งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงณิชาพัชร    จิตต์หลัง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    เพชรไชย
3. เด็กหญิงเขมจิรา    นวลละออ
1. นายภัทรกร    หมาดฉิม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายกอดอล    มะเด็น
2. เด็กหญิงอัยนาอ์    สานิง
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ด่านเท่ง
1. นางกนกเลขา    เจริญผล
2. นางจรียะ    หมันใจดี
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงมนัสชนก    ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงอัมมา    สมันเหมือน
3. เด็กชายวรภพ    พงษ์พานิช
1. นางสาวรูฮายา    เจะเลาะ
2. นายวิเชียร    เฟื่องฟ้า
4 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    สุวรรณา
2. เด็กหญิงเกศริน    ชาญน้ำ
3. เด็กหญิงฮัสสูนี    องสารา
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
2. นางสาวโศจิรัตน์    นิลสกุล
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงมาริษา    สุขบัวแก้ว
2. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์    ตอเสนา
3. เด็กหญิงชลิศวลา    ดำเอี่ยม
1. นางนงลักษณ์    ตอหิรัญ
2. นางสาวสาฟียะ    หะแว
6 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงอารีน่า    พ่อเหตุ
2. เด็กหญิงฟีราดาว์    หวันตาหลา
3. เด็กหญิงมุนยาตี    บุญธรรม
1. นางสาวตอฮาเราะ    อุมาจิ
2. นางสาวอลิษา    มรรคาเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................