รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงกัญมาศ  ถุงทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พูลภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. นางสาวกมลรัตน์  คลายชูช่วย
2. เด็กหญิงจันทร์  สุวรรณกูฎ
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หนูเมือง
 
1. นายอิศรา  แสนเจริญ
2. นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงแอนจูล่า  ลี
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
2. นางเพ็ญศรี  ห่อจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงพิมชนก  จรูญกิจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จุลจงกล
3. เด็กหญิงสิริกร  ขุนบรรเทิง
 
1. นางผิวพรรณ  อนุพัฒน์
2. นางสาวสุวิมล  สุวรรณจิตต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  ชูสูงเนิน
2. เด็กชายสินทวี  มีเทพ
 
1. นางวิไลวรรณ  พันธมอญ
2. นายฤทธิไกร  แก้วพิชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายจิรภัทร  เฉ้งฉิ้น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมจิตต์
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  เข็มทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  ทวีรัตน์
5. เด็กหญิงอภิชญา  กำพลรัตน์
 
1. นายศตวรรษ  โชติช่วง
2. นางสิริลักษณ์  ตรียวง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงนัทพร  กาเตะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ร่าหมาน
3. เด็กหญิงวรัญญา  เด็กหลี
4. เด็กหญิงอรวิสา  จุนเด็น
5. เด็กหญิงอาฟียะห์  อาบูกาลอ
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กหญิงอภิรดา  สุขอยู่
 
1. นางปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  อยู่วัง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลอนงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงสุมาลี  โชติรัติกาล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลอนงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงศรัณญา  หัศดี
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กชายธนภัทร  หมุนชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กชายนฤปนาท  ยาระงับ
 
1. นายชัยเดช  เครือเปรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงอรพินท์  จำเรียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. นายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  รักเกียรติ์
4. เด็กหญิงนวพร  ประทุม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงรัตน์
6. เด็กชายยุคันธร  บุญพิทักษ์
7. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
8. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางสาวฐิติพร  อิกะศิริ
3. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายนราพงศ์  หอมฟุ้ง
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  หอมฟุ้ง
4. นายพีรพัฒน์  ชัยสาลี
5. นายพีรวัฒน์  ขุนบรรเทิง
6. เด็กชายภูวดล  อินทรกำเหนิด
7. นายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
8. นายยุทธภูมิ  สอนนอง
9. นางสาวศศิกาญณ์  บุญชู
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางสาวนัฐกานต์   สุขย้อย
3. นางสาวนฐพร  ทองย้อย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายธัญเทพ  ชูแป้น
4. เด็กหญิงธันยพร  รักเกียรติ์
5. เด็กหญิงนนิญญา   บุญมา
6. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงรัตน์
7. เด็กชายยุคันธร  บุญพิทักษ์
8. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
9. เด็กหญิงศตนันท์  ราชปักษี
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเจริญ
11. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย   บรรสิทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
14. เด็กชายเกษมสันต์   บุญกระสินธุ์
15. เด็กหญิงไอยริญ  เพชรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางสาวฐิติพร  อิกะศิริ
3. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. นายกฤตยชญ์  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  รุ่งสุวรรณ
3. นายธัญสรณ์  อินทแก้ว
4. เด็กหญิงนาตยา  คุณมนะ
5. เด็กหญิงรุจรวี  ชูเชื้อ
6. นายเจตนิพัทธ  ชูโฉม
7. นางสาวเรวดี  ศรีนาวา
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แก้วชนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ชูรัตนะสิริกุล
2. นางกรกนก  ยอดจันทร์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายจักรี  สังฉิม
2. เด็กชายธนกฤต  คล้ายอุดม
3. เด็กชายธนากร  เมืองขาว
4. เด็กชายปิยะพล  ชมวิมาน
5. เด็กชายภูริณัฐ  สงเมือง
6. เด็กชายรณชัย  หิ้นเจ๊ก
7. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วหมุด
8. เด็กชายอติวัณณ์  หลิบเจ็ก
 
1. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
2. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
3. นายสุราวุฒิ  พรหมหิตาธร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. นางสาวจิรนันท์  ชาตรีทัพ
2. นางสาวศิริพร  ทองทา
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  ทองแก้ว
 
1. นางชิดชนา  พงศ์รักธรรม
2. นางสาวสุนิสา  ขุนเศรษฐ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกาญน์กรินทร์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เกื้อวงษ์
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชุมคต
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายฐากูร  ตรีโรจน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองสงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายศรชัย  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายสุทารัก  หมวดยอด
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สูตบุตร
 
1. นายจิรายุ  แก้วเลื่อน
2. นายชญานิน  จิตร์มุ่ง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงณํฐรดี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองตะกุก
3. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์สุข
 
1. นางกรกนก   หีตอนันต์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กหญิงขวัญพร  คุณวิจิตร
2. เด็กหญิงนศิมา  อังกาบ
3. เด็กหญิงสุนิษา  อื่นประโคน
 
1. นางศศิธร  กลีบเมฆ
2. นางสาวอะเดี้ย  หนุนอนันต์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  จิรจุฑาวงศ์
2. เด็กหญิงปทุมวดี  ทองโมถ่าย
3. เด็กหญิงศศิธร   เมืองดี
 
1. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
2. นางกรกนก   หีตอนันต์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดสมบัติ
2. เด็กหญิงปริญญากุล  อินทร์รัมย์
3. เด็กหญิงผักบุ้ง  (พม่า)
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรัศรา  นกหวีด
2. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพงค์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทนา
2. เด็กหญิงศุภานัน  พลไกร
3. เด็กหญิงหัสยานี  พังยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรัศรา  นกหวีด
2. นายภานุพงศ์  ภารเพิง
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงรินรดา  เชาว์วิทยา
3. เด็กหญิงอริสรา  จีนต่างเมือง
 
1. นางสาวพนิดา  อินทรมณี
2. นางสาวประภาพร  ภูมิไชยา
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กหญิงณิชากร  นาคพุ่ม
 
1. นายอนุรักศ์  วิสาละ
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  จักรแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  แก่นทรัพย์
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงสฐิตา  หงษ์คำศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัศมี
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คิดการเหมาะ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สัมพันธมิตร
 
40 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงเดือน
 
1. นางสาวยลดา  นุกูลวรรณ์
2. นางสาวปรียานุช  เพชรคงทอง
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กชายภูวเนศวร์  หลวงปลอด
 
1. นางสาวศุภมาส  คงขำ
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ประทุมมาศ
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสิงหา  ชินราช
2. เด็กชายสิทธินนท์  สุทาทัศน์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวทัศนีย์  รัศมี
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงชลดา  ชูจิตพเนาว์
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  วิรุณ
3. เด็กชายอิทธิเดช  เลื่องสุนทร
 
1. นางสาวศุภสร  แซ่ลิ่ม
2. นางอรุณโรจน์  ยิ่งคำนึง
 
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายกฤษติน  ตะบะขจร
2. เด็กชายรณภพ  ทิพย์บรรพต
3. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์กรด
 
1. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
2. นางชลทิชา  โชจรูญเดช
 
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายนรินทร์  ฤทธิกัน
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา  คงสัย
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง