รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นายณรงค์  หนูเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงไปรยา  ศรีไสว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดทอง
2. นางสาวนภาศิริ  ราชรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุดทองคง
2. เด็กหญิงราตรี  เชาว์แพทย์
 
1. นางแพรวพรรณ  เบญจกุล
2. นางสาวสิรินดา  วุฒิพงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงชินาณา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เลื่อน
 
1. นางมาลากุล  ปรีชา
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
 
1. นายวีระพันธ์   ระวังวงศ์
2. นางนางสุภาวดี  แช่มบริรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณโน
 
1. นางวนิดา  ดีทองแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไทยยัง
 
1. นายวีระพันธ์   ระวังวงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  บุญขำ
2. เด็กชายเสกสรร  พลายด้วง
 
1. นายสุภาพ  รัตนะ
2. นายพีรทัต  พรหมทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤทธิชัย
2. เด็กชายปวีณ์กร  ชอบทำกิจ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วใหม่
 
1. นางนงเยาว์  วงศ์สุพรรณ
2. นายพรชัย  กันตังกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  พันทอง
3. เด็กหญิงพัชรี  เอียดศรี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมลดี
 
1. นายกันต์ญวิช  บุญเดช
2. นางนิตยา  กลางบน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกนกพัชร  วิไล
2. เด็กหญิงกรวรรณ  คะเณย์
3. เด็กชายนันท์นภัส  โนวัฒน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฉัตรชฎา  โนวัฒน์
5. เด็กหญิงเขมนิจ  คงสิทธิ์
 
1. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
2. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูแก้ว
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ศิริพงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โจมทยาน
3. เด็กหญิงณัฐพร  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงปณิดา  เอียดทอง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ส่อ
6. เด็กหญิงมะขาม  ขวัญช่วย
7. เด็กหญิงฤทัย  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สายใหม
9. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ไชยศรีรักษ์
10. เด็กหญิงโชติรส  จงจิตร
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
3. นางสาวสุดารัตน์  ดำเดช
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงฐิติยา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงณัฐิภรณ์  เกิดใกล้รุ่ง
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  จันทร์นวล
5. นางสาวฤทัยชนก  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวอวภาส์  แก้วจำรัส
7. เด็กหญิงอวภาส์  บุญช่วยรอด
8. นางสาวเกตุกนก  แก้วสีนวล
9. นายเมฆพัฒน์  แก้วศรีนวล
10. เด็กหญิงเรวดี  สินธูวารี
 
1. นายกิตติพัฒน์  เพชรสี่หมื่น
2. นางสาววัชรีย์  หนูสมแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุวงศ์
 
1. นายธีรพงค์  คงแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างคิด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  จิตบรรเจิด
2. นางอัญชลี  จันแดง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แต้มจันทร์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
6. เด็กชายฉัตรดนัย  เพชรเอียง
7. เด็กหญิงชนาภา  จิตต์อารีย์
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   คงภักดี
10. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
12. เด็กชายดำรงเดช  คงแก้ว
13. เด็กชายธนธรณ์  หมวดศรี
14. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
15. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธีรพงษ์  ราชโยธา
17. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
19. เด็กหญิงประกายมาศ  ใจสว่าง
20. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
21. เด็กหญิงปริณดา  ขาวสนิท
22. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
23. เด็กชายปิยนันท์  นาเคนทร์
24. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
25. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
26. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
27. เด็กหญิงมีนา  เดชะ
28. เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรนรา
29. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
30. เด็กหญิงสรัญญา  สารา
31. เด็กหญิงอนัชชา  ชูนาค
32. เด็กชายอนุวัฒน์  สืบตัน
33. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อกูลชาติ
34. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
35. เด็กหญิงอารญา  สุวรรณมณี
36. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช่วยประคอง
39. เด็กชายโชติภัทร  ชาญ
40. เด็กชายไกรยูร์เศรษฐ์  เดชะ
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
4. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
5. นายศศิภา  แก้วปู่
6. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
7. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
8. นางสาวพัฒนพร   จันทร์เมือง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธไทย
 
1. นางสาวณิชยรัตน์  วัฒนสงค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธไทย
 
1. นางสาวณิชยรัตน์  วัฒนสงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. เด็กหญิงพิชญาเนตร  คงหอม
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  หมุ่ยยุง
2. เด็กหญิงจิรวดี  แก้วหนู
3. เด็กหญิงณัฐพร  หนูเนตร
4. เด็กชายธีรพงศ์  รอดโรจน์
5. เด็กหญิงนงนภัส  ณะสงค์
6. เด็กชายพีรพล  พันธ์เลิศ
7. เด็กชายมงคล  วงศ์ลา
8. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเกื้อ
9. เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรทองมา
10. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำทอง
11. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วภราดัย
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุ่มเอียด
 
1. นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ
2. นายณัฐพงศ์  เขียวน้อย
3. นางสาววิไลวรรณ  ภัยรี
4. นายโสธยา  เพชรนาคิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
3. เด็กชายจักริน  อุ่นยวง
4. เด็กหญิงจินตพร  สุวรรณชนะ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่างคิด
6. เด็กหญิงชนาภา  จิตต์อารีย์
7. เด็กชายณรงค์ชัย  จิตสำรวย
8. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงภักดี
10. เด็กชายณัฐพล  บุญขำ
11. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
12. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
13. เด็กชายธนวุฒิ  คำแก้ว
14. เด็กชายธีรพงษ์  ราชโยธา
15. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
17. เด็กหญิงประกายมาศ  ใจสว่าง
18. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
19. เด็กชายปิยะภัทร์  ขาวสะอาด
20. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรอาวุธ
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  หอมสูง
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  คชสิทธิ์
23. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
24. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
25. เด็กหญิงมาดินะห์  ทวีกุล
26. เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรนรา
27. เด็กหญิงวรรณพร  พวงทอง
28. เด็กชายวัชรพล  ภูสุทธิ
29. เด็กชายวิศรุต  อานนท์
30. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญมีชัย
32. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิมาศ
33. เด็กหญิงสมัชญา  อินทอง
34. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงดี
35. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อกูลชาติ
36. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
37. เด็กหญิงอารญา  สุวรรณมณี
38. เด็กชายเจษฎา  นวลศรี
39. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
3. นายศศิภา  แก้วปู่
4. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
5. นางสาวพัฒนพร   จันทร์เมือง
6. นางยุพดี  จงรักจิตต์
7. นางขวัญจิตร  ฤทธิกุล
8. นางสาวนฤมล  เพชรประสม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวกนิษฐา  ชารัตน์
2. เด็กชายกันตนพ  คำภาส
3. นางสาวกุสุมาลย์  พลพิชัย
4. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์ส่อง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขาวปลอด
6. เด็กหญิงญาณิศา  สืบสกุลวงศ์
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุมมี
8. นางสาวณัฐธิดา  ราชสังข์
9. นางสาวนฤมล  แก้วแกมจันทร์
10. เด็กหญิงนลินนิภา  บุญญาธิการ
11. เด็กชายประกาศิต  เกตุเพ็ชร
12. เด็กชายพิทวัส  วรรณะ
13. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
14. เด็กชายภูธเนศ  ทองรักษ์
15. นางสาวลลิตา  ไกรนรา
16. เด็กหญิงวีรภัทรา  แสงมณี
17. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งใจ
18. นางสาวสุปรีดา  รัตนบุรี
19. เด็กชายเกรียงไกร  สุกรี
20. เด็กหญิงเนตรนภา  เจริญรูป
 
1. นางสาวกรกนก  สมทรง
2. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
3. นางสาววิชชุดา  ไทยราช
4. นางสาววราภรณ์  สิขิวัฒน์
5. นางเบ็ญจวรรณ  ดิษฐาน
6. นางสาวพรสวรรค์  นวลจันทร์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันดี 1. นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร
2. นายภูรินทร์  ทรงศรี
3. นายภูริพัทธ์  จิตนธรรม
4. นายวนัย  ฟูพันธ์
5. นายศตายุ  อมประนาม
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
2. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วแกมจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  กัณหกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงวราทิพย์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอิงอร  สังขจาย
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีโชติ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยอดศรี
2. เด็กชายพรพิภัทร  ช่วยรักษา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ซังทอง
4. เด็กชายศุกลภัทร  ฤทธิ์ช่วยรอด
5. เด็กหญิงสุธารทิพย์  บัวขาว
6. เด็กชายเมธาวี  สุดใจ
 
1. นางทัศนีย์  นุรักษ์
2. นางสาวญาสุมินทร์  บุญสนอง
3. นางจุรี  บำรุงศรี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายธราเทพ  แซ่ส่อ
2. เด็กชายวิศรุต  กิตติคุณ
 
1. นางสาวภัคสร  เต็มรัตน์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กชายธรรมธัช  แสงระวี
2. เด็กหญิงพุธิตา  สวัสดิวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขุนณะ
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ปักสงค์
2. เด็กชายอนุภัทร  ปักสงค์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ชูขันธ์
 
1. นายพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นายจรัญ  ไกรนรา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงกัญชนก  เพียรดี
2. เด็กชายธนกร  โต๊ะเงาะ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวศิริมาศ  ศรีสงคราม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูเรือง
3. เด็กชายนนทศักดิ์  ปลูกไม้ดี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวอลิสา  นาคฤทธิ์
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงธันยพร  ก๋งเม่ง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กชายวรพล  อินแก้วศรี
 
1. นางสุพาภรณ์  ปานดี
 
39 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  สืบ
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 1. เด็กชายปภาวิน  พรหมเทศ
2. เด็กหญิงศรีรุตา  ภักดีชน
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์หลี
 
43 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายตนัย  ชื่นใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำยาน
3. เด็กชายภูตะวัน  กาญจนพันธ์
 
1. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
2. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
 
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เเกล้ว
3. เด็กชายอนุกูล  กองเเก้ว
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์