รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ราชชาลี
2. เด็กหญิงภาวดี  ชูคดี
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
2. นางสุพิชญ์นันท์  ไชยพยันต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
 
1. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
2. นางดวงพร  นนทกาญจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มุณี
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายนพณัฐ  ชัยกิจ
 
1. นายก่อเกียรติ  สุขเกษม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรรักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายมุสลีมีน  กาเต็มมะดี
2. เด็กชายอัลดุลเราะมาน  มะหลี
 
1. นายสัมพันธ์  เสนขวัญแก้ว
2. นายถาวร  มณีรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพชร
3. เด็กหญิงปณิตา  รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
5. เด็กชายวชิรพงศ์  วงศ์บัณฑิต
 
1. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
2. นางปาณิสรา  คงเพ็ชร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กหญิงกระแต  มณีโชติ
2. เด็กชายชานนท์  จันทรา
3. เด็กชายนราวิชญ์  ปัญญาบุตร
4. นายปัญญาวุฒิ  แซ่ซิ้ม
5. เด็กหญิงพลอย  ยินดี
6. เด็กหญิงวันนิสา  วงษ์ใส
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   ยกศิริ
8. เด็กชายสุรชัย  สงโสม
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีคำโหมง
 
1. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
2. นายปรวี  ศิริยะ
3. นายณัชพล  รอดชู
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอียดเกลียง
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ทัพกาญจน์
3. เด็กชายนิติพล  หมวดทองแก้ว
4. เด็กชายประธาน  หลีกแก้ว
5. นายพรพิพัฒน์  คำสะอาด
6. เด็กชายภรัณยู  เกษทองมา
7. เด็กชายมูฮัมหมัด  บินอาเหม็ด
8. เด็กชายวัณกรณ์  ชูรัตน์
9. เด็กชายวุฒิภัทร  สิบคำพระ
10. เด็กชายอุดมพงษ์  ประดิษฐ
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
2. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงยามีล๊ะ  มีนา
2. เด็กหญิงแวฮายาตี  หะยีแวหามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรหนู
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังสปราบ
3. เด็กชายจรัญชัย  โทบุรี
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ละอองรัตน์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  อินญาญานยศ
6. เด็กหญิงชญาณนันท์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายซุลกิฟลี  นิอามะ
8. เด็กหญิงฐิติมากร  จีนเพชร์
9. เด็กชายณภัทร  กันคล้าย
10. เด็กชายณัฐกฤต  เสียงหวาน
11. เด็กชายณัฐนนท์  สีทอง
12. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองรัตน์
13. เด็กชายดิลาวัร  บาเหม
14. เด็กชายธนรัตน์  แก้วกับทอง
15. เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ทองพุด
16. เด็กชายนฏิศวร์  แจ้งจุล
17. เด็กหญิงนัซมีย์  หะ
18. เด็กหญิงนันทรัตน์  มหาสิทธิ์
19. เด็กหญิงบุณยวีย์  อินทวงศ์
20. เด็กหญิงบุสรอ  ดอเล๊าะ
21. เด็กหญิงปฏิภาณี  สุขพงษ์
22. เด็กหญิงพรปวีณ์   สิงหนราพัฒน์
23. เด็กชายพรภวิชญ์  อุทัดทอง
24. เด็กหญิงภัทรวดี  สกุลทอง
25. เด็กชายภาณุพงศ์  มณีอ่อน
26. เด็กชายมูซัยมี  ลูกเล็ก
27. เด็กชายรฐนนท์  มีเทพ
28. เด็กหญิงวธูสิริ  ธรรมพิทักษ์
29. เด็กหญิงวริศรา  ยอดจันทร
30. เด็กชายวัชรพล  บัวแดง
31. เด็กชายศรันยพงษ์  เกียรติตระกูล
32. เด็กหญิงสุพิศสา  รัตน์น้อย
33. เด็กชายอชิตพล  สิิกกะ
34. เด็กหญิงอติกานต์  ชายยอดแก้ว
35. เด็กชายอนุสรณ์  บุญขวาง
36. เด็กชายอัฟฟาน  สะรีดอง
37. เด็กชายอัลฟาร์รุค  เจ๊ะดือเร๊ะ
38. เด็กหญิงเขมิสรา  รอดรัตน์
39. เด็กชายแมน  มะสะอะ
40. เด็กชายโจนาทาน  เลาะสุหลง
 
1. นายวุฒิพงษ์  คงคาวงศ์
2. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
3. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ
4. นางสาวชนาธิป  จีรกาญจน์
5. นางสาวสุนิษา  บัวบาน
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัสรียา  เด็นอาเร๊ะ
7. นางนันทาพร  พันธมาศ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายสินทร  นิลพัฒน์
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงน็อตฟาตีฮะ  บินตี้อิดริส
 
1. นางสาวสิรินดา   พรหมสถิตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุเดช  เดชทองคำ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นายธีรพัทธ์  ทิ้งมณี
 
1. นายสุเทพ   เหมมัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  อาทิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทอง
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เกื้อกูล
4. เด็กชายธเนตรพล  เกสเจริญ
5. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณจันทร
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด
7. เด็กชายภาณุเดช  เดชทองคำ
8. เด็กหญิงรัฐยา  ตันหยงทอง
9. เด็กชายวัชรพงษ์  เสียงอ่อน
10. เด็กชายวีรพล  จินดาประเสริฐ
11. เด็กหญิงศศินันท์  ทุมทอง
12. เด็กชายสิริกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
3. นางอภาพรรณ  เสลาฤทธิ์
4. นายภัทยา  พิชญาวัตร
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวครีมา  ศิลามัย
2. นางสาวจิรวดี  ชูวาส
3. นางสาวจุฑามาศ  อนุสา
4. นางสาวพรชนก  เรืองยก
5. นางสาวมณีรัตนา  ขุนสง่า
6. นางสาวเอื้องฟ้า  หวานเพ็ชร์
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นางสาวกนิษฐา  ภัทรธนาพรรณ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกชกร  พรานบุญ
2. นางสาวครีมา  ศิลามัย
3. นางสาวจิรวดี  ชูวาส
4. นางสาวจุฑามาศ  อนุสา
5. เด็กหญิงณัฎฐชา  แก้วย้อย
6. นางสาวพรชนก  เรืองยก
7. นางสาวมณีรัตนา  ขุนสง่า
8. นางสาวศิรัญญา  ขาวน้อย
9. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ทองไสย
10. นางสาวเอื้องฟ้า  หวานเพ็ชร์
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นายวิสูตร  ไชยสุริยา
4. นางสาวกนิษฐา  ภัทรธนาพรรณ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชวพฤฒ  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์   แก้วจุลกาญจน์
3. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
4. เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  มากอ้น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ปิ่นสกุลณี
2. นายธนกร  สองทอง
 
1. นางสาวดวงพร  ธนังธีรพงษ์
2. นางบุปผา  ศิริพร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวจินดา  รักษาประเพณี
2. เด็กหญิงทาล่า  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวสมถวิล  แซ่หม่า
2. นางสุชาดา  ธนพันธ์ุพาณิชย์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโชน 1. เด็กหญิงซินมี  บากา
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ใบดุเก็ม
3. เด็กหญิงพิรดา  เสือสุไพ
4. เด็กหญิงฟาติม๊ะ  เจะเล๊าะ
5. เด็กหญิงอรอุษา  เจะเหล๊าะ
6. เด็กหญิงอัสมา  แยนา
 
1. นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ
2. นายอรัญ  กองบก
3. นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายธนภัทร  ด้วงรัตน์
2. เด็กชายธาดา  อ่ำโนนไพร
3. เด็กชายภูชนะ  แซ่หลี
4. เด็กชายมณีเลิศ  ทองเลื่อน
5. เด็กชายมานะ  ธรรมสีหา
6. เด็กชายราเชน  โปเกลี้ยง
7. เด็กชายวิศวะ  อุปคุปต์
8. เด็กชายโสณัฐ  แก้วหนองแสง
 
1. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ์
2. นายอำมร  ผ่องศรี
3. นายวิชัย  ดิษสุวรรณ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายคีตพัทธ์  สอสม
2. เด็กหญิงธนัตพร  ทองตราชู
3. เด็กหญิงปิยาพัชร์  บูรณะ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายพชรพัทธ์  สร้อยสน
2. เด็กชายฮาหมัดฟิตตรีฮัยมาน  ยูนุ
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อำไพ
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
2. เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
3. เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายอิบรอเฮม  เจะยา
2. เด็กชายอิรฟาน  ตีมันยา
3. เด็กชายฮัซซันดัลบัสรี  มะตีเยาะ
 
1. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
2. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นางสาวนูรอัยนี  ดีสธรรม
2. เด็กหญิงมัสยา  มาหิงตะ
3. เด็กชายมุสตอพา  เจะมะสอง
4. เด็กหญิงสารีนี  มะดีเยาะ
 
1. นางสาวปารณีย์  เกื้อกูล
2. นางสาวชยุดา  สีขาว
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายอลงกรณ์  ดังศรีเทศ
2. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  ดาแม
3. เด็กหญิงฮากีมา  หะยีเจะมะ
 
1. นายปรีชา  พืชนุกูล
2. นางสาวยุพิน  อินเรือง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงชณิตา  เบญจาบริรักษ์
2. เด็กหญิงชนากาญจน์  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์บัณฑิต
4. เด็กหญิงพณิชา  อังศุภานิช
5. เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ปุณณสิริวัฒน์
6. เด็กหญิงสมัชญา  เจียรบุตร
 
1. นางอัมพาพร   แก้วสมวงค์
2. นางสายใจ  อุซูอิ
3. ดร.พัชรี  แซ่สุ้น
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ก๊กเซ่ง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิโชติ
3. นางสาวเกวลิน  ทองมณีย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
2. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
35 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายริธิเดช  จันทคาส
 
1. นายโชค  บุญเรือง
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงคอดียะฮ์  เหร็นเร๊ะ
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หมัดอะดำ
2. เด็กชายวีรภัทร  หมัดอะด้ำ
3. เด็กหญิงอัชราพร  ทองขำดี
 
1. นางไพรัตน์   ศิลป์ภูศักดิ์
2. นางธัญสิริ  หมอเต๊ะ
 
39 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วรุ่ง
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทองประดิษฐ์
 
1. นางโชคดี  แก้วขวัญ
2. นางสาวชมพู  โอแก้ว
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  กูโน
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายมุสลิม  หลำหม๊ะ
 
1. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นายหมะนาวี  หมะอิ
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงสุหวันด๊ะ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นายหมะนาวี  หมะอิ
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กชายซัลซาบีล  ร่าหนิ
2. เด็กชายอนาวิน  ร่าหนิ
 
1. นายเสถียร  จันพลโท
2. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
 
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงนาซียา  หมาดหวัง
2. เด็กหญิงพรประภา  คงจันทร์
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางธันย์ชนก  สหะวิริยะ
 
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายธัญวิชญ์  ยอดพุด
2. เด็กชายอัฏษฎา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วเอียด
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์
 
48 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายซาฟีอี  หลีหะ
2. เด็กชายบัดรุนธ์  จิสา
3. เด็กชายอารีฟีน  จิสา
 
1. นางรอฮานา  รามันห์
2. นายดิเรก  หม่าเหร็ม
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางสาวจิตรา  ไชยยศ
2. นางนันทิตา  ศรีจันทร์งาม