รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงอริสา  วันทอง
2. เด็กหญิงโสพิศ  ตุดเกื้อ
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กชายตั้งปณิธาน  ชูแก้ว
 
1. นางสลินกาญจน์  ภูผา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายณรงค์ศร  อินอักษร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงปิยธาริน  หนูมะ
2. เด็กหญิงเสาวภา  มะสุวรรณ
3. เด็กหญิงใบเฟริน  ศรีขามเฒ่า
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายกฤตยชย์  ปัญจะสุวรรณ์
2. เด็กชายกฤษกร  สังข์ด้วงยา
3. เด็กหญิงจรรจิรา  สิทธิโชค
4. เด็กหญิงฐานิกา  ปานเกล้า
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  บุญมาก
6. เด็กชายธนากร  นวลแก้ว
7. เด็กชายธนาวุฒิ  สระวัง
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผอมนวล
9. เด็กชายธีรภัทร  มัชมูมาศ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  มัชมูมาศ
11. เด็กชายนพกร  รักไทร
12. เด็กชายปุณณสิน  วุฒิกรณ์
13. เด็กหญิงพลอยนับพัน  เงินเลี่ยม
14. เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมิตร
15. เด็กชายวารินทร์  ทาทอง
16. เด็กหญิงวาสิณี  จำนงค์ฤทธิ์
17. เด็กหญิงวาสิตา  ชูศรีหรัญ
18. เด็กชายสิทธิชัย  ดารากัย
19. เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์กองลาศ
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงอากาศ
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. นายชำนาญ  มณีพันธ์
3. นางพรรณี  นาคปลัด
4. นางณัฐกานต์  คุณาเทพ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจาริยา  บำรุงชาติ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  โรจน์รัตน์
2. เด็กหญิงปภาวดี  แนมใส
3. เด็กหญิงพิชชพร  พรหมสมบัติ
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็งเทพ
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วสังวาส
6. เด็กหญิงสิรินเรศ  จันทร์มาศ
7. เด็กหญิงสุภัทชา  พรหมสมบัติ
8. เด็กหญิงอนุสสรา  นาคปลัด
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์ทอง
10. เด็กหญิงเกศินี  พิทักษ์
 
1. นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี
2. นายยุทธ  เกื้อเพชรแก้ว
3. นางยุวนาถ  คงแหล่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หนูช่วย
 
1. นางสาวลลิต  มีศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิเศษคณากุล
2. เด็กชายธนดล  ธรรมวิธรรม
3. เด็กหญิงอันดามัน  ปิโย
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จันทรพา
2. นางอุไร  จันทพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  หมวดทอง
2. เด็กหญิงขวัญรวี  ตรีกมล
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ดำมี
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบธรรม
5. เด็กหญิงชลลดา  หมวดทอง
6. เด็กหญิงณฐนนท์  เมฆเรือง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลั่นเซ่ง
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูสังข์
9. เด็กชายณัฐพงศ์  สมเลิศ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว
11. เด็กชายตุรากร  แก้วสุวรรณ์
12. เด็กชายทะนงศักดิ์  ใหม่เมือง
13. เด็กหญิงธนาภา  บุญวงศ์
14. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแท่น
15. เด็กหญิงนริสา  บั้นเยือก
16. เด็กหญิงนฤภร  สงเสน
17. เด็กหญิงนลินทิพย์  กาญจนะ
18. เด็กหญิงนัชชา  หมุนคง
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวดำ
20. เด็กชายประวัติ  รักษายนต์
21. เด็กหญิงปุญช์กนก  แก้วมีบุญ
22. เด็กหญิงพรรณนิภา  เกิดทรัพย์
23. เด็กชายพัทธนันท์  ชูแท่น
24. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พรหมเพศ
25. เด็กหญิงภาขวัญ  ณ นคร
26. เด็กหญิงภาวินี  ขวดแก้ว
27. เด็กหญิงยลตรี  ดำมี
28. เด็กชายรพีภัทร  นาคเกลี้ยง
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชกิจจา
30. เด็กหญิงรุ้งทิวา  จันทร์นวล
31. เด็กหญิงวรกานต์  ด่านเสือร้อง
32. เด็กชายวรากร  แพรพระนาม
33. เด็กหญิงวาสนา  ทองชู
34. เด็กชายสรศักดิ์  สงเสน
35. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมศิริ
36. เด็กชายสิทธิพงศ์  แสงประจง
37. เด็กชายสุทิวัส  ทองประดับ
38. เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์นวล
39. เด็กชายอนุวิท  โชคชูลี
40. เด็กหญิงอารยา  ใหม่เมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีิอโนทัย  ใหม่เมือง
2. นางสาลินี  ทองทรง
3. นางสาวสุมณฑา  สุขหอม
4. นางสาวมนัสนันท์  ทองสังข์
5. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
6. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
7. นายวานิช  ใหม่อ่อน
8. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนชิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณแก้ว
 
1. นางจารึก  ทองแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงกรกฏ  นวลชู
2. เด็กหญิงขนิษฐา  กองทอง
3. เด็กหญิงจีระไน  ทองนอก
4. เด็กหญิงณิชากร  หนูขาว
5. เด็กหญิงธนพรรณ  พรหมทอง
6. เด็กหญิงปาล์มฤทัย  คงชื่นใจ
7. เด็กหญิงพีรดา  วะเกิดเป้ง
8. เด็กหญิงศกลรัตน์   แก้วเนิน
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางไสว  ไตรบุญ
3. นางสาวกมลมาศ  รุ่งเรือง
4. นางสาวฐิติชยา  เสมอทอง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สุขดำ
2. เด็กชายณภัทร  ช่วยคง
3. เด็กชายธนกร  วิเศษ
4. เด็กชายธีรพงศ์  สงทอง
5. เด็กชายภัทรพงศ์  ศิริบำรุง
6. เด็กหญิงอนันตยา  หนูสาย
 
1. นางฉลวย  คงวรรณ์
2. นางสาววริสรา  ตำปาน
3. นางสาววิภาวี  ใจซื่อดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกมลชัย  คงด้วง
2. เด็กชายธีรเมธ  นาคปลัด
3. เด็กชายพงศกร  อินชุม
 
1. นายเฉลิม  ขวัญดำ
2. นางพรธิรา  ศรีละมุล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกัญจน์  คงวัดใหม่
2. เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรือง
 
1. นายทรรศธร  สงอุปการ
2. นางสาวธนิกานต์  ธรรมจิตต์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายเอกอนันต์  พรหมสุข
2. นางสาวอรวรรณ  กลับดี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงจตุพร  ภูพันเชือก
2. เด็กหญิงฐานิตา  อุ่นคงทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทองใหม่
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทองนิ่ม
5. เด็กหญิงอภิษฐา  ถาวร
6. เด็กหญิงอภิสร  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอรกัญญา  สระบัว
2. นางสาวปนัดดา  สุขเสน
3. นางอมรรัตน์  ฉิมประดิษฐ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชูแก้ว
3. เด็กชายอติเทพ  บัวเพชร
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์คง
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์   ตรงดี
 
1. นางสาววาสนา  บัวคำ
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายชนัชญ์กรณ์  สินฉิม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์   ตรงดี
 
1. นางจารึก  พิวัฒน์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กหญิงอรยา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางอาภาณี  นาสิน
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. นางสาวกรนิกา    เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงอติญา  ไชยทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  หนูจู
2. นางสาวอรอุมา  เซ่งทอง