สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1801 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 1 10 3
2 1802 โรงเรียนนาสาร 17 50 29
3 1803 โรงเรียนบ้านคลองจัน 2 2 2
4 1804 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 6 18 10
5 1805 โรงเรียนบ้านคลองยา 1 2 2
6 1806 โรงเรียนบ้านคลองโร 3 7 4
7 1807 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 2 3 3
8 1808 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1 1 1
9 1809 โรงเรียนบ้านควนนิยม 8 13 9
10 1810 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 1 2 2
11 1811 โรงเรียนบ้านควนสระ 3 23 8
12 1812 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 2 21 7
13 1813 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 3 7 6
14 1814 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 3 3
15 1815 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 3 11 6
16 1816 โรงเรียนบ้านบางรูป 10 36 18
17 1871 โรงเรียนบ้านบางหอย 1 3 2
18 1817 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 2 5 4
19 1818 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 6 13 12
20 1819 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 2 4 3
21 1820 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 7 18 14
22 1821 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 2 6 4
23 1822 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 1 1 1
24 1823 โรงเรียนบ้านปลายศอก 2 2 2
25 1824 โรงเรียนบ้านปากหาน 1 1 1
26 1825 โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 1 1
27 1826 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 4 15 8
28 1827 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 2 2
29 1828 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 3 15 7
30 1829 โรงเรียนบ้านส้อง 6 42 16
31 1830 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 10 8
32 1831 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 5 5
33 1832 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 2 2
34 1833 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 17 83 37
35 1834 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 1 1 1
36 1835 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 1 1
37 1836 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 1 3 2
38 1837 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 1 1
39 1838 โรงเรียนบ้านเขาตอก 2 6 4
40 1839 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1 1 1
41 1840 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 5 5
42 1841 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 2 7 4
43 1842 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 2 11 5
44 1843 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 1 3 2
45 1844 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1 3 2
46 1845 โรงเรียนบ้านไสขรบ 1 1 1
47 1846 โรงเรียนบ้านไสท้อน 2 5 4
48 1847 โรงเรียนพุทธยาศรม 12 48 18
49 1848 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 3 6 5
50 1849 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 2 4 3
51 1850 โรงเรียนวัดคลองตาล 3 4 4
52 1851 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 1 1 1
53 1852 โรงเรียนวัดควนศรี 1 1 1
54 1853 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 8 62 21
55 1854 โรงเรียนวัดบางกำยาน 2 4 4
56 1855 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 1 3 2
57 1856 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 13 40 23
58 1857 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 11 35 20
59 1858 โรงเรียนวัดสองแพรก 1 10 3
60 1859 โรงเรียนวัดสามพัน 1 1 1
61 1860 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1 2 2
62 1861 โรงเรียนวัดอินทการาม 1 20 5
63 1862 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 4 22 10
64 1863 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 1 2 2
65 1864 โรงเรียนศึกษาประชาคม 1 5 2
66 1865 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 2 4 3
67 1866 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 5 11 7
68 1867 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 3 2
69 1868 โรงเรียนอนุบาลนวพร 3 4 4
70 1869 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2 18 7
71 1870 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 10 34 18
รวม 243 829 443
1272

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]