งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงไปรยา    ไมมะหาด
2. เด็กหญิงชูฮาดา    เหมมันต์
1. นางสาวนิซารีนา    ยูนุ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายสกรรจ์    บัวเพชร
2. เด็กชายกานต์กวิน    กายรัตน์
1. นายนาวี    มะสมัน
2. นางปาริชาติ    บำราญ
3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายนรวิชญ์    กันตวิชญ์วงศ์
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์    ประสิทธิ์ชัยชาญ
1. นางสาวณัฐชา    พรหมหิตาธร
2. นายประดิษฐ์    คงอินทร์
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายพัชชนม์    บุญช่วย
2. เด็กชายนะอีม    มาลิกุลสลาม
1. นางอัสลีนา    ตวัน
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกูอารียา    สัญญา
1. นายอัซมาน    บิลลาเตะ
2. นางเซาเด๊าะ    คชฤทธิ์
6 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงพิมชนก    แก้วสยศ
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ส่งแสง
1. นางแววตา    เกษตรชีวากรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล    ผลบุญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์    ทองหนูนุ้ย
1. นางสาววิภาวี    ลัดเลีย
2. นางศุภิกา    สะหมัดหานาย
8 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนุจรีย์    นุ้ยคดี
2. เด็กหญิงภาสินี    ขุนเศษ
1. นางสาวกานต์ธีรา    หยีมะเหร็บ
2. นางสาวโศจิรัตน์    นิลสกุล
9 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงภาวิดา    องศารา
2. เด็กหญิงวริยา    บูเก็ม
1. นางอังคณา    ศุภพงศกร
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายบาซิล    ยามาเล็น
2. เด็กชายอนัสรันดร์    อุเส็น
1. นางสาวฝาริดา    กุลโรจนสิริ
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายณัฐนันท์    บัววัด
2. นางสาวศิริฉัตร    ขวัญสกุล
1. นางกิ่งกาญจน์    สุวรรณโณ
2. นางมาลัย    นิติวิศิษฎ์กุล
12 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ทวีพรมุกดา
2. เด็กหญิงวรรวิษา    แย้มเยื้อน
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
2. นางอัมพวาณี    แดงนุ้ย
13 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงอารยา    มาลินี
2. เด็กหญิงนาดา    ตุกังหัน
1. นางสาวพิชญา    มานิต
2. นางสาวรอฉีด๊ะฮ์    หมั่นสัน
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนภัสสร    แกสมาน
2. เด็กหญิงพนิตสุภา    ปานทองคำ
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
2. นางนุจรี    พรหมาด
15 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายฮาฟิส    หลังปูเต๊ะ
2. เด็กชายนันทวัธน์    หนูจันทร์
1. นางสาวรสมีญา    สามารถ
2. นางสาวอลิษา    มรรคาเขต
16 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายมุซักกิร    โต๊ะมูซอ
2. เด็กชายอนุชิต    หมาดตาหลา
1. นางสาวบีบีฮาบีบ๊ะห์    สันง๊ะ
2. นางฮาดีย๊ะ    สลีหมีน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................