รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงดวงอนงค์  สุริยงค์
2. เด็กหญิงปารีณา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา   ศรีนวล
2. เด็กชายปิยพัฒน์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงสรัญญา  รอดเมือง
 
1. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
2. นางระพีพรรณ  อินทมุณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายหัฏฐกร  อุ่นสอน
 
1. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล
 
1. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงวรางคณา  บัวแก้ว
2. เด็กชายอรรธพล  รินทร์สกุล
 
1. นางสาวศศินี  บัวชุม
2. นางสาวอังคณา  สุขชื่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 1. เด็กหญิงพรธิชา  ไทยทวี
 
1. นางสาวศุภาวดี  พรหมสวาสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
2. เด็กหญิงจิรัตถิกา  หวังจองกลาง
3. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วบุปผา
4. เด็กหญิงนุชมณีี  สามงามชิง
5. เด็กหญิงพัชรีย์  แซ่ด่าน
6. เด็กหญิงวรินทร  สาสุธรรม
7. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
8. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์มุ่ย
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ชาวตลาด
10. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  บุญประเสริฐ
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางสาวอารียา  สวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวจิรภา  พรายอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจารุจินทร์  ฝั้นปันเชื้อ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
3. เด็กหญิงชลธิดา  ลีสนธิไชย
4. เด็กหญิงดมิสา  เอกรักษา
5. เด็กหญิงผกามาส  บุญโท
6. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อามาตย์สมบัติ
8. เด็กหญิงสุนันทา  แสงอำไพ
9. เด็กหญิงอภิญญา  หยูตุ้ง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ดีสมดู
2. เด็กหญิงจินตนา  พฤกษ์ให้ผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาพร้อม
4. เด็กหญิงนิติภร  จันทรบุตร
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันดีสาร
6. เด็กหญิงภาวิพร  เพียรการ
7. เด็กหญิงมาลาพร  พูลเสมอ
8. เด็กหญิงศุภมาส  นนทะไสย์
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชาญชำนิ
10. เด็กหญิงอังคนาง  สีดา
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
3. นางสาวทัตพร  ขวาไทย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินศิริ
2. เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล
 
1. นายไชยวัฒน์  ไชยทองคง
2. นางสาวไมยูเด๊าะ  หมัดโซะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงฤทัยญา  ณ ระนอง
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   เพชรมุณี
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐธินันต์  ธนสาร
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. นางสาวเกวลิน  แสงสิงห์
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพรหมชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก้วสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐธินันต์  ธนสาร
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 1. เด็กหญิงกชกานต์  มุสิโก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตินสกุล
3. เด็กชายดุลยวัต  ว่องวิเชียร
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  เฝดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุบัติ
6. เด็กชายปยุต  อยู่กลาง
7. เด็กชายพิสิฏฐ์พล   ราวีนุวรรธ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูวัจนะ
9. เด็กชายเจริญฤทธิ์  อำพันมาก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อิฐกอ
 
1. นางสาวสุดาพร  ทองแก้ว
2. นางดะศิษฐวณี  ชำนาญเพชร
3. นางอุมาพร  ภาสภิรมย์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ภิรมย์พาณิชย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  โอเครา
4. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
5. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
6. เด็กหญิงโมโม่  เอาม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   บุญมี
2. นายธวัชชัย  แซ่โค้ว
3. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
4. นางขนิษฐา  นวลสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐณกร  นาคลอด
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานแก้ว
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางสาวอัจจนา  สงจันทร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  เจริญ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เทพนวล
3. เด็กหญิงรัชนี  วงษ์เลิศ
4. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ใคร่กระโทก
5. เด็กหญิงอริสา  ด้วงทอง
 
1. นางสาวกานต์สิรี  อุดมสิน
2. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสวี 1. เด็กชายปารมี  ทินขำล้อม
2. เด็กชายสรวิศ   วาจิ
 
1. นางสารภี  ไทยศิริ
2. นางอรศรี  เหมือนทอง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไทยสุนทร
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  จันทะ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  แจ้งเสด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลชนะ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ขันธ์ฤทธิ์
2. นางสาวอภิญญา  พนารักษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  พาไทสงค์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  โสนาค
3. เด็กชายโยธิน  บุญเติม
 
1. นางอทิสา  วงศ์สุวัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  เมืองงาม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล   น้อยนารถ
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณภัทร   มณีนวล
2. เด็กชายสุภัทร   มะหาฬา
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เพิ่มพูล
2. เด็กชายลั่นฟ้า  พูลบุญ
3. เด็กชายวรภัทร  สาทะกิจ
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกฤษฎา  พรหมหีต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนะ
3. เด็กชายปริญญา  มีหาดยาย
4. เด็กชายอภิวุฒิ  ดอนบุรมย์
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นางสาวอาภาพร  ปิดชิด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายจักรภัทร  ภู่เจริญ
2. เด็กชายชัชวาล  สุภาพ
3. เด็กหญิงฐิติมา  นักรำ
4. เด็กหญิงณฐพรรณ  วรคันทักษ์
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ใสสุชล
6. เด็กชายศักดินนท์  ธรรมเที่ยง
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขำจิตร
2. นางสาวอรอนงค์  ดาวตาล
3. นายอัครเดช  กลิ่นมาลี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภาคี
2. เด็กหญิงปาณิศา  ผิวนิล
3. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงศิรินันท์  ฉลาด
5. เด็กหญิงสิริอาภา  หาสูญโม
6. เด็กหญิงสุชาดา  ยศวิชัย
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  บุตรคาน
2. นางอุรา  รอดนาโพธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิกา  ประเสริฐกุล
 
31 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1. เด็กหญิงกชกร  วงษาลี
2. เด็กชายอติชาติ  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์
 
1. นายณัฎฐชานนท์  โตรัตน์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยทองคง
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
34 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นายธวัชชัย  ธุระสกุล
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายประชาพร  ชินชำนาญ
 
1. นางสาวภัทรา  นาคสิงห์
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นางวัจรินทร์  อสิพงษ์