งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายวริทธิ์    จันทรพงค์
2. นางสาวณัฎฐณิชา    อ่อนแก้ว
1. นางซอฟียะ    มรรคาเขต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายสรวิชญ์    หลีนิ่ง
2. นายศุภวิชญ์    สุวรรณรัตน์
1. นางปรินดา    ขุนแผน
2. นางสาวฟารีด๊ะ    สันตี
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นายจิรภัทร    ตระกาลกิจนุกูล
2. นายฐปวรรฒ    หมื่นสุววรรณ
1. นายอนัน    จันทรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นายบัลลาน    ราเหม
2. นายนันทนัช    ติงหวัง
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
2. นางสาวสันนิสา    สมัยอยู่
5 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกรรณิการ์    เอียดดี
2. นางสาวชุวดา    หนูหมาด
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
2. นางอัมพวาณี    แดงนุ้ย
6 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นายอามนู    อับดุลกะเดช
2. นายฮัซซัน    หลังปูเต๊ะ
1. นางสาวอลิษา    มรรคาเขต
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ    จอหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................