งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาววชิรา    วงแหวน
1. นางสาวอะมินา    บินต่วน
2 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวศศิวรรณ    ติ้นสั้น
1. นายทศพล    โคกเขา
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุนิตา    โส๊ะหน่าย
1. นางอุไรวรรณ    ปะดูกา
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวศิริญาพร    คุปตาสา
1. นายกฤติภัทร    กาสเส็น
5 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวปรียา    คงมิตร์
1. นางอรุณี    ตาเดอิน
6 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นายวุฒิชัย    แป้นพุ่ม
1. นางศิรญา    ไชยพูล
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอาหมัด    แซะหมูด
1. นางสาววันวิสาข์    จันทร์แจ่ม
8 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวอัญชิสา    อุสมา
1. นางสาวโศจิรัตน์    นิลสกุล
9 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวมารีญา    หยีละงู
1. นางอังคณา    ศุภพงศกร
10 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวภัทราพร    ทองฤทธิ์
1. นางกิ่งกาญจน์    สุวรรณโณ
11 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวณัฐณิชา    หลงกอหราบ
1. นางสาววนิดา    อุ่นนวน
12 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุลาวรรณ    สันโด
1. นางอุษา    วาทีรักษ์
13 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวอัยย์นา    สาลันตัน
1. นางสาวรอฉีด๊ะฮ์    หมั่นสัน
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกัญญรัตน์    เจ๊ะยะหลี
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
15 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฟาฎีลา    หมาดทิ้ง
1. นางสาวตอฮาเราะ    อุมาจิ
16 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายฮุสนี    สันม่าหมูด
1. นางสาวอารียา    เจ๊ะมามะ
17 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฝาริดา    มะสัน
1. นางฮาดีย๊ะ    สลีหมีน
18 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายสิดิกีน    หมาดทิ้ง
1. นายมูฮำหมัดคาดาฟี    แก้วสลำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................