งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวศิริวรรณ    พงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวจิรสุตา    ลิมานิ
3. นางสาวปิยนัดดา    อนันตเสนา
1. นางกิรตี    หมาดทิ้ง
2. นางสาวลียานา    ประทีปวัฒนพันธ์
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวยารีนา    มะสมัน
2. นางสาวอธิติยา    ศรพิชัย
3. นายนัทธพงศ์    แสงมณี
1. นางฉ๊ะ    หมาดมาสัน
2. นางสาวฟารีด๊ะ    สันตี
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวโขมพัสตร์    วิริยะสุข
2. นางสาวโชโกะ    โยธี
3. นางสาวปิยมาพร    พงศ์นฤเดช
1. นายวิเชียร    เฟื่องฟ้า
2. นายอิสมาแอล    หมาดโต๊ะโส๊ะ
4 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาววิจิตรา    ไชยนะ
2. นางสาววิลาสินี    หลังเมือง
3. นางสาวฐิตาภรณ์    พันธ์เกษม
1. นางศิรญา    ไชยพูล
2. นางสนธยา    สัญญา
5 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฟาอีซา    เยนา
2. นางสาวอรนิช    หวันเจ๊ะ
3. นางสาวศุธารา    สอเหลบ
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
2. นางสาวโศจิรัตน์    นิลสกุล
6 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวตัสนีม    ปังเตะ
2. นางสาวนูรฮูดา    นุ่งอาหลี
3. นางสาวรัยฮานา    จางวาง
1. นางสาวรสมีญา    สามารถ
2. นางสาวอลิษา    มรรคาเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................