รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน 1. เด็กหญิงญารินดา  ประทาน
 
1. นางสาวลลิตา  นาวาลอย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มือสันทัด
 
1. นางสาววัลลี  นพเก้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. นางสาวชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพาลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงมีนา  อาจหาญ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ช่วยชาติ
 
1. นางสาวสากีน๊ะ  สะอุ
2. นางสาวสุกานดา  อิสโร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงมานิดา  กล้าศึก
 
1. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ราพฤทธิ์
2. เด็กชายชยากร  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงปริณดา  น้ำเงิน
 
1. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
2. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายณัฐกฤต  สุดา
2. นายธนากร  จันดีสาร
3. นายปริภัทร  แซ่เตียว
 
1. นางละอองวรรณ  เสวตบุตร
2. นางกรรณิการ์  ฤทธิสังข์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงธนภร  แซ่อุ๋ย
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เป้าสกุล
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ทรัพย์อาภากรกุล
5. เด็กหญิงสดใส  ทรงประพาส
 
1. นางฑิพยาภรณ์  ศรีจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงดารินทร์  มาตรวังแสง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อันทะเกตุ
 
1. นางวารี  หงส์คำ
2. นางสาวชญานันท์  มุ่งยอดกลาง
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายธวัชชัย  ป้องสาลี
2. นายราชทาน  ธรรมศิริ
3. เด็กชายวัฒนา  เวชมุข
 
1. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
2. นายณัฐนันท์  แคว้นโอฬาร
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงชลิดา  ทับสมุทร
2. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
 
1. นายศุภชัย  โสธร
2. นางสาวสุกัลยา  นรดี
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางสาวพนิดา  หลังเถาะ
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายภาณุ  อักษรกล่อม
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายศิรภัทร  ขุนธนู
 
1. นางสาวกมลพร  ห้วยแสน
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงอมราวดี  ชัยรัตน์
 
1. นางนุชนาฏ  ชัยรัตน์
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอปาร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรอเบี๊ยะ  ภักดี
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางสาวซารีนา  มะเล็ก