รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
2. เด็กชายถิรเดช  ทองสมบุญ
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วเนียม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. นายภูวดล  ธนูศิลป์
2. เด็กชายวรรณะ   เกษสกุล
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
2. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิริสา  สร้างเมือง
 
1. นางสาวมนิดา  พรมสังข์
2. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลิพอน 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ยอดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุทัสสา  บัวชนิด
 
1. นายเรวุฒิ  ตุลยกุล
2. นางสาวปิ่นทอง  ศรีสว่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงจรรทมาศ  โตจันทึก
2. เด็กชายจิรพงศ์  สร้อยเสน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลสวัสดิ์
4. เด็กชายธนพนธ์  พิลาศรี
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขยูง
6. เด็กชายธันวา  หยู่ตุ้ง
7. เด็กหญิงธิดา  แก้วทอง
8. เด็กชายนพรัตน์  ราชมุณี
9. เด็กหญิงนาตยา  เนื่องในธรรม
10. เด็กหญิงนิ่ม  -
11. เด็กหญิงพรนภา  ยืนบุรี
12. เด็กชายภัทรพงษ์  มุธรรม
13. เด็กชายภูริวัฒน์  สารทบุญ
14. เด็กชายรุ่งตะวัน  นวลปาน
15. เด็กชายวรดล  ทองเกลี้ยง
16. เด็กชายสรวิชญ์  หอมรส
17. เด็กหญิงสุจิตรา  หาญชนะ
18. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เหมวงษ์
19. เด็กหญิงอลิษา  พิบูลย์
20. เด็กชายเด่นดนัย  ทรัพย์มาก
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
3. นายกีรติ  พรหมนรา
4. นางสาวปรัชวัน  คงแก้ว
5. นายริดวาน  สะอิ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ณภัทร  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดิลกกุล
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ
5. เด็กหญิงณิชนันทน์  ประเสริฐเตชาโต
6. เด็กหญิงพรลภัส  เทพไพฑูรย์
7. เด็กหญิงพลอยฟ้า  วรรณพรหม
8. เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เนาว์สุวรรณ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วทองศร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลิ่มสกุล
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์
4. เด็กชายวรเทพ  นาคขำ
5. เด็กชายวัชรพล  คุณะเวช
6. เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ
7. เด็กชายอธิธัช  ภูมิธนาศิต
8. เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล
9. เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด
10. เด็กหญิงเกวลี  หวังธรรมาชีพ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงถนอมขวัญ  โชติประภัสร์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เสนดำ
2. เด็กชายพาณิชย์  ทิพยชล
3. เด็กชายสมศักดิ์  อยู่นุ่น
4. เด็กชายอัฐษฎา  คงสอง
5. เด็กชายเตโชดม  ผิวอ่อน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมรินทร์
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
2. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงวณิศรา  บุญมา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงกมลพร  จุฑามนตรี
2. เด็กหญิงกรณิศ  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงกวิตา  มัชฌิมวงค์
4. เด็กชายกันต์กวี  พลอยขาว
5. เด็กหญิงฐิติมล  เครือแมน
6. เด็กชายธันยพัต  ทิพย์วิมลมาศ
7. เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว
8. เด็กหญิงรชตวรรณ  โพธิ์เพชร
9. เด็กหญิงสินีนาฏ  สายสุคนธ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  ชินวงศ์
11. เด็กหญิงอัลวานี  สลาม
12. เด็กชายอุทัย  สกุลดิษฐ์
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันธิกาญ  หลานชู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธยาน์  ล่ามกิจจา
 
1. MissItumeleng  Lelosa
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายพอลเช  ริคาฟอร์ท
 
1. นางสาวฐาปนี  ศุภพันธ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง
 
1. MissItumeleng  Lelosa
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
2. เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวบงกชธร  เตชะภัททวรกุล
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงจัสมิน  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปาลิกา   ณ นคร
3. เด็กชายอรรถพล  บำรุงผล
 
1. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
2. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กชายขัตติยะ  สุริโยดร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขเจริญ
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  ธัญญุพักตร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 1. เด็กชายพลโชติ  ศรีขำ
2. เด็กชายสิปปกร  สามทอง
 
1. นางสาวทศพร  ใจซื่อ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กชายชวรัตน์  ประสงค์กิจ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  รอดแก้ว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวจารุพักตร์  แสงวิมลรุ่งเรือง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. นายปรเมศร์  แซ่ภู่
2. เด็กชายสุลัยหมาน  ธานมาศ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นายภูเบศ  สังข์สี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กชายนันทพัฒน์  เหยี่ยงสาด
2. เด็กชายวีระพันธ์  โมรายันต์
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  ธัญญุพักตร์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงมนัสวี  พงษ์เส็ง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ขนิษฐนาม
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวลัดดา  ธาตุวิสัย
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาศรี
2. เด็กหญิงธนัชญา  ทิพย์มณเฑียร
3. เด็กหญิงสุนิตา  ปัตตานี
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เป้าทอง
2. เด็กหญิงอุษา  แต่สกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมทรัพย์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผสมผล
 
1. นางสาวเปี่ยมปกาสุข  ไกรนรา