รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นราธิวาส เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน   บินสะอิ
2. เด็กชายสัยรี   สุหลง
 
1. นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี   นิโซ๊ะ
2. นายอิรฟานร์  มะรอดิง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บินกาเซ็ง
2. เด็กหญิงเกษณี  อามิ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาเร๊าะสาลี
 
1. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
2. นางสาวิตรี  ละมูลอ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรอาเดียนา  ลอแม
2. เด็กหญิงยูสรอ  มะรอนิง
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรปัทมา  กือจิ
2. เด็กชายอาลีมัน  อีลา
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางอาสือละห์  ลอแม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงซาฮีรา    ดอเลาะ
 
1. นายโกมนต์   หล่อทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงนูรูฮาซียะห์   มูนีอามิง
2. เด็กหญิงฟาดีละห์   ดาฮารี
3. เด็กหญิงฮาซียะห์   หะยีเจ๊ะดือราแม
 
1. นายวีระยุทธ์   มามะ
2. นางสาวลาตีป๊ะ  ยูโซะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี
2. เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ
 
1. นางลักษมี  สาและ
2. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายมูฮำมัดไซฟูล  เจ๊ะโก๊ะ
2. เด็กชายอับดุลบาซิ  อาแว
3. เด็กชายอารฟัก  มะแอ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์