สพป. พังงา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 943 โรงเรียนคุระบุรี 8 21 13
2 944 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 2 3 3
3 945 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 2 7 4
4 946 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 2 2 2
5 947 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 4 7 6
6 948 โรงเรียนบ้านกลาง 1 5 2
7 949 โรงเรียนบ้านกะปง 1 6 3
8 950 โรงเรียนบ้านคลองบอน 2 2 2
9 951 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1 1 1
10 952 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 5 17 10
11 953 โรงเรียนบ้านคุรอด 4 85 22
12 954 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1 1 1
13 955 โรงเรียนบ้านดอน 1 3 2
14 956 โรงเรียนบ้านตากแดด 1 3 2
15 957 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 2 2
16 958 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 1 1 1
17 959 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1 3 2
18 960 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 15 48 27
19 961 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 8 29 17
20 962 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 11 5
21 963 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 1 3 2
22 964 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 2 5 4
23 965 โรงเรียนบ้านบางกรัก 3 3 3
24 966 โรงเรียนบ้านบางกัน 1 3 2
25 967 โรงเรียนบ้านบางคลี 2 5 4
26 968 โรงเรียนบ้านบางด้ง 2 2 2
27 969 โรงเรียนบ้านบางม่วง 10 35 19
28 970 โรงเรียนบ้านบางวัน 2 3 3
29 971 โรงเรียนบ้านบางหว้า 2 8 5
30 972 โรงเรียนบ้านบางเนียง 2 4 4
31 973 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 3 5 4
32 974 โรงเรียนบ้านปากถัก 1 1 1
33 975 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 1 1 1
34 976 โรงเรียนบ้านพรุใน 9 15 11
35 977 โรงเรียนบ้านลำแก่น 5 8 8
36 978 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1 2 2
37 979 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
38 980 โรงเรียนบ้านเกาะนก 1 10 3
39 981 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 5 8 7
40 982 โรงเรียนบ้านเตรียม 1 1 1
41 983 โรงเรียนบ้านในวัง 2 6 4
42 984 โรงเรียนบ้านในไร่ 1 3 2
43 985 โรงเรียนวัดชนาธิการาม 2 4 3
44 986 โรงเรียนวัดดิตถาราม 1 5 2
45 987 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 2 4 4
46 988 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 1 2 2
47 989 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1 1 1
48 990 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1 1 1
49 991 โรงเรียนวัดปัตติการาม 1 3 2
50 992 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 3 5 4
51 993 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 2 8 5
52 994 โรงเรียนวัดโคกสวย 8 22 14
53 995 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 5 23 11
54 998 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 3 6 5
55 1001 โรงเรียนอนุบาลพังงา 14 34 24
56 1002 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง(ประชาชนร่วมใจ) 2 2 2
57 1003 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 1 5 2
58 1004 โรงเรียนเกาะยาว 1 1 1
59 1005 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 7 20 12
60 1006 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 5 4
61 1009 โรงเรียนเมืองพังงา 13 32 24
62 1010 โรงเรียนเยาววิทย์ 1 10 3
63 1011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 1 1 1
64 942 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 2 2 2
65 996 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1 2 1
66 997 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 4 5 4
67 999 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 3 3 3
68 1000 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 1
69 1007 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 6 11 9
70 1008 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 7 17 7
รวม 218 624 374
998

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]