งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกูฮัซนี    มณีกามัน
1. นางสาวนิซารีนา    ยูนุ
2 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายบุญนิธิ    สุวรรณสาลี
1. นางรัสรียา    ปังหลีเส็น
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายนัฐวัฒน์    พิทักษ์วัฒนานนท์
1. นายประดิษฐ์    คงอินทร์
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นายธราธร    รังสฤษฎ์วีระโชติ
1. นางสาวณัฐวรา    เลิศอรยะพงษ์กุล
5 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาววิลาศินี    สุวรรณชาตรี
1. นางเซาเด๊าะ    คชฤทธิ์
6 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวนิตยา    อิ่มเงิน
1. นางแววตา    เกษตรชีวากรณ์
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวนภสร    หยีมะเหร็บ
1. นางสาวจุฑามณี    นุ้ยโส๊ะ
8 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฟาฮานา    แยบคาย
1. นางสาวโศจิรัตน์    นิลสกุล
9 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอนุวัฒน์    กาเส๊มส๊ะ
1. นางอังคณา    ศุภพงศกร
10 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุดารัตน์    สุวาหลำ
1. นางสาวฝาริดา    กุลโรจนสิริ
11 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุดารัตน์    ดังเด็น
1. นางมาลัย    นิติวิศิษฎ์กุล
12 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอนุวัฒน์    เหะหมัด
1. นางสาวพิชญา    มานิต
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. นายศุภวัฒน์    เขม้นการไถ
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
14 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายสุกฤต    ยุคุณธร
1. นางสาวรสมีญา    สามารถ
15 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายวีรยุทธ์    รักชาติ
1. นางสาวบีบีฮาบีบ๊ะห์    สันง๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................