งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงฟานุส    หยังหลัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ยวนยี
1. นางซอฟียะ    มรรคาเขต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายสุรศิษฏ์    สุวรรณพงศ์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์    จันทนานนท์
1. นางสาวสุภาพร    ละอองวิจิตร
2. นางอัมภาพันธ์    จิเบ็ญจะ
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายเดชาธร    ชูชื่น
2. เด็กชายอัครชัย    ยงสุวรรณกุล
1. นายกฤติภัทร    กาสเส็น
2. นายอนัน    จันทรัตน์
4 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นายวิทวัส    ชลารัตน์
2. เด็กชายเอกราช    ปิริยะ
1. นางนัดวะฮ์    แคยิหวา
2. นางสาวสันนิสา    สมัยอยู่
5 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แสงมณี
2. เด็กหญิงวรัทยา    หีมปอง
1. นางกิ่งกาญจน์    สุวรรณโณ
2. นายมานพ    อินทรทอง
6 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายวชิรบดินทร์    พรหมจันทร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    แก้วแสงอ่อน
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
2. นางอัมพวาณี    แดงนุ้ย
7 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายฮาฟิส    หมาดปูเต๊ะ
2. เด็กชายฟาอีซีน    ดาฮิง
1. นางสาวมารีย๊ะ    เหมจำ
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ    จอหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................