รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กหญิงเบญนภา   ขุนบันหาร
 
1. นางบุไรวรรณ   บิลโตะแหละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงนัสนารี  จงศิริ
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมัดเลียด
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 1. เด็กชายพิทยา  แก้วหนูนวล
2. เด็กชายสมเกียรติ  พูลไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุฑาวรรณ  สอนแก้ว
2. นายวุฒิชัย  อุทัยรังษี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หม่อมคช
2. เด็กหญิงกิตติญา  ทองขาว
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  เพ็งแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  สุขมิ่ง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีรัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  ละออกอ
2. นางสาวสมฤดี  พลสว่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงชุติมาพร  พัฒนพงศ์
2. เด็กชายทวีธนวิมุตติ  บุญมา
 
1. นางเยาวนารถ  ศรียา
2. นางสาวกุลธิดา  เกตุแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงนาเดีย  วิลันดาโสภณ
 
1. นายอำนาจ  พูลสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงวัลณ์เพ็ญ  หนูมาก
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุทธาภิรมย์
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฝาละมี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หีมเกตุ
 
1. นางแก้วมณี  โสพิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแหละ
2. เด็กหญิงกันติชา  อนุพงค์
3. เด็กชายธนภูมิสิทธิ์  อาสนะ
4. เด็กหญิงธัญรดา  ขุนภักดี
5. เด็กหญิงนรีนันท์  หอมแก้ว
6. เด็กชายพัชรพล  คงมา
7. เด็กชายพิตตินันท์  ผอมดำ
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จะรา
9. เด็กชายสุทธิวัส  ศิริรอด
10. เด็กชายสุรวิชญ์  นุ่นทอง
 
1. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
3. นางสาวปาริฉัตร  นวนทอง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วยนุสนธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  แสงคง
 
1. นางสาวนิสาชล  เรืองน้อย
2. นายอำพล  ไชยวรรณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหวัง 1. เด็กชายณัฐนันท์   คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายภาสกร  ชูเกตุ
3. เด็กชายวรเดช  กาวชู
 
1. นางลัดดา  เพชรนุ้ย
2. นายเคียง  จุลนิล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน
2. เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง
3. เด็กชายอิทธิชัย  ศิริรักษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  เสี้ยมหาญ
2. นางสาวอรชร  สุนทรสุวาทีกุล
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายวัชรินทร์   ถังเซ่ง
2. เด็กหญิงศศิวิมล   คงสม
3. เด็กชายศักดินันท์   กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ   พรมปลอด
2. นางสุวรรณา   ขวัญทอง
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินทจุ้ย
3. เด็กหญิงณิชาภา  สัมมาสุข
 
1. นางสาวจามรี  ทวีศรี
2. นางสมใจ  เพชรรัตนมุณี
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเอียด
 
1. นางสุภาพร  ศรีวิลัย
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอนุภัทร  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงนุ่น
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายตนุภัทร  พรหมปลัด
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  เอียดวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงกุลนาถ  หนูเนียม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  หนูสม
3. เด็กหญิงไปรยาดา  ปานเขียว
 
1. นางอารีย์  เต็มยอด
2. นายณัฐวุฒิ  อำภัยฤทธิ์