รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
 
1. นางสุลีพร  จิระพงษธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายคมเคียว  อาภรณ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงประภาสิริ  งิ้วไธสง
2. เด็กหญิงเกียรติสุดา  พันโคกกรวด
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นายภัทรพล   บุญนาค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ไวยะ
3. เด็กชายธนพล  ราชประดิษฐ
4. เด็กชายธราเทพ  ทองเกลี้ยง
5. เด็กชายปกรณ์  นุทผล
6. เด็กชายปริพัฒน์  เพ็ญทอง
7. เด็กชายพงศ์พิศิษฐ์  คล้ายพิมล
8. เด็กชายพรพนมชัย  หนูคง
9. เด็กชายพิษณุ  สีเอียด
10. เด็กชายภนุมาส  ชูแก้ว
11. เด็กชายภัทรพล  ประกอบผล
12. เด็กชายวรฎร  พุกชื่อ
13. เด็กชายวรภัทร์  ช่างสุวรรณ
14. เด็กชายวาทิตย์  จันทร์พุ่ม
15. เด็กชายวิทวัส  ชาติพงศ์
16. เด็กชายศิรภัส  ศศิธร
17. เด็กชายศุภกฤต  ชัยแก้ว
18. เด็กชายอินทัช  สุนทร
19. เด็กชายฮาซิม  สุทธิการ
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลือชา
 
1. นางสาวเขมรดา  ศิริสมบัติ
2. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
3. นางปรีดา  อักษรคง
4. นางสาวจินดา  อัครกุล
5. นายจรัญ  สุทิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงอนันยตา  ยะโกะ
 
1. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขันเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ไกรนรา
3. เด็กหญิงชญาภา  นวลสุข
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศาศวัตกุล
5. เด็กหญิงณัฐมน  คงห่อ
6. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีศักดา
7. เด็กหญิงพรชนัน  นาภูมิ
8. เด็กหญิงพัชราภา  ฤทธี
9. เด็กหญิงพิมพกา  ศิลารัตน์
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
 
1. นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม
2. นางสาวชลิดา  ประกอบชาติ
3. นายกันตวรวัฒน์  เกษรสิทธิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ใบระหมาน
2. เด็กหญิงสุจิรา  โต๊ะเตบ
 
1. นางซัลมา  ปริงทอง
2. นายสุริยา  พรหมเรือง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นางสาวหงส์นภา  สูนทองห้าว
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คุ้มสุข
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายณัฐภัทร   เกื้อกูลสงฆ์
2. เด็กชายภัทรพล  ชูอินทร์
3. เด็กชายสัณพิชญ์  วุฒิวงศ์
 
1. นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์
2. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกรชนก  วุฒิสังข์
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  เรืองนาม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ขนอม
4. เด็กหญิงญาณิศา  ขนอม
5. เด็กหญิงณัฐธันยา  สังข์โชติ
6. เด็กชายธันวา  ชูพันธ์
7. เด็กชายปภังกร  วงสุนทร
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูทองแก้ว
9. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉายากุล
10. เด็กหญิงพิมพิศา  ฉายากุล
11. เด็กหญิงภัทรวดี  อุ่นสอน
12. เด็กชายวันโน  เอเว็น
13. เด็กหญิงวิชญาดา   สุขสบาย
14. เด็กชายสมิทธิ์  ศิลาสุวรรณ
15. เด็กชายสรณ์สิริ  พรหมพัฒน์
16. เด็กหญิงสุธีธิดา   พรหมพัฒน์
17. เด็กหญิงอนิสรา   ขวัญเมือง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  มฤค
19. เด็กชายโซ  จา
20. เด็กหญิงโม  จา
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเสนีย์  ศรีมณี
4. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
5. นางเดือนนภา  คงเพชร
6. นางสาวณัฐชยา  หนูน้อย
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงชญานันต์  เกิดขุมทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  มุสิกะ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำคล้าย
5. เด็กหญิงธิวาพร  สังวาลย์
6. เด็กหญิงนฤภร  แข็งแรง
7. เด็กหญิงรวิสรา  สุดสนอง
8. เด็กหญิงวราลี  ลีแอล
9. เด็กหญิงศิราพร  สมฤดี
10. เด็กหญิงเขมรินทร์  เกตุแก้ว
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางสาวกนกพร  พรหมเพชร
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงจันทราภา  โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  มุสิกะ
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำคล้าย
4. เด็กหญิงธิวาพร  สังวาลย์
5. เด็กหญิงนฤภร  แข็งแรง
6. เด็กหญิงรวิสรา  สุดสนอง
7. เด็กหญิงวราลี  ลีแอล
8. เด็กหญิงศิราพร  สมฤดี
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางสาวกนกพร  พรหมเพชร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  จันทร์ธิบดี
 
1. นางสุจิตรา  ทองศรี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์
 
1. MissAmber Cristina  Rondeau
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ธานินพงศ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรชิต
 
1. นายสุมิตร  บุญญานุกูล
2. นางสาวพัชรีญา  เสือแก้ว
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายณฐกร  นิลบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชุมชนะ
3. เด็กหญิงอริสา  ปะนะ
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กชายจักรี  อินทร์เกลี้ยง
2. เด็กชายปฐมพงศ์  สุขแสน
 
1. นายสมชาย  ทิพย์มนตรี
2. นายเดชา  บุญทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงรตินันท์  ทับทอง
2. เด็กหญิงวิภวานี  ขันเจริญ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
23 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายธนวัฒน์  ล่องลอย
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วปาน
3. เด็กชายเปรมณัช  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวสรัญญา  จันทร์เขียว
2. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ่งยงค์
 
1. นางพนิดา  ซิบยก
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางอารียา  จรเสมอ
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ส้มแป้น
 
1. นางสุดารัชต์  ฤทธิเดช
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  มาทอง
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวภาวิไล  โปสูงเนิน
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เกียรติรุ่งโรจน์
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงอริษา  พาสมบูรณ์
 
1. นางวนิดา  อินปิน
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางสาวสุคนธา  หมิดหวัง
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงมัทนพร  ขำพร้อม
2. เด็กหญิงสุวรรณเพ็ญ   เพ็ชรสี่หมื่น
 
1. นางสาวสิริพร  สุจเสน
2. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงซัลวา  โต๊ะหยอ
2. เด็กหญิงอรนุช  จิตรตุราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
2. นางสรินญา  ทรงนาศึก
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจห้าว
2. เด็กชายอนุพงศ์  เสียงใหญ่
3. เด็กชายอนุศาสน์  ไชยชำนาญ
 
1. นางชนิกนันท์  ศรีใหม่
2. นางสาวอัจฉราวดี  บัวเกตุ
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มูสิกะ
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศักดิ์นันทชัย
3. เด็กชายปิยพัทธ์  มะพันธ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เจ้ยน้อย
2. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายชนากรณ์  ใจโปร่ง
2. เด็กหญิงพรกนก  เพชรนุ้ย
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  แกนบุญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
2. นางสาวสิริพร  สุจเสน