งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 726
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนูรุ้นอัยนา    หวังดี
1. นางสาวฟาซีลา    ซารีแปเราะ
2 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายวีรภัทร    รุ่งเรือง
1. นางสาวธนิดา    ยาประจัน
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงสิรีธร    นวลแก้ว
1. นางสาวสุภาพร    ละอองวิจิตร
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์    นุ่นมี
1. นายดนุรจ    สามัญ
5 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายพิสิษฐ์    สามัญ
1. นางหวันอารีญา    หมีนสัน
6 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายนัควัต    ลาสาตร์
1. นางเพ็ญประภา    สวาหลัง
7 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุชาดา    โอมณี
1. นางสาวกูฮุสนา    กูสกุล
8 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงวริดา    ตะรุรักษ์
1. นางชลิตา    นวลออง
9 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตุกวุ่น
1. นางสาวยาวีเราะห์    สาเส็น
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายวิรัตน์    ชุมทอง
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
11 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงมุเนาวะเราะ    ลาหมีด
1. นางสาวอลิษา    มรรคาเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................