งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายพิสิฐชัย    จันทรักษ์
2. นางสาวปวริศา    บุปผะโพธิ์
3. นางสาวเบญจม์ภัทร    ชูช่วย
1. นางกิรตี    หมาดทิ้ง
2. นางสาวลียานา    ประทีปวัฒนพันธ์
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายธนชาติ    อุสมา
2. นางสาวฟิรฮานา    หมันเส็น
3. นางสาวพลอยไพลิน    หมาดอุมา
1. นางฉ๊ะ    หมาดมาสัน
2. นางสาวฟารีด๊ะ    สันตี
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ    จันทร์คง
2. นางสาวปณิศรา    นิลรัตน์
3. นายณฐวรรธ    โพธิ์แก้ว
1. นายวิเชียร    เฟื่องฟ้า
2. นายอิสมาแอล    หมาดโต๊ะโส๊ะ
4 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกรรณิการ์    นิลวรรณ์
2. นางสาวสิริมา    เล็กลำพูน
3. นางสาวอรเทพิน    โยมเนียม
1. นางสนธยา    สัญญา
2. นางแววตา    เกษตรชีวากรณ์
5 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอนุพงศ์    มณีโชติ
2. นายภูวนัตถ์    พลประสิทธิ์
3. นางสาวสุวรรณรักษ์    กังแฮ
1. นางฉลวย    หมีนหา
2. นางสาวยาวีเราะห์    สาเส็น
6 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฟาตีฮะห์    เตะปูยู
2. นายเฟาซาน    หลังยาหน่าย
3. นางสาวชากูรอ    หมาดมานัง
1. นางจัฟนีย์    สังยาหยา
2. นางสาวซอฝีย๊ะฮ์    สามัญ
7 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอากีล    เศษระนำ
2. นายนัสรุน    ดารอฮิง
3. นายฟิรฮาน    บวชเหตุ
1. นางสาวมารีย๊ะ    เหมจำ
2. นางสาวรสมีญา    สามารถ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................