งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ค่ายลูกเสือรัตรสาร และ สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   15 ก.ย. 2562   16 ก.ย. 2562   17 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม ชั้น 1 และ 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม ชั้น 1และ3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม ชั้น 1 และ 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม ชั้น 1และ3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม ชั้น 1 และ 3 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/8, ป.3/8, ป.4/7 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/8, ป.3/8, ป.4/7 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/8 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/8 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 133,134 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 137-138 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 135 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ศูนย์วิทยบริการ ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ศูนย์วิทยบริการ ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้องประชุมเกษม-สุนทร 16 ก.ย. 2562 09.00-10.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง พระพุทธ(เก็บตัว 119) 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้องประชุมเกษม-สุนทร 16 ก.ย. 2562 10.00-12.00
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้องประชุมเกษม-สุนทร 16 ก.ย. 2562 13.00-14.30
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้องประชุมเกษม-สุนทร 16 ก.ย. 2562 14.30-16.00
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 3 ห้อง 232,233,234 16 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 3 ห้อง 232,233,234 16 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7, ป.6/7, ป.3/7 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7, ป.6/7, ป.3/7 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7, ป.6/7, ป.3/7 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 และชั้น 4 ห้อง ป.5/6 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 และชั้น 4 ห้อง ป.5/6 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 และชั้น 4 ห้อง ป.5/6 16 ก.ย. 2562 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีใหญ่ ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 10.00-11.30
2 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 13.00-16.00
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 13.00-16.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 13.00-16.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 16 ก.ย. 2562 13.00-16.00
10 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีใหญ่ ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 11.30-13.00
11 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีใหญ่ ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 11.30-13.00
12 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00-10.00
13 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00-10.00
14 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
15 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
16 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 -16.30
17 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 -16.30
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 -16.30
19 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
20 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
21 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
22 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
23 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
24 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
25 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
26 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
27 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
28 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 -12.00
29 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
30 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
31 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
32 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
33 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
34 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
35 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
36 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
37 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
38 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
39 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้อง ประชุมวิเชียรคีรี 16 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีใหญ่ ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 13.00-14.30
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม เวทีใหญ่ ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 14.30-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 1-4 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 1-4 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 1-4 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 5-7 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 5-7 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
6 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 132,133 16 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 132,133 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง แอร์ 8-9 16 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือรัตรสาร ห้องประชุม 1 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือรัตรสาร สนามค่ายลูกเสือรัตรสาร 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องสมุด 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ห้องสมุด 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 16 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
9 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
10 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา โรงอาหารใหม่(หน้าศูนย์กีฬา) ชั้น บน 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา โรงอาหารใหม่(หน้าศูนย์กีฬา) ชั้น บน 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา โรงอาหารใหม่(หน้าศูนย์กีฬา) ชั้น บน 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา โรงอาหารใหม่(หน้าศูนย์กีฬา) ชั้น บน 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 -13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล3/1-3/2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/3-3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.5/5 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุม 1 - 2 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 5 พระพิศาลสิกขกิจ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 1 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00 - 13.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00-13.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิเชียรชม ใต้โดม 16 ก.ย. 2562 09.00-13.00
8 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 (ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) ห้อง ประชุม ชั้น 3 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]