งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนูรุลอัยฟาร์    โตะตาหยง
1. นางสาวอะมินา    บินต่วน
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนิสรีน    หลังเกตุ
1. นางสาวรัตนา    มาราสา
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงธีรนาถ    วรานุธินนท์
1. นางฮาสนะ    โคกเขา
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงกัสบา    สัญญา
1. นางอุไรวรรณ    ปะดูกา
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา    ว่องภาณุสกุล
1. นางปรีดา    ผลาสิงห์
6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายรสสดี    นวลน้อย
1. นางอรุณี    ตาเดอิน
7 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงศรุตา    ชูแก้ว
1. นางศิรญา    ไชยพูล
8 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงฐิตากร    แก้วเกิด
1. นางเบญจวรรณ    เกษา
9 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แคยิหวา
1. นางสาวกูฮุสนา    กูสกุล
10 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    กาญจนาภรณ์
1. นางฉารีฝ๊ะ    มานะกล้า
11 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงวรรณิสา    ยูโซะ
1. นางกิ่งกาญจน์    สุวรรณโณ
12 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงรสศิญา    หมานยวง
1. นางสาววนิดา    อุ่นนวน
13 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายณัฐกร    ทองเอียบ
1. นางสาวอทิตยา    แซ่เตียว
14 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายสรวิศ    แซ่เอี้ยบ
1. นางสาวรอฉีด๊ะฮ์    หมั่นสัน
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงวณิตนันท์    อาหน่าย
1. นางสาวสาฟียะ    หะแว
16 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนูรดีนานาฮ์    สิดิ
1. นางสาวตอฮาเราะ    อุมาจิ
17 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงรุนนะดา    บารา
1. นางสาวอารียา    เจ๊ะมามะ
18 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายอารอฟัต    สาดีน
1. นางสาวบีบีฮาบีบ๊ะห์    สันง๊ะ
19 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายกาหรีม    เจ๊ะเต๊ะ
1. นายอาหมาด    หลงหัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................