รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงสายนที  ปรีชาชาญ
 
1. นางอมรรัตน์  พลายทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี
 
1. นางศิริพร  เปาะทองคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
 
1. นางกุสาวดี  เพชรศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ
2. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง
 
1. นางเกสรา  โอระชุม
2. นางสาวพิชชาภา  โอมาก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
 
1. นายปณิธาน  วัฒนะ
2. นางอรทัย  เดชเชียร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1. เด็กหญิงทิพอาภา  เนินทอง
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วช่วย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพน์  ปู่พันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทัศนโกวิท
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์
3. เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
2. นายประเสริฐ  ขุนชำนาญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  วรรณทอง
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  สถาพร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุก
 
1. นายญาณเดช  ปานมาศ
2. นางสาวนุชนาฎ  แก้วยัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ
2. เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณ
 
1. นายกฤษณ์  ธารพระจันทร์
2. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1. เด็กหญิงณัฐพัชร  ด้วงศรีพัฒน์
 
1. นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงชฎาเพชร  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กชายสกลวรรธน์  ช่อระชู
 
1. นางนพรลักษณ์  มานะจิตต์
2. นางจริยา  สุขห่อ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญขำ
2. เด็กชายชัชชัย  ช่วยหนู
 
1. นางพะเยาว์  แก้วพงษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายปารมี  จิตต์สัมพันธ์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญขำ
2. เด็กชายปภังกร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พันธ์พืช
 
1. นางณัฐิญาณ์  สกุลแก้ว
2. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเส้ง
2. เด็กหญิงกฤติมา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกันตพร  รัตนพันธ์
4. เด็กชายคฑาวุธ   สุดรักษ์
5. เด็กชายฐานทัพ   เหลี่ยมแก้ว
6. เด็กหญิงฐิตยาพร  ฝอยทอง
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญเกื้อ
8. นางสาวต่วนฮาสน๊ะ  ยือแร
9. เด็กชายธนัช  วิริยะพานิช
10. เด็กชายธนัท  ชารัตน์
11. เด็กชายธราเทพ  ศรีวิเชียรอำไพ
12. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กลิ่นดี
13. เด็กชายนันท์ตพัฒน์  สุตนพัฒน์
14. เด็กชายปิติพงศ์  ภูมิพงศ์
15. เด็กหญิงพรรวษา  ไชยรักษ์
16. เด็กหญิงพิชญ์กนก  รักษาพล
17. เด็กหญิงภัทรศยา  ประทุมรัตน์
18. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนศิริ
19. เด็กหญิงยอดขวัญ  กายภูมิ
20. เด็กหญิงลลิตา  พรมทัต
21. เด็กหญิงวรรณิศา  นีระบาล
22. เด็กหญิงวฤทัย  สมทอง
23. เด็กหญิงวิภา  รักษาพันธ์
24. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมวงษ์ษา
25. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ภักดี
26. เด็กหญิงศสิธร  รอดภัย
27. เด็กชายศักดินันท์  ตราสุวรรณ์
28. เด็กชายศิรินนท์  เลขา
29. เด็กชายสิทธิพล  กลับทับลัง
30. เด็กชายสิทธิพัฒน์  ตราสุวรรณ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาพล
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนะชัย
33. เด็กหญิงสุชานาถ  ส่งแสง
34. นางสาวสุนิตา  รอดรัตน์
35. เด็กชายสุปวีณ์  ลีนะธรรม
36. เด็กหญิงสุภัศรา  วงศ์สวัสดิ์
37. เด็กชายอดิศร  รัตนสุวรรณ์
38. เด็กชายอดิศร  เดชธนู
39. เด็กชายอนุวัฒน์  สมทอง
40. เด็กหญิงเมศิณี  ชัยรักษา
 
1. นายเอนก  เมฆฉาย
2. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
3. นางปรีดา  พ่วงกิ่ม
4. นางกุหลาบ  หนูนะ
5. นางดวงพร  สุมลวรรณ
6. นางวรรณี  จูงศิริ
7. นางรัชดา  ปาลรังษี
8. นางกัลยาณี  กลับอำไพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายทิศาณุ  เหตุถัง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณลันตา  เจริญผล
 
1. นางสาวเพทาย  บุบผัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อมรชร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มัดยี
3. เด็กชายณรงค์เดช  เทพทอง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  พัวเนี้ยว
5. เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแก้ว
6. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  ขวัญสุด
8. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
9. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์พระจันทร์
10. เด็กหญิงพิมพิกา  ทองแก้ว
11. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
12. เด็กชายวัฒนชัย  ไหม่แก้ว
13. เด็กชายวิษณุ  กาบแก้ว
14. เด็กหญิงสวรรค์ธิดา  ส่งรอด
15. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คุ้มตัว
16. เด็กหญิงอนัญญา  ไกรเดช
17. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์พระจันทร์
18. เด็กหญิงอาริสา  ศรีชู
19. เด็กหญิงเกวรินทร์  หนูทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
 
1. นางสาวโศธิดา  เพ็ชรช่วย
2. นางสาวโสรยา  เลื่อนแก้ว
3. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
4. นางสาวจิรา  เหมือนมาศ
5. นางสาวเชาวลี  ทองสุข
6. นางสาวนิภารัตน์  กลิ่นฟุ้ง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายกวิน  นันต๊ะ
2. เด็กชายชลธี  แสงทอง
3. เด็กหญิงธมล  ลือชารักษ์
4. เด็กหญิงธัญพิมล  จิตพรมศรี
5. เด็กหญิงปริณดา  กล่อมหาดยาย
6. เด็กชายพรพินิต  แสนสุธา
7. เด็กชายพิชญุตม์  มีมาก
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  เทพรัตน์
9. เด็กหญิงอลัญญา  เตชะโกมล
10. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
 
1. นายภรศักดิ์  องอาจ
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์
 
1. นางจิรา  ไชยณรงค์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ติณณ์ติวากร
2. เด็กหญิงธัญญาพร  วงศ์เกษร
3. เด็กหญิงนารา  บุญนาค
4. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง
5. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันทร์
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
2. นางรัชดา  เลขขำ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชิดพรมราช
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  จันทิปะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  รินทอง
 
1. นางชนานุช  กิจบรรทัด
2. นางสาวพรนภา  ผลประเสริฐ
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคันธง 1. เด็กชายอัมรินทร์  หนูเกื้อ
 
1. นางกชพร  วรรณรัตน์
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงอติกานต์  สุกขาว
 
1. นางอมรรัตน์  พลายทิพย์
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. นางธิดารัตน์  จันสังสา
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวนาราม 1. เด็กชายณฐพัฒน์  คงกัด
2. เด็กหญิงนริศา  วิลัยมาศ
3. เด็กชายสุวิทย์  บัวหลวง
 
1. นางขวัญตา  เกษรแย้ม
2. นางสุกัณญา   กำเนิดมณี