งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. นายณัฐสิทธิ์    รอดเข็ม
1. นางสาวนูรีดา    ฮาแวมาเนาะ
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายมุมิน    หมันเร๊ะ
1. นายดานียา    สุขสง่า
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวศุภิสรา    แซ่เตื้อง
1. นางฟารีดา    กุลโรจนสิริ
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายศิวะ    เนียมเล็ก
1. นายอาหมาด    หลังปูเต๊ะ
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นายวิชญ์พล    เหล่าวิวัฒน์เกษม
1. นายดนุรจ    สามัญ
6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายภูริวัฒน์    เกปัน
1. นายไพศาล    ลายู
7 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาววรรณิภา    จินดามณี
1. นางสนธยา    สัญญา
8 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวศิริมล    สุขโข
1. นางวันเพ็ญ    หมันหย่อง
9 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวอรอมล    อุสมา
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
10 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวปณิตา    วาหาบ
1. นางสาวนูรมา    นิสาแล๊ะ
11 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอธิการ    เสียมไหม
1. นางฉลวย    หมีนหา
12 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายเอกสิทธิ์    รักฤทธิ์
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
13 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอีรีฟาน    เจ๊ะเฮ็ง
1. นางสาวซอฝีย๊ะฮ์    สามัญ
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวมณีรัตน์    ชูไชย
1. นางนุจรี    พรหมาด
15 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายเศาะฟัร    หะยีเตะ
1. นางสาวมารีย๊ะ    เหมจำ
16 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวอสมา    เพชรเพ็ง
1. นางสาววิชุตา    เสนจาง
17 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวจุวัยนีย์    ทอดทิ้ง
1. นางฮาดีย๊ะ    สลีหมีน
18 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายซิดรี    ยาประจันทร์
1. นางโรสนา    มณีกามัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................