รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ยะลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงนุรอินซาน  เฮมบี
2. เด็กหญิงปัทมา  สะแต
3. เด็กหญิงมูนีเราะห์  เจะมามะ
 
1. นางสาวอัสมะ  สะอิ
2. นางสาวตอยยีบะห์  มะเซ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายธนดล  อาดัม
2. เด็กหญิงนูรอีมาน  มะแซ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  เวาะยี
 
1. นางดวงใจ  หมั่นดี
2. นางชนกาจน์  เกษเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ
2. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ
3. เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรงาม
 
1. นางกมลทิพย์  มะหะแซ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์
2. เด็กหญิงเกธิชา  อัครกรกุล
 
1. นางมลิวัลย์  เพชรศรีชาติ
2. นายกาญจนพรรณ  สรรเสริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
 
1. นายชัชวาลย์  ไชยม่อม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายซะฮ์ลาน   สาเมาะ
 
1. นางบุษบามินตรา  สลักคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงกามิลละ  คัชรินทร์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
3. เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี
4. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ
5. เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล
6. เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
7. เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์
11. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองบุ
12. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย
14. เด็กหญิงธันยพร  พรหมตรัง
15. เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด
16. เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร
17. เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล
18. เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล
19. เด็กหญิงพิมวิภา  ถมทอง
20. เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์
21. เด็กหญิงภาสินี  ประดับเพชรรัตน์
22. เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค
23. เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร
24. เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ
25. เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์
26. เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย
27. เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์
28. เด็กหญิงวีรวรรณ  เซ่งซ้าย
29. เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ
30. เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์
31. เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง
32. เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์
33. เด็กหญิงศุภพิชญ์  อุตทิพย์
34. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช
35. เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนาสกุล
36. เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย
37. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี
38. เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ
39. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาสี
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
2. นายชัชวาลย์  ไชยม่อม
3. นายนเรนฤทธิ์  รัตนซ้อน
4. นายกามารูเด็ง  เลาะมะ
5. นายป้อมเพชร  นาควิจิตร
6. นางสาวกนกกาญจน์  อมัติรัตน์
7. นางสาววณิษา  จะรีดิ
8. นางสาวรุ้งนภา  ชุมประเสริฐ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ
5. เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร
6. เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
3. นางวาสนา  จันทวาศ
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงซีตีฮาญัร  ดะอุแม
2. เด็กหญิงนาบีละห์  ปาโล๊ะ
3. เด็กหญิงสุไฮดา  สะหะโด
 
1. นายอนัน  สูหลง
2. นางสาวนภัสภรณ์  หนูเกิด