รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปัตตานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์   มะลี
2. เด็กหญิงนูรอัดลีน   เจะบือราเฮง
3. เด็กหญิงอาฟิฟฟะห์   สะแม
 
1. นายนรินทร   ผ่องอำไพ
2. นางศศิธร   ผ่องอำไพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงซีตีมัรยัม  กาแบ
2. เด็กหญิงซูไรนี  เจะอูมา
3. เด็กหญิงดียานา  โต๊ะเฮ็ง
4. เด็กหญิงต่วนกูมัสนา  เด่นอุดม
5. เด็กหญิงนูรซามีมี่   ซีเดะ
6. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  กาแม
7. เด็กหญิงมัรเดีย  วาเลาะ
8. เด็กชายมุมตาซ  สาหวี
9. เด็กชายมูฮัมหมัดอีซาม  บางปู
10. เด็กชายมูฮำหมัดดุนยา  แวฮามะ
11. เด็กหญิงวีรฮาม  สตอฟา
12. เด็กหญิงอรดา  ลาดอ
13. เด็กชายอัลฮา  เจะอุบง
14. เด็กหญิงอัฮลาม  โตะบู
15. เด็กหญิงอาฟาฟ  สาหวี
16. เด็กหญิงอามาล  บระฮาซัน
17. เด็กหญิงอามีนา  ลือแมะ
18. เด็กหญิงอิบติซาม  เจะสามะ
19. เด็กหญิงอิรฟานี  ดือเระ
20. เด็กหญิงฮุสณา  บากา
 
1. นางรอฮานา  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวอัสมะ  แวอุเซ็ง
3. นางสาวนูรไอนีย์  มะลี
4. นางสาวสุไรยา  เต๊ะแต
5. นางสาวฟาตีฮะห์  บูงอตาหยง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาเละ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยาโงะ
3. เด็กชายบูคอรี  ตันหยง
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  หะมะ
5. เด็กหญิงฟาตีหม๊ะ  แวเด็ง
6. เด็กชายฟาริด  อิบรอเฮง
7. เด็กชายฟาอิส  เลาะโอะ
8. เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  มะรอแม
9. เด็กชายยะห์ยา  ยูโซ๊ะ
10. เด็กชายสุไลมาน  ยูโซะ
11. เด็กชายอับดุลเลาะ  แวสุหลง
12. เด็กชายอัฟนัน  มีซา
13. เด็กหญิงอัรมานี  มะแซ
14. เด็กชายอัสมีน  อูแซปูตะ
15. เด็กหญิงอัสม๊ะห์  กานา
16. เด็กชายอานัส  โตะกะ
17. เด็กหญิงฮัปเสาะ  อาลีมามะ
18. เด็กหญิงเจะฮาวานี  ยาลอ
19. เด็กชายเจ๊ะอัฟฟานันท์  เจะโวะ
20. เด็กหญิงแวซัมซีย๊ะห์   สือแต
 
1. นายมูฮำหมัดอันวาร์  มะ
2. นายอับดุลลอฮ์  แวบูละ
3. นางสาวฟาตีฮะห์  อุสมันบาฮา
4. นางฟิรเดาส์  สาและ
5. นางสาวนิอาอีซะห์  ปาเจาะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  หวังสวา
2. เด็กหญิงนิฮาลีมะห์  มุกาวี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟี  อาแว
 
1. นางระวีวรรณ  หนูแก้ว
2. นางเสาวคนธ์  ดำรงชาติ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอับดุลมูฮัยมัน  แปเฮาะอีเล
2. เด็กชายอาริฟ  อับดุลลาเต๊ะ
3. เด็กชายโชคชัยโรจน์  -
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงซูไมยะห์   ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรซาวาตี   กูรู
3. เด็กหญิงนูรีซา  อาแว
 
1. นางนิสรินทร์   จารง
2. นางสาวนูรียะฮ์    เจะมะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กชายซุลอิลฟาน  มามะ
2. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  แวฮามะ
3. เด็กหญิงอารีนา  ดารามะ
 
1. นายศิลปชัย  สุจิวรรณ
2. นางวิไลวรรณ  หมุนจำนงค์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีรเดช  หาเล็ง
2. เด็กชายนิอัซมีน  ดอเลาะ
3. เด็กชายวินัย  เพชรสุวรรณ
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางสาวอำพัน  ปรีชาสุชาติ