รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราไว 1. เด็กหญิงณิชา  สู่สม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงภาพิมล  หรุดคง
2. เด็กหญิงศราสิณี  ไข่แก้ว
 
1. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
2. นางศิริพร  ดำกระบี่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล
 
1. นางสาวสุนันทา  แดงประดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงมุสฟีเราะห์  หมาดตา
 
1. นายสอเเล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวภัคจิรา  สงคราม
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงธีรนันท์   แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงนาดา   ปูหยัง
3. เด็กหญิงนาเดีย   ปูหยัง
 
1. นางเนตรชฎารัตน์   สงด้วง
2. นางสาวภัคนิธิ   ฮะยีบิลัง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง
 
1. นางสาวจิราภา  อาแว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายกูกาซิม  กูยาหยา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิทักษ์คุ้มเกล้า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  อินธิเสน
5. เด็กหญิงนารีทิพย์  ชมภู
6. เด็กหญิงภูกัณร์  องสารา
7. เด็กหญิงมาริษา  ปาจะโณ
8. เด็กหญิงวาสนา  หมาดเรียง
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองรักษ์
11. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลแก้ว
12. เด็กชายสุรดิษ  ชูแก้ว
13. เด็กหญิงสุเนตรตา  ด่อล๊ะ
14. เด็กหญิงอรษา  คงกำเนิด
15. เด็กชายเขมชาติ  ดำแป้น
16. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  วิจิตรโสภา
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
3. นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ
4. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
5. นายอัธฐพงศ์  สะอีด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายปวีณวัชร์  ม่วงปลอด
 
1. MissJohannah Valerie C.  Pasasadaba
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวชลดา  โอมณี
2. นางสาวซัลมา  ปิยะตู
3. นางสาวอารียา  ยาหยาหมัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กชายชวิน  บุญทรัพย์
 
1. นางมารีย๊ะ  บินหมัด
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงตัสนีม  สุขสง่า
 
1. นางสาวฮาซีส๊ะ  เหร็มเหมาะ
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาเนะ 1. เด็กหญิงนัสรียา   เหตุมัน
 
1. นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายเชาวัล  หลงสาม๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายซอลีฮีน  เหะหมัด
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงจันทมณี  หาหลี
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตตระกูล
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายณัฐพงค์  คงห้อย
2. เด็กหญิงนูรฟาน  สะมะแอ
3. เด็กชายศรายุทธ  เอียดนุ้ย
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหาลีม๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายภานุสรณ์  อ่อนส่ง
2. เด็กชายศุภกิจ  เสนสาย
3. เด็กชายอาบิด  แส๊ะหมูด
 
1. นายนิคม  จิตปาโล
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ