งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนุษริณร์    เพียรสกุล
1. นางสาวนูรีดา    ฮาแวมาเนาะ
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงญาณิศา    อาจสัน
1. นายดานียา    สุขสง่า
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายเฟาซาล    หมื่นสมาน
1. นางพรทิพย์    สิทธิชัย
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงวนิดา    พิทักษ์วัฒนานนท์
1. นางจรียะ    หมันใจดี
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายณภัทร    อิสรเสรีธรรม
1. นายดนุรจ    สามัญ
6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงกัสมา    สันนุ่ม
1. นายไพศาล    ลายู
7 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงศดานันท์    พุมมณี
1. นางสนธยา    สัญญา
8 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงเกศกนก    มณีภาค
1. นางเพ็ญประภา    สวาหลัง
9 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายอันวา    เดชะ
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
10 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายอนุวัฒน์    นุ้ยหมอ
1. นางฉารีฝ๊ะ    มานะกล้า
11 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายฮาลาน    เริงสมุทร
1. นางสาวนูรมา    นิสาแล๊ะ
12 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    นิ่มดวง
1. นางฉลวย    หมีนหา
13 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงญาณิกา    นิมิสวิง
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
14 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงชาช่าญ์    ตวัน
1. นางสาวซอฝีย๊ะฮ์    สามัญ
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายกนกพต    ไชยพนัส
1. นางสาวสาฟียะ    หะแว
16 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายจักรภัทร    เสียมไหม
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ    จอหวัง
17 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายบุคอรี    หนูหมาด
1. นางสาววิชุตา    เสนจาง
18 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายการุณ    มาดมาลียา
1. นางสาวบีบีฮาบีบ๊ะห์    สันง๊ะ
19 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอันวาร์    เบาะน๊ะ
1. นางโรสนา    มณีกามัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................