รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา
 
1. นางยุวดี  แสงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงลลิดา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงปาลิน  เรืองเดช
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
2. เด็กหญิงปุณณมาศ  เหมือนกุล
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะจำ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  กล่อมพงศ์
 
1. นางสาวดวงแข  แซ่อุ๋ย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกสิริ  แตงแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุธ  จเรนิวาส
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รวยรื่น
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหนียดบุตร
5. เด็กหญิงอลินตา  มิสมัน
 
1. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชมน  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
4. นางสาวพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
8. เด็กหญิงศยามล  จิตร์มั่น
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
2. นางประนอม  สังข์คำ
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ประไพ
 
1. นายนภดล  จิตร์เกิด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เกษศรี
2. เด็กหญิงนฤพร  เงินลิ่ม
3. เด็กหญิงพรรณวดี  หวันน่าหงู
 
1. นางพัชรี  ก่ออ้อ
2. นางศศิวรรณ  ไชยบุตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายพงศกร  สนั่นก้อง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายพงศกร  สนั่นก้อง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
2. นายธีรเดช  ขาวเล็ก
3. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
4. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
5. เด็กหญิงพัฒนพรรณ  ละงู
6. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
7. เด็กหญิงศุวภิชญ์  ตั้งฮั่น
8. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมเกื้อ
10. เด็กชายเลิศชัย  คงเดีย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นางสุวรรณา  หวันหยี
3. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชพร  ไทยช่วย
2. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  พรมเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ชูศรี
6. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
2. นางสาวปิยะพร  ศรีสุขใส
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงจารุมณช์  ปรีชาชาญ
2. เด็กชายชาญยุทธ  ดำหาย
3. เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน
4. เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ
5. เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล
6. เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง
7. เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน
8. เด็กหญิงปิยพร  แซ่เฮง
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว
10. เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  เกิดสุข
12. เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง
13. เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม
14. เด็กชายอธิป  ขุนพิทักษ์
15. เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์
16. เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางสาวสุทธิดา   ปานกลาง
4. นางนันทนัช  ศิริแก้ว
5. นางธนภรณ์  บุญเรืองขาว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีมัย
2. เด็กหญิงณีรนุช  แห้งบุตร
3. เด็กหญิงธีรพร  แก้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงประภัสสรา  ค้ำชู
5. เด็กหญิงพราวฟ้า  ศรีอักษร
6. เด็กชายภูวศิษฏ์  พิเศษศิลป์
7. เด็กหญิงวรัญยา  ฮะสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศรินทิพย์  กุลดวงจันทร์
9. เด็กชายสราวุธ  ชาตรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  อุดมศรี
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นางสาวกษมา  มุขประดับ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์  ศรีไชย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  รักสีทอง
2. เด็กชายทรงเกียรติ  ดือรานิงตาแล
3. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงปาริษา  อินทวงค์
5. เด็กหญิงปาลิตา  จำนงจิต
6. เด็กหญิงปูชิกา  เส้งย่อง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขจิตต์
8. เด็กหญิงวิสสุภา  วรรณละภา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัวผิด
10. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  ดีแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี   เดโชศาสตร์
2. นางสุจิตรา   มามาตย์
3. นางสาวกมลพร   เย็นรักษา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพรภิมล  ปล้องนิราศ
3. เด็กหญิงลลนา  ร่มรื่น
 
1. นางดวงตา  เล็กเกลี้ยง
2. นางสาวสายพิณ  ทองชาติ
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงภูตอง  ทิพย์กลั่น
2. เด็กชายสุวพัชร  พรหมเดช
3. เด็กหญิงอณิชา  นิลธนาภิรัฐ
 
1. นายภูสิทธิ์  ดินแดง
2. นางทัศนี  ศรีพารา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วหมั่น
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วศรีสด
 
1. นางสาววัชรีย์  ช่วยเกิด
2. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหร่เด็น
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  กังแฮ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 1. เด็กชายซอฟรอน  มัจฉากุล
2. เด็กชายทีปกร  สะวารี
3. เด็กชายมุรซิล  ยอดวารี
 
1. นายยุทธนา  ดาราโชติ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงจิราวดี  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปานรพี  แก้วศรีสด
3. เด็กหญิงอรปรียา  สังขาว
 
1. นายประชิด  ใจบุญ
2. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
 
26 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายภูวเดช  แย้มเกิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเทพ
3. เด็กชายอนวัช  ขุนจันทร์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงขัชจา  คณนาธรรม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  จรเจนเกียรติ
 
1. นางสาวภัทรพรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์  ประตูใหญ่
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรุเตียว 1. เด็กชายพีรพล  แก้วเกตุ
 
1. นางงามสิริ  ประเสริฐกุล
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิรมล  ภพรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา  เอ่งฉ้วน
 
30 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกานต์ดา  ปรีดาพาก
2. เด็กชายสรวิศ  รำเพย
 
1. นางณัฐิยา   อาษา
2. นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร
 
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนาราภัทร  หลานสัน
2. เด็กชายอติราช  ศรีเหลือง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางละอองดาว  พยัฆยุทธิ์
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. นายอัมรินทร์  ตาวัน
 
1. นางสาวบุศรา  นวนน้อม
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางสาวไพรัช  บุญเดช
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงชัญญา   เอี่ยมละม่อม
2. เด็กชายณัฐพล  บุญเนื่อง
3. เด็กหญิงวรมน   จันทร์ภูชงค์
 
1. นางวันดี  อาญา
2. นางจิตรปฏิมา   มังคละคีรี
 
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงภาวิณี  สร้อยวิทยา
2. เด็กหญิงรินรดา  สร้อยวิทยา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นักว่อน
 
1. นางชดช้อย  นวลกุล
2. นางกาญจนา  บุญยารุณ