งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์    บุญทิพย์
2. เด็กหญิงชญายน    หนูเนตร
3. เด็กหญิงคอดีย๊ะ    หมาดง๊ะ
1. นายภัทรกร    หมาดฉิม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงอัสรา    สาเก
2. เด็กหญิงอัสนา    สาเก
3. เด็กหญิงอติกานต์    โลหะตันติวรกุล
1. นางนันท์นภัส    ประสิทธิ์ชัยชาญ
2. นายสรายุทธ    นวลแก้ว
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงกชพร    บุญเลิศ
2. เด็กหญิงอนัญญา    เมืองปาน
3. เด็กหญิงนัจญมา    เกษา
1. นางสาวรูฮายา    เจะเลาะ
2. นายวิเชียร    เฟื่องฟ้า
4 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนุสฟาเรีย    แดสา
2. เด็กหญิงนิสรีน    ฉาดสัน
3. เด็กหญิงนูรฮานีนี    ดาแล่หมัน
1. นางสาวตอฮาเราะ    อุมาจิ
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ    จอหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................