รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตรัง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายกฤษกร  คงบัน
 
1. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายปารทัต  รักเกื้อ
 
1. นางสุรางรัตน์  โสธานิตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธีรภัทร์  จริงจิตร
2. เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน
 
1. นางสุดารัตน์  อิดทิ้ง
2. นายมานพ  อินทรทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นายกิตติพงศ์  กลิ่นเพชร
2. เด็กชายจิรเดช  แซ่ตัน
3. เด็กชายนฤชิต  เพ็ชรบุญ
 
1. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
2. นางนันทพร  คีรีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคี่ยม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นางสาวจันทร์อุมา  กิ้มนวน
2. นายอิสระ   หนูชู
3. นายสิทธิโรจน์  ธนะภพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงปวริศา  พ่วงพูล
 
1. นางนวลนิตย์  คงชีพา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงณวพร  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงธนัฐชา  สมาธิ
3. เด็กหญิงธัญทิพย์  อยู่เหี้ยง
4. นางสาวนฤมล  สมาธิ
5. เด็กชายนิติธร  ยิ่งขจร
6. เด็กชายพลวัฒน์  เจือกโว้น
7. เด็กชายศศวิษาณ  เลื่องเชื้อง
8. นายศิรวัฒน์  นพวงศ์
9. เด็กชายศุภชัย  เอียดสีทอง
10. เด็กหญิงสลิลพร  เอกวิลัย
11. เด็กชายอนันตพงศ์  คำมีผล
12. เด็กชายโสภณ  มิ่งมิตร
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
2. นายส่งศักดิ์  ศรีกระจ่าง
3. นายธุวานนท์  สุทธินนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงวริศรา  หลีกภัย
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกรผกา  ชูทิ่ง
2. เด็กหญิงธิดรัตน์  แก้วชรัตน์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงนุชญดา  ศรีเกตุ
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  เอียดทอง
6. เด็กหญิงปาริชาต  สุนทรนนท์
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอียดทอง
8. เด็กหญิงปิ่นอาภรณ์  ดำพอรู้
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
2. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
3. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
4. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
7. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
8. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
 
1. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
2. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
3. นายสุทธิพงศ์  กันภัย
4. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สัจจบุตร
2. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ทองนุช
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชูสุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ถนอมชีพ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานกล่อม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ่มดวง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยนวล
9. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญมี
10. เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
11. เด็กหญิงศิริพิมพ์  จุ้งเจริญ
12. เด็กหญิงอนงนาฏ  คชาวรรณ
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสุทธิพงศ์  กันภัย
3. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชลดา  ฟักหมิด
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
5. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
6. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ปรางหมู่
8. เด็กหญิงพรพรรณ  กมลบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
10. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
11. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
12. เด็กหญิงโชติกา  เทศนอก
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสุทธพงศ์  กันภัย
3. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิตร
4. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
5. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจัสมิน  ซาร่า ดันแคน
 
1. นางวไลพร  คชรักษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก
2. เด็กชายยศภัทร  ทองสุข
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  วิมลเศรษฐ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณมาศ
2. เด็กหญิงชลธาร  ชูแสง
3. เด็กชายณัฐนันท์  นพวงค์
4. เด็กชายณัฐพร  พ่วงบุตร
5. เด็กหญิงนันทัชพร   ล้วนกาง
6. เด็กหญิงรมิดา  จิตรา
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วบุญ
9. เด็กชายสิทธิชัย  งิ้วจีน
10. เด็กหญิงโสภิตา   โปหลง
 
1. นางสุขใจ  สุริยกาญจน์
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
3. นางวิมล  ประดู่
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากปรน 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ทยาวรรธนะทักษ์
2. เด็กชายมูฮัมมัดซัยฟุดดีน  เสลา
3. เด็กชายวิชชากร  คุนขอนยาง
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ชูนุ่น
2. นางสาวสุภาพร  ขาวเอี่ยม
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ้มเฉี้ยง
2. เด็กชายธนกฤต  ว่องขุก
3. เด็กชายนพชัย  ศรีวิเชียร
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  คงแก้ว
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายณัฐพล   สี่หมื่น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยลุง
3. เด็กชายอัครเดช  จีนซ้าย
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางสาวอนุสรา  แก้วนิยม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงณัชญา  สุโสะ
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเดชา
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสาวประกายดาว  ทองพิทักษ์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายทินวุฒิ  ทองสม
 
1. นางเพ็ญดี  หนูเจริญ
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงวรารัตน์   เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาวมานิสา  สมหวัง
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาป้อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางเบญทิพ  ศรีเรือง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ      จันทร์ผุด
 
1. นางสาวจันฐิมาพร      นิลวงค์
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายนัฏกร   ช่วยรักษ์
2. เด็กชายร้อยตะวัน   ชูดวง
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิเดช
2. นายณัฐพล   ทับทิม
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพิชาภพ   ชูเนตร
2. เด็กหญิงสุชาดา   นางแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์   ชัยเพชร
2. นางสาวเกสร  ศรีพล
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤตเมธ  บริโท
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองศรี
3. เด็กชายระพีภัทร  เทพมงคล
 
1. นายวิวัฒน์  แสงอรุณ
2. นางสาวสุพรรณี  ชูคง
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายดนัยเดช  ยิ้มย่อง
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ไชยแก้ว
3. เด็กชายอัฐกอน  เม่งเอียด
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม