สพป. นราธิวาส เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 746 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 2 12 6
2 747 โรงเรียนบ้านกาลิซา 24 53 38
3 748 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 14 53 28
4 749 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 2 6 3
5 750 โรงเรียนบ้านกาแย 6 30 16
6 751 โรงเรียนบ้านจะแนะ 7 17 14
7 752 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 5 40 14
8 753 โรงเรียนบ้านตะโละ 1 1 1
9 754 โรงเรียนบ้านตาโงะ 2 3 3
10 755 โรงเรียนบ้านนิบง 1 1 1
11 756 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1 3 2
12 757 โรงเรียนบ้านบละแต 1 5 2
13 758 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 6 10 8
14 759 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 1 3 2
15 760 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 2 2 2
16 761 โรงเรียนบ้านบูกิต 1 3 2
17 762 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 3 6 5
18 763 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 1 1
19 764 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 3 15 7
20 765 โรงเรียนบ้านปาเซ 2 5 4
21 766 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 4 15 7
22 767 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 3 8 5
23 768 โรงเรียนบ้านยานิง 5 6 6
24 769 โรงเรียนบ้านริแง 3 8 6
25 770 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 3 8 5
26 771 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 6 27 12
27 772 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 1 1 1
28 773 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 6 4
29 774 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 6 19 10
30 775 โรงเรียนบ้านสิโป 1 3 2
31 776 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 5 4
32 777 โรงเรียนบ้านเขาพระ 2 4 4
33 778 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 5 11 8
34 779 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 4 13 8
35 780 โรงเรียนบ้านแมะแซ 2 2 2
36 781 โรงเรียนบ้านโคก 8 17 13
37 782 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 1 3 2
38 783 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 1 2 2
39 784 โรงเรียนผดุงมาตร 4 23 8
40 785 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1 1 1
41 787 โรงเรียนราชประสงค์ 1 1 1
42 788 โรงเรียนราชพัฒนา 4 6 6
43 789 โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 1 3 2
44 790 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 2 2 2
45 791 โรงเรียนวัดร่อน 2 3 3
46 792 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 6 12 10
47 786 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา 7 13 11
48 793 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ 1 3 2
49 794 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 6 8 8
รวม 179 502 314
816

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]