รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ยะลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟื่องขจรศักดิ์
2. เด็กหญิงปุณญิสา  สุทธิหิรัญพงศ์
 
1. นางสาวรัชดา  รัตนวงศาโรจน์
2. นางสาวลดาวัลย์  แซ่เซ่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กชายมัฮดี  ซาลัง
2. เด็กชายอาดีฟ  บารู
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
2. นางสาวมัสรา  มะเซ็ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวสุพิชาญ์  ด้วงรุ่ง
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กหญิงซอลีฮา  มอลอ
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  สาแม็ง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายธนากรณ์  ชลารัตน์
2. เด็กหญิงนาซูฮา  ตาเฮ
3. เด็กหญิงรุสนียะห์  แลมีซอ
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  อนงค์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สะหะ
 
1. นางสาวเสาวภา  บาฮา
2. นางมารียะห์   แลคอ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงฟัดวา  เจะเต๊ะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  โตะเดร์
3. เด็กชายมุรซาลีม  เจ๊ะนิ
 
1. นางสาวปัทตมา   ปานดำ
2. นางสาวรุ่งทิวา  วิบูลพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลดร
2. เด็กหญิงนารีมี  สะอะ
3. เด็กชายมูหัมหมัดอาสือลัน  เปาะแต
4. เด็กชายอับดุลเลาะห์  ตาเรม
5. เด็กหญิงฮาบีบี  มะดือเระ
 
1. นายฮาฟีซี  อูมา
2. นางสาวพาตีฮะห์  เดเบาะ
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายจะอือ  จะสอ
 
1. นายยูโซะ  การี