รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงพิชญาพัชร์  จันทร์สิน
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนบรรเทิง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายพัสกร  พรหมอินทร์
 
1. นายชุติพงศ์  จิตมั่น
2. นางสาวอ้อย  คชการ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ไวยมาลี
 
1. นางฉัตราพร  ธนบัตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกิตติพิภัทร์   สินรา
2. เด็กชายพิศุษย์   กิจเจริญ
 
1. นายนรากร   มีอินทร์
2. นางสาววาสินีย์  รอบคอบ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธวัชชัย  โลหะ
2. เด็กชายสิทธิพร  สุขสุแพทย์
 
1. นายนพพร  ศรีทองสุข
2. นายอนันต์  ทองชู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กชายศุภณัฎฐ์  เลือดแดง
2. เด็กชายอิศเรศ  นิจภา
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ยะวิเชียร
2. นางสาวกาญจนา  นวลศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณฑกานต์    เพียงไธสง
2. เด็กหญิงสาลิษา   เหล็มหมาย
3. เด็กหญิงอารายา   ม่วงมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศลิษา   คงชนะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายศุภกฤต   แก้วหนูนา
2. เด็กชายศุภโชค   ชินวิทยากุล
 
1. นางสาวนฤมล   กิจนิยม
2. นางสาวธนวรกมล   จุลคล้ำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกันยากร  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงปรียากร  พลยงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองมุกข์
4. เด็กหญิงศุภสิตา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุมิตรา  อนุวาลย์
 
1. นางสาวจิตินาฎ  วุ่นชุม
2. นางสาวอรุณี  นพเกื้อ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย
2. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง
4. เด็กชายสุทัสชัย  เจริญสุข
5. เด็กหญิงโชติกา  ไกรวิลาศ
 
1. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
2. นางรณพร  อุ้ยนอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายนราวุฒิ   แสงรักษ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญเลิศ
3. เด็กชายภาณุรัตน์   สงัดกิจ
4. เด็กหญิงวิริยา   เม่นน้อย
5. เด็กหญิงอาริสา    รัตนเลิศ
 
1. นางสาวสุธิดา   ศรีภักดี
2. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงฐาปนี  สิทธิยากรณ์
3. เด็กชายประสิทธิชัย  ประจิกกิจ
4. เด็กหญิงสิรินทรา  มลิวัลย์
5. เด็กชายอาทิตย์  กลิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายจรีเมธ  บุญมี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คชรินทร์
2. เด็กชายศุภเดช  คีรีเขต
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางสาวพรรณภัทร  เพ็ชรนิล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธันยพร  คล้ายอักษร
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกิตติภณ    สุขภิลาภ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   พรหมศรี
3. เด็กหญิงชลดา   ข้ามสมุทร
4. เด็กหญิงณัฐวดี   รักขันโท
5. เด็กหญิงนลินนิภา   ชมภูทอง
6. เด็กชายพศุตย์   ดอนอามาตย์
7. เด็กหญิงภัทรมาศ  ยิกุสังข์
8. เด็กหญิงศศิธร   สุพรรณวงศ์
9. เด็กหญิงสิรินันต์   พูลศิลป์
10. เด็กหญิงอภิสรา   พลมาตร
 
1. นายวีระศักดิ์  เชิงดี
2. นางสาวสาลินี  ด้วงเผือก
3. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณภัทร   รุกเขตต์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุวรรณนิตย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์   รุ่งราตรี
4. เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง
5. เด็กชายนรวีร์   วังน้อย
6. เด็กชายภานุพงศ์   ณ อาภรณ์
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์   เอ็งฉ้วน
8. เด็กชายไกรวิชญ์   ชุมพินิจ
 
1. นายศักดิ์ศิริ   ลิ่มศิลา
2. นางสาวรุวัยดา   ปานแดง
3. นางสาววาริธร   สงวนนาม
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกมัยธร  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติภณ  สุขภิลาภ
3. เด็กชายจตุพร  ไชยมหาแก้ว
4. เด็กชายชลนที  ข้ามสมุทร
5. เด็กชายณรงค์กร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายณัฐพล  ปัดจำหาร
7. เด็กชายธนภัทร  กองช่าง
8. เด็กชายธันวา  แสงโชติ
9. เด็กชายพศุตม์  ดอนอามาตย์
10. เด็กชายภัทรมาศ  ยิกุสังข์
 
1. นางปรานอม  รองมาลี
2. นางสาวโศภิตา  เถนว้อง
3. นางสาวนิโลบล  ชัยชนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงศลิษา   รสสุคนธ์
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์   ส่งตระกูล
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   นาพิรุณ
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายอโณทัย  ทินนา
2. เด็กหญิงเจนจิราพร  อินทร์คำแก้ว
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
2. นางสาวยุพา  หมีนพราน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายคุณากร  อินทร์นอก
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายธนพล  ปฏิแพทย์
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปุณณวิช   เธียรสรรชัย
 
1. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนโชติ  สวัสดี
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงขำ
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. นางสาวกานติ์ชนิต  สายน้อย
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ขาวเรือง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
3. เด็กหญิงชญานิน   ดาวตุ่น
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงขำ
5. เด็กหญิงณิชกานต์   ศรีมาลา
6. เด็กหญิงธัญชนก   ช่อจำปา
7. เด็กชายวชิรวิทย์   สังข์กล่ำ
8. เด็กชายศักดิกร   พรหมบังเกิด
9. เด็กหญิงสุธิมา   โสธร
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางสาววนิษา   ไพรัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกฤตนัย   เลี่ยมวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา   แก้วเกิด
4. เด็กชายจิรวัฒน์   พรหมรัตน์
5. เด็กชายนวพล   โตคีรี
6. เด็กชายนันทชัย   นุ้ยเขียว
7. เด็กชายปิยวัฒน์   สุมาลุ
8. เด็กชายปิยะพงษ์   พรมแสง
9. เด็กชายปุณณวิช   เธียรสรรชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สุขวิสุทธิ์
11. เด็กหญิงภัทรธิดา   ลิขิตธรรมรักษ์
12. เด็กหญิงภิญญณี   บัวครื้น
13. เด็กชายภูรินท์   ยุติมิตร
14. เด็กชายภูริวัฒน์   ปิ่นอมร
15. เด็กชายสุทธิภัทร  พุ่มพัว
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
2. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
3. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
4. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายกิตติชนม์  วงษ์ศรี
2. เด็กชายจักรพงษ์  อินทรรัตน์
3. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  หารรักษา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ผลรักษา
5. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์แจ่ม
6. เด็กชายธนพล  ปฏิแพทย์
7. เด็กชายนฤพนธ์  เต่าทอง
8. เด็กชายนิคม  แก้วสะวัน
9. เด็กชายพงศ์พล  บัวสารบรรณ์
10. เด็กชายพุฒิเบศร์  ธารา
11. เด็กชายภิภัทร  มั่นเขตวิทย์
12. เด็กชายล้อมพงษ์  อินทพางค์
13. เด็กชายวุฒิชัย  กลัดแดง
14. เด็กชายสรวิชญ์  หัสรินทร์
15. เด็กชายสิทธินัย  ศรีงาม
16. เด็กชายสุรวุฒิ  เทพวงค์
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมภินันท์
18. เด็กชายอภิวิชญ์  สนทนาการ
19. เด็กชายเจ  ฟองสาวงศ์
20. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สนทนาการ
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
2. นางสาวฐิติพร   แก้วตุ้ม
3. นางสาวณัฐธิดา  รักษ์เกลี้ยง
4. นางสาวเมทินี  อรุณคีรีโรจน์
5. นางรุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์
6. นางมยุรี  พรมประสิทธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงกันจต์ณภัส  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงกาญ  แก้วมณี
3. เด็กหญิงจันทร์สุภา  บุญเกิด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศิลป์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ภู่ระย้า
6. เด็กชายปรเมษฐ์  เพชรเวช
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เลี้ยงชีพ
8. เด็กหญิงมลฤดี  สินตา
9. เด็กชายวิชาญ  ศักดิ์เพชร
10. เด็กหญิงวิภา  จันทร์สมบัติ
11. เด็กชายศักดิเดช  รังวิเรนทร์
12. เด็กหญิงศิตางค์  สมสกุล
13. เด็กชายสันติ  สายนาค
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  มุสิกะ
15. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สินเสวก
16. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจริญแพทย์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อับดุลลอมาน
18. เด็กหญิงสุนิดา  โพธิ์วิเศษ
19. เด็กหญิงสุวรรณสินธ์  อินทร์กงลาด
20. เด็กหญิงหงสาวดี  หนูนบ
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
2. นางสาวพิมพา  อุดใจ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสนันท์  พรสิริดารา
4. นางนวลจันทร์  มีสติ
5. นางสาวซูรียาณี  คลังสี
6. นางสาวคัธติญา  ทรงศิริ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงณัฎฐาพัฒน์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญเร็ว
 
1. นางสาวนภสร  พลพุทธ
2. นางสาวสวรรยา  แตงโท
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงพัชรพร  บู่ทอง
2. เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า
 
1. นายสัมภาษณ์  มาศวิเชียร
2. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชนิต  วารีทิพย์ไพศาล
2. เด็กชายชนินทร  สุขสี
3. เด็กชายมีโชค  ประกายเกต
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกันตา   มณธรรมสกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ   จินดาชื่น
3. เด็กชายยศพัทธ์   สุขภักดี
 
1. นางพัชรา   จั่นเพชร
2. นางดวงพร   จินดาชื่น
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกนกพล   ภิโสรมย์
2. เด็กชายธรรม   ลีฬหคุณากร
3. เด็กชายพสธร   พรรณา
4. เด็กชายวรนิพิฐ   จุลอดุง
 
1. นางพัชรา   จั่นเพชร
2. นางดวงพร   จินดาชื่น
 
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รบชนะ
2. เด็กหญิงศศิเกตุ  ยงกำลัง
3. เด็กหญิงเปมิกา  มุจลินทร์
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีช่วง
 
43 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจันทรพิมพ์  สังข์นิมิตร
2. เด็กหญิงติณณปัทม์  มุณี
3. เด็กหญิงศตพร  เต่าหิม
 
1. นางสาวจาริณี  ประยูรศักดิ์
2. นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นางนิธินันท์  ศรีสุภากร
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธนัชชัย   พวงงาม
 
1. นางสาวทองตรา   ระเบียบโอษฐ์
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาคภู่
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
47 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุขประสงค์
2. เด็กหญิงรุจิรดา   เทียกเทพ
3. เด็กชายอภิชิต   โพธิ์หวี
 
1. นางกันตนา   ระวังวงศ์
2. นางสาวณัฐภาส์   วันดี
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายสุริยา   นรภิบาล
 
1. นางสาวอรอุมา   ขาวสุวรรณ
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  จิตต์ประสงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วังช่วย