รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตรัง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงปณัฎฐา   เอี่ยมพงษา
 
1. นางคินวารา   หมื่นจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายจักรี  ขนาบแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ยศจันทร์
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
2. นางฐิติยา  คงเอียด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายคณพศ   สุขคุ้ม
 
1. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มกัน
2. เด็กชายอานนท์  สุขศรีเพ็ง
 
1. นายปรัชญา  เพ็ชรากาล
2. นายราชันย์  ทิพย์จันทา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 1. เด็กชายพงศักดิ์  คงสุด
2. เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช  ชูเกิด
2. นางสาวศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงมิญชญา  ทองหอม
2. เด็กหญิงรัชฎาพรณ์   แข็งแรง
3. เด็กหญิงสุรัญชนา    หยังโสะ
 
1. นายปาริชา  ชูสุวรรณ
2. นางสาวพิมอักษร  สมจริง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงกมลพร  เกลี้ยงสงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเสียงแจ้ว
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงผล
4. เด็กหญิงพัณนิตา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงผล
 
1. นางกรณิศ  ดาบทอง
2. นางสาวพัชรา  ยอมชุม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปากอ่อน
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองเพ็ง
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพรัต
4. เด็กหญิงสุรพิชญา  กงชัย
5. เด็กหญิงอภิษฎา  พรหมทอง
 
1. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า
2. นางสิริกาญจน์  เทพบำรุง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงมา
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงธนาภา  ภิญโย
5. เด็กหญิงนันฑิกา  ชัยวิเศษ
6. เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวิเศษ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
8. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฤทธินาค
10. เด็กหญิงอนัญญา  คชบริรักษ์
 
1. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชภักดี
2. นางสาวณัฐญาดา  แขวงเส็น
3. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายกฤษตินัย  หมื่นท่องวารี
2. เด็กชายชลชาติ  ทองหอม
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมุทร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพทอง
5. เด็กชายนวัชรินทร์  เหล็กเกิดผล
6. เด็กชายประกฤษฎิ์  ชูชาติ
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  หมื่นท่องวารี
8. เด็กชายภูริภัทร์  บ่อม่วง
9. เด็กชายอดิศร  นิลออ
10. เด็กชายไชยฤทธิ์  เหล็กเกิดผล
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
2. นางสาวชุติมา  เทียมอัมพร
3. นายทนงศักดิ์   คงประสม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พั่นเที้ย
2. เด็กชายพงศ์ธร  เรืองชัย
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ทองศรีนวล
4. เด็กชายยศกฤต  สุขสม
 
1. นายนิติพัฒน์  ณ นคร
2. นายสุธน  นากแก้ว
3. นางโสพิศ  เหม่นแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงกรกมล  นพสถิตย์
3. เด็กหญิงกรณ์ศิรัตน์  ชูเมคา
4. เด็กหญิงกรรลยา  พุดดำ
5. เด็กชายจุติเทพ  แสงมณี
6. เด็กหญิงชยาภา  อาษาชำนาญ
7. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
8. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แซ่ฮ่อง
9. เด็กชายธีรกร  สุขมีชัย
10. เด็กหญิงนรีรัตน์  มณีคช
11. เด็กหญิงนวิยา  ผมทอง
12. เด็กหญิงนัทธิดา  เพ็ชราม
13. เด็กหญิงประภาสิริ  ชนะสุด
14. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
15. เด็กหญิงปิ่นมนัส  จีนนำหน้า
16. เด็กชายภัทราวุธ  ทองอ่อน
17. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
18. เด็กชายยุทธจักร  เมฆศรี
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยมิตรชอบ
20. เด็กชายฤณธรรถ์  พุ่มพวง
21. เด็กหญิงลลิตา  คงบำรุง
22. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
23. เด็กหญิงวาสิฐี  บุญเรือง
24. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูเส้ง
25. เด็กชายศิรศักดิ์  ชูแสง
26. เด็กหญิงศิริภัสสร  หนูวงศ์
27. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
28. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
29. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
30. เด็กหญิงสุทธิดา  สุดชฎา
31. เด็กชายอดิสรณ์  แสงไกร
32. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คงแก้วโต
33. เด็กหญิงอพัชรา  ขิกขำ
34. เด็กหญิงอมราวดี  ทองฤทธิ์
35. เด็กชายเจนณรงค์  พร้าวแก้ว
36. เด็กหญิงเนติมา  นาเลื่อน
37. เด็กหญิงเมธินี  อาสนะ
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก้ว
39. เด็กหญิงไอลดา  จ่าสกุล
 
1. นางสาวจิรพรรณ  บุณยาธิการโสภณ
2. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
3. นายสุดสาคร  คงแป้น
4. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
5. นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก
6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเสน
7. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกลี้ยงหวาน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองพูล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญถาวร
3. เด็กหญิงจันทภา  สมาธิ
4. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีเทพ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  นุ้ยเอียด
6. เด็กหญิงชนารดี  ไกรเทพ
7. เด็กหญิงชลดา  รอดรักษ์
8. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญสนิท
9. เด็กหญิงณัฐกาน  เศษบุญทอง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตตรา
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์
12. เด็กชายธนพนธ์  บุญถาวร
13. เด็กชายธนวัฒน์  เซ่งห้อง
14. เด็กชายธนัญชัย  เมืองราช
15. เด็กชายธนาธิป  ทวีกุล
16. เด็กหญิงธัญพิญชา  กลับทอง
17. เด็กหญิงธารารัตน์  สงสังข์
18. เด็กชายธีรเดช  บัวเพ็ชร
19. เด็กหญิงนฤภร  บุญส่ง
20. เด็กชายนฤวัต  บัวเพ็ชร
21. เด็กหญิงปณัฐตา  คชรัตน์
22. เด็กชายพงศกร  พันธ์เที้ย
23. เด็กหญิงพรญาณี  สมาธิ
24. เด็กหญิงพัชรี  นุ้ยเอียด
25. เด็กหญิงพิมนิพา  พิบูลย์
26. เด็กชายภัคพล  คงคิด
27. เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
28. เด็กชายภานุวิชญ์  อังสกุล
29. เด็กชายรชต  ปราบภัย
30. เด็กหญิงลลิณี  รอดอุปการ
31. เด็กชายวรวิทย์  ทองรอด
32. เด็กชายวัชรภณ  ผกาแก้ว
33. เด็กหญิงวิริสา  เพ็ชรมีศรี
34. เด็กหญิงศิรประภา  พลภักดี
35. เด็กหญิงศิริกานต์  หลักเพชร
36. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสีนวล
37. เด็กชายอภิวัฒน์  ปลอดรักษ์
38. เด็กหญิงอมรกานต์  ชูสิทธิ์
39. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  บัวแก้ว
40. เด็กชายไชยภัทร  อ่อนชาติ
 
1. นายอนันต์  นกแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
3. นางรุ่งอรุณ  ตันวโรภาส
4. นางจิตติมา  จันทร์ราช
5. นางสาวอุบล  ศรีทอง
6. นางจิรวรรณ  มีภูมิ
7. นางสุภาพร  ยอแสง
8. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุนทรวชิรเวช
2. เด็กหญิงกรรณิกา   สุดการงาน
3. เด็กหญิงกษมา   ทองสร้าง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แสนแป้น
5. เด็กหญิงคณิสรา   ขำตรี
6. เด็กหญิงจิรัชยา   นะวะกะ
7. เด็กหญิงชณามินทร์   นุ่มทอง
8. เด็กหญิงญาณิศา   ชูด้วง
9. เด็กหญิงฐิดาภัทร   รัตนะ
10. เด็กหญิงณัฎธวดี   มันทุ่ย
11. เด็กชายณัฐพล   ไปดี
12. เด็กชายณัฐวัตร   มาศทอง
13. เด็กหญิงธัญชนก   อนันตพงศ์
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์เพชร
15. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไชยสงคราม
16. เด็กหญิงธีริศรา   นวลโข้ย
17. เด็กหญิงนพมาศ   นวนมาก
18. เด็กหญิงนภัสสร   ชัยตรี
19. เด็กหญิงนลินี   ไทรงาม
20. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินธนู
21. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันเพชร
22. เด็กชายพัธนพล   สมาธิ
23. เด็กชายภัทรวิทย์   อุ่นกำเนิด
24. เด็กชายภาณุศิษฐ์  ชูแสง
25. เด็กหญิงมาริสา   ธนูศิลป์
26. เด็กหญิงวริศรา   รักงาม
27. เด็กหญิงวิลาสินี   ยุเด็น
28. เด็กหญิงศุภวรรณ   ฤทธิ์เพชร
29. เด็กหญิงสาวิตรี   ทองผุด
30. เด็กหญิงสิริกร   คงเพชร์
31. เด็กหญิงอนัญญา   สิงห์แก้ว
32. เด็กหญิงอรฤดี   สุดการงาน
33. เด็กหญิงอรวรรณ   จิตรา
34. เด็กหญิงอัครชา    นิลละออ
35. เด็กหญิงเกวลิน   สีอ่อน
36. เด็กชายเทวัญ   ขาวสี
37. เด็กหญิงเปมิกา   กอเจริญรัตน์
38. เด็กหญิงแพรวา   อินทรงาม
39. เด็กหญิงแอนนิตา   เกกินะ
40. เด็กหญิงโชติมณี   เมืองประทับ
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
3. นายอนุวัตร   คงเพ็ง
4. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์
5. นางสาวเสาวภา  ฉิมเนียม
6. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
7. นางสาววรรณวนัช  อัครธราดล
8. นายปกรณ์  อาจสมโภช
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรางหมู่
2. เด็กชายคฑาวุธ  สุกรี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองนวล
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณรักษ์
5. เด็กชายชินกฤต  ไชยกาล
6. เด็กหญิงณัฐพร  คลองดี
7. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงดารินทร์  เมืองสุด
9. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเชื้อ
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บำรุงการ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขการ
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมรกฎ
13. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธิศักดิ์
14. เด็กชายนฤดม  ภักดีโชติ
15. เด็กหญิงนิพาดา  ผลาภรณ์
16. เด็กหญิงนิราวรรณ  เพ็ชรเกื้อ
17. เด็กหญิงบุพผา  แก้วจันทร์ทอง
18. เด็กหญิงประภาพรรณ  กาญจนรักษ์
19. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เตชรุ่งกวิน
20. เด็กหญิงปิยนุช  มณีสิงห์
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขการ
22. นางสาวมนัสนันท์  หาผล
23. นางสาวมลฤดี  มณีสิงห์
24. เด็กชายยิ่งศักดิ์  แสงหนู
25. นายรวิพันธ์  เจษฎารมย์
26. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
27. เด็กชายวิชาญ  ภิรมย์
28. เด็กชายวีรพล  วรรณบวร
29. เด็กหญิงศตายุ  จารุจินดา
30. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมกำลัง
32. เด็กหญิงสายรุ้ง  คงเกิด
33. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนชาติ
34. เด็กชายสุภกิจ  จันทร์ส่องแสง
35. เด็กหญิงอภิญญา  บุญถาวร
36. นางสาวอัญชลีพร  สมกำลัง
37. เด็กชายอานนท์  สุทธิ
38. เด็กหญิงอุษณิษา  นิ่มกาญจนา
39. เด็กชายเนติพล  ลำดับพงศ์
40. เด็กหญิงโสภิดา  พลนาค
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
4. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
5. นางสาวสากิยา  ชูลิกร
6. นายกฤตพณ  ไชยกาล
7. นางสาวเทียรงาม  สีหมาน
8. นางสาวสุนิศา  ซ้ายหนู
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย
4. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  คงเพ็ชร
5. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสง
7. เด็กหญิงเสาวนีย์  รักเกื้อ
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสุภาพร  สุขดำ
4. นางเครือวัลย์  ทองยิ่ง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายกฤษณะ  เจนสมุทร
2. เด็กชายชยพล  กูมุดา
3. เด็กชายฐปกร  สอเหลบ
4. เด็กชายณัฐรุต  พอหง๊ะ
5. เด็กชายวงศธร  สาลี
6. เด็กชายศรัณยู  แซ่ตัน
7. เด็กชายอรุณศักดิ์  เกาะสมัน
8. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน
 
1. นายสุวิชา  คีรีรัตน์
2. นายสมควร  สม่าพงษ์
3. นายวัฒนชัย  ดำคง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์   หวังจิ
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   สีดาว
 
1. นางจันทิมา   ทองพราว
2. นางสาวจันจิรา  หาดเด็น
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง
2. เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  ตี้พั้ว
 
1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายนัทธพงศ์   พูดเพราะ
2. เด็กชายอรรถชัย   อินทรงาม
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อ่อนชื่นจิตร
2. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   แก้วกล้า
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม
2. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขิกขำ
2. เด็กชายอนุชา  ชูช่วย
3. เด็กชายเสกสรร  ชูเพ็ง
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภริดา   สุทธิธรรมานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา   เอกดิลก
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทร์แดง
 
1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย
2. นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กหญิงศศิชา  ราชเดิม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีเพิ่ม
 
26 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สันเพ็ชร์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว
 
1. นายประสาร  ทองปรวน
 
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจิระพันธ์  กันตังกุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงแก้ว
2. เด็กชายภูดิศ  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นานอน
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
2. นางศิริรัศม์  จันทร์มีศรี