รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงธัญสินี  วุ่นบัว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมใจหมาย
 
1. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
2. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  หนูแป้น
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
2. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
3. เด็กหญิงฐิติชญา  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
5. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
6. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นวลแก้ว
7. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
8. เด็กหญิงหฤทัย  จันสำรวม
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุวรรณชนะ
10. เด็กชายอาทิตย์  อิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุุบล  ฉิมรักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายกันตภณ  เต่าจันทร์
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  เหมือนชุม
 
1. นางอนัญพร  ในเรือน
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสม
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศศิวิภา   บุญจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
2. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ช่วยประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสิริยาภัทร  กุกแก้ว
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางสาวนาถยา  ตำปาน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายกฤติวัฒน์   จันทร์เสียม
2. เด็กหญิงรัฐวรรณ   ถิ่นเซโดน
3. เด็กชายรัตนพล   ไชยศร
4. เด็กหญิงวรัทยา   ชูรักษ์
5. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   คงดำ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   หนูปลอด
 
1. นางสาวกมลนิตย์  เมืองสง
2. นายประสพ  คงเรือง
3. นางวรรณี  รัตนพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนูสังข์
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงราชาวดี  เสนเกตุ
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1. เด็กชายธนยศ  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวมลฤดี  แกล้วทนงค์
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นางสาวขวัญใจ  เพื่อนสงคราม
2. เด็กชายพงศกร  ชูชื่น
3. นางสาวศุภรัตน์  ทองทรัพย์
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองชู
3. เด็กชายวรบรรณ  หนูสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นายบุญสอด  ทองแดง
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ศิริภักดิ์
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กชายธันวา    เข็มทิพย์
2. เด็กชายนันท์ทัต   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นายอรนุช  ไชยชนะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   สุขดำ
2. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชูเมือง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันณิกา  โรจชะยะ
2. เด็กหญิงญานิศา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูคง
4. เด็กหญิงธนวรรณ  รุยันต์
5. เด็กหญิงนภสร  อัณฑยานนท์
6. เด็กหญิงมนปริยา  มนตรี
7. เด็กหญิงศุภลัคน์  เกตุด้วง
8. เด็กหญิงสวรส  พุทธศุกร์
9. เด็กหญิงอุราวดี  สังติ้น
10. เด็กหญิงโสภิตา  คล้ายสมบบัติ
 
1. นางสาวทิพย์อาภา   เพชรตีบ
2. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
2. เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  หนูเอียด
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชชา  อินมณเฑียร
 
1. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
2. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง
 
1. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
2. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ยอดราช
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉ้วนกลิ่น
 
1. นางนงลักษณ์  มาตรชมภู
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายปัณณทัต  หัสนันท์
2. เด็กหญิงศิโสภา  เศรียรอุ่น
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางชุติกานต์  เมืองไทย
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด
3. เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
4. เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์
5. เด็กหญิงปาทิตตา  แก้วสองเมือง
6. เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
7. เด็กหญิงวรัทยา  วิทยารัฐ
8. เด็กหญิงโฟร์โมสต์  อภัยพงษ์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
3. นางสาวอัลฟาฟา  บิลละเตะ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ศรีระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สงเหมือน
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ด้วงเสน
 
1. นางสุภา  รุ่นหัน
2. นางวิไล  สุวรรณสุนทร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงคง
 
1. นางสาวสุรกาญจน์  โปฏกรัตน์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑ์วดี   แวลอเดร์
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์
 
1. นางสาววรนุช  วีระกิติกุล
2. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ