รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พังงา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ประกอบทรัพย์
 
1. นางอัญชุลี   ผลประสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาว 1. เด็กหญิงภารดี  นายาว
 
1. นางสาวฤทัยกานต์  กล้าสมุทร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. นายนันทวัฒน์  คนคล่อง
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายภราดร  คล่องดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  สงวนทรัพย์
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
2. นายทวี  ทบธรรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายณภัทร  สินโต
2. เด็กหญิงภิญญดาพัชร  ชัยชนะ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ดำนาดี
4. เด็กชายหฤษฎ์  เนาว์ไพร
5. เด็กหญิงอาเลียร์  นาวีว่อง
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
2. นายกวิน  สุขศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายพันธกานต์  เบ็ญอ้าหมาด
2. เด็กชายพายุ  ศรีนวน
3. เด็กหญิงอัยน๊ะห์  มีทอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญฤทธิ์
5. เด็กหญิงไซตูน  วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
2. นางฮาส่าน๊ะ  ศรีสมุทร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สินทนุ
3. เด็กหญิงรัตนวดี   เรืองติก
4. เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาฎา  มธุรส
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
2. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายจีรวรรณ  ศุภศิลป์
2. เด็กชายมรกต  ขลิกคำ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางสาวนฤมล  ไกรนรา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทนัสศรี  มัคคุ้น
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  นาวารักษ์
 
1. นางสาววาธิณี  ดิ่นทอง
2. นางสาววาสนา  ชูศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงดิญานา  อาษาราษฎร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  เลี้ยงสกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ก้าว
2. เด็กชายชญานนท์  สงวนทรัพย์
3. เด็กชายอนุชา  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ศักดา
2. นางสาวเครือวัล  อินทร์เพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นางอภิชญา  หนูทวี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสิรีธร  โฮ่สกุล
 
1. นายนวมินทร์  โรมินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1. เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางมณีวรรณ  ทองมุสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสุพรรณ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กชายประทิน  ต๋าแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  ถาวร
3. เด็กหญิงยลวดี  กุมภา
4. เด็กหญิงศตพร  จันทร์ชนะ
5. เด็กชายสรรพวริศ  เอ่งย๋อง
 
1. นายปรัศว์  การขยัน
2. นางธาราทิพย์  ปานสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงสิริมา  โมรัษเฐียร
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แก้วประชุม
 
1. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
2. นางนิภาพร  บัวแก้ว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายชนัญญู  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เทพพิพิธ
3. เด็กหญิงวริศรา  รวดเร็ว
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กชายสิรภพ  กล้าทะเล
2. เด็กหญิงสุวิมล  รอบโลก
3. เด็กหญิงอรญา  ยงเยื้องพันธ์
 
1. นางฐิติมา  สุขหนู
2. นายเจษฎากร  ทองทวิง
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพชรรักษ์
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชนาธิการาม 1. เด็กชายชินพัฒน์   ลี ไพฑูรย์
 
1. นางสาวกาญจนี  วุกถ้อง
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สูยพันธ์
2. เด็กหญิงพุทธพร  จำปาชาติ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชูพล
 
1. นางพัชรี  อินทแย้ม
2. นางสาวพรฤดี  พลมะศรี
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1. เด็กชายสุขกรี  มัจฉาเวช
 
1. นางสาวพัชนี  ปานพืช
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กหญิงหุสนีย์  แซมะแซ
 
1. นางวริยา  ดาวเศรษฐ์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกันต์กฤช  เลขงู
 
1. นายอนุศิษฏ์  ศรีชาย
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรเติม
2. เด็กชายสุริยการ  กะสิรักษ์
 
1. นางสาวธันวรัตม์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวชญมน  ทองสุข
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1. เด็กชายศุภรุจน์  ชมฤทธิ์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สามารถ
 
1. นายสุรพันธ์  พลเพชร
2. นางสาวสายฝน  แสนยนต์
 
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชนิศรา  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงนภัสสร  บางจาก
 
1. นางสาวกาญจนา  เตี่ยวสกุล
2. นางสาวกิติยา  สายทองอินทร์
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงญานิศา  ถาวร
2. เด็กชายบริวัฒน์  สิงหการ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองทิพย์
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เผ่าจำรูญ
2. เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรมาดา  พรามแก้ว
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร์
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนพล  เทพรักษ์
2. เด็กหญิงพันนิภา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายอนุชิต  ตุลา
 
1. นางสาวปภาดา  ทองไชย
2. นางณัฐกานต์  แก้วสำลี
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในวัง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงสายใจ   พนันชัย
3. เด็กหญิงอังสุมาลิน   นาคจำรูญ
 
1. นางสกาวเดือน  นิยะกิจ
2. นางสาววิภาวดี   ชลสินธุ์
 
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายชาคริต  ธัญญุพักตร์
2. เด็กหญิงธัญดา  กะสิรักษ์
3. เด็กชายนาวาวี  ลาเฉลิม
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นางสาววนิตา  อิสลาม