งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระดับชาติ (ภาคใต้)
 
ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  17  ธันวาคม   2562 เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีเขียว        2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีแสด
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีเหลือง   4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีม่วง
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ
6.  กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัด  นายทะเบียนโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามกำกับที่รูปถ่่าย 
ประกาศ เรื่องการปิดระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ได้ปิดระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนตัว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562  เวลา  21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - วันที่   11   ธันวาคม  2562 เป็นเวลา 12 วัน    หลังจากนี้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนตัว ด้วยเหตุผลใดๆ  ให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน  ตามหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แข่งขัน เมนู 17 ด้านซ้ายของเว็บแข่งขัน หรือทาง e-mail  ของศูนย์แข่งขัน
**** สำหรับรูปถ่ายสามารถเพิ่มได้จนกว่าจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม ****

 ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 10 ธ.ค.2562 
ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนตัว  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 เข้าระบบไปตรวจสอบรายการดังนี้  
1. แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวไม่ถูก ให้ใช้ DOC 5 ของระดับชาติ  เมนู 15 ด้านซ้าย ของเว็บไซต์แข่งขันนี้เท่านั้น และต้องมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. ไม่มีแบบฟอร์ม ใส่มาเฉพาะสำเนาบัตร หรือรูปถ่าย
3. เลือกสถานะผิด ถ้าไม่ใช่ชื่อสกุลตัวบุคคล คนเดียวกันต้องเลือกเปลี่ยนตัว และแนบเอกสาร
4. ในกรณีเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย   
5. ถ้ามีเอกสารหลายหน้าให้ต่อไฟล์เป็น ประเภท pdf  ระบบจะรับไฟล์อกสาร 1 ไฟล์เท่านั้น  
    - หากยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เข้าระบบไป ตรวจสอบหลักฐานส่วนใหญ่ จะผิดที่ ข้อ 1  2   และ 3   ให้แนบเอกสารใหม่ โดยยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ของรายการนั้นก่อน  แล้วขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่ชื่อคนใหม่ แนบไฟล์เอกสาร (ชื่อไฟล์ไม่ซ้ำชื่อเดิม) อัพไฟล์ใหม่ขึ้นมา 
 
ประกาศ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.   
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้ารว่มฟังคําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 4  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม   
    ระดับ ป.1-3  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนทั้ง 2 กิจกรรม  ระดับ ป.4-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัย    ของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 5  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขนั เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ทั้ง 2 กิจกรรม
    ระดับ ป.4-6  พร้อมตอบ ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าแข่งขัน
    รวมเวลา 30 นาที    
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 08:10 น.


ประกาศ กิจกรรมหุ่นยนต์ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้าร่วมฟัง คําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 6  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน       
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ป.1-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 7  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-3  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขนั  รวมเวลา 30 นาที 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด 
- การเตรียมความพร้อมของทีมสําหรับการสรา้งหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
หนังสือยืนยันการนําหุ่่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช 


 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ ม.วลัยลักษณ์ 
1. ห้อง ET 1  2  3  4  ระบบปฏิบัติการ All in one  windows 10 Pro  64 Bit 
    Ram Memory 4 GB  core I3  HD 1 TB  Office 2016

2. ห้อง COM 1  
ระบบปฏิบัติการ PC  windows 10 Pro  SSD 256 
    Ram Memory 8 GB  core I5  HD 1 TB  Office 2016
 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:08 น.
 
 
  เเจ้งโรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 
ตรวจสอบข้อมูล เเละเพิ่มรูปถ่ายผู้เข้าเเข่งขัน    
ตั้งเเต่วันที่ 2 - 8 ธ.ค. 2562 
โดยใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตามประกาศที่ สพฐ. กำหนด
ส่วนแบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนตัว DOC5 ให้โรงเรียนดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ สพป.

หมายเหตุ โรงเรียนใช้ชื่อรหัสผ่านเดิมในระดับเขตพื้นที่
เข้าเว็บเเข่งขันระดับชาติได้เลยที่ https://south69.sillapa.net/sp-south/


1. ขั้นตอนการเสนอขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่
3. มาตราการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา เเละเดินทางไกล เข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือ เนตรนารี เเละยุวกาชาด
4. เเนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/กิจกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย)
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย) สนามแข่งขันโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันดนตรีไทย  เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา
และจำนวนกรรมการตัดสิน 
.....ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  2. กลุ่มสาระกิจกรรมผู้เรียน สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
แจ้ง
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันสภานักเรียน
ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3
 จากเดิม อาคารโรงอาหาร
เป็น
สนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี 
นอกนั้นคงเดิม
...วันที่ 29 พ.ย.2562 

  กำหนดการส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน ล่วงหน้า ระดับชาติ (ภาคใต้)  
 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมผู้เรียน
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
 
ปฏิทินการดำเนินการจัดการเเข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒


.......................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่
หนังสือนำส่ง


 

 
เเจ้งกำหนดให้ส่งผลงาน หรือรายงานโครงงาน
เป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวดแข่งขัน
ขอให้ส่งผลงาน หรือรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สข.๓
ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้คณะกรรมการติดสินผลการแข่งขันพิจารณาล่วงหน้า   
       

 
รับสมัครเพิ่มเติม
ในส่วนของรายการที่ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน 
คลิกที่นี้

โดยโรงเรียนที่สมัครเข้ามาเป็นอับดับ 1 ของเเต่ละรายการ ได้สิทธิ์ไปเเข่งขันต่อ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับภาค จ.นครศรีธรรมราช

หากโรงเรียนใด มีความประสงค์จะเข้าร่วมกันเเข่งขัน
ให้เเจ้งหนังสือมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๓
วันจันทร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:49 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
----------------------------------ระดับเครือข่ายอำเภอ--------------------------------
   ♦ นาทวี วันที่ 18-20 กันยายน 2562
   ♦ จะนะ วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562
   ♦ สะเดา วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562
   ♦ เทพา วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562
   ♦ สะบ้าย้อย วันที่ 9-11 ตุลาคม 2562
   
 
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 (24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และแก้ไขในระบบ วันที่ 18-26 ตุลาคม 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน 
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 19-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 242
จำนวนทีม 2,166
จำนวนนักเรียน 5,408
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,459
จำนวนกรรมการ 1,077
ครู+นักเรียน 8,867
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,944
ประกาศผลแล้ว 254/254 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 24
เมื่อวาน 72
สัปดาห์นี้ 96
สัปดาห์ที่แล้ว 634
เดือนนี้ 795
เดือนที่แล้ว 1,516
ปีนี้ 5,873
ทั้งหมด 213,818