งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฮานิฟ๊ะฮ    หมาดรา
1. นางสาวสุทธิดา    จันทรัตนา
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวรัยฮาน    หลีเส็น
1. นางสาเราะ    สุขสง่า
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวพลอยชมพู    เล่ห์ทองคำ
1. นางสาวพิมเดือน    สังข์ทอง
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายภานุวัฒน์    ทองสีสัน
1. นางสาวพรพิสุทธิ์    มียัง
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. นายนิธิพัฒน์    สุวนิช
1. นางสาวปวันพัสตร์    เซ่งศรีส่ง
6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวจันจิรา    มะอาลา
1. นางนุรมะ    นารีเปน
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกิ่งผกาแก้ว    อภิชาติเมธา
1. นายชัยศักดิ์    ระเด่น
8 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวฮาวา    องสารา
1. นางสาวกานต์ธีรา    หยีมะเหร็บ
9 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายณัฐวุฒิ    ดำมุสิก
1. นางมาลัย    นิติวิศิษฎ์กุล
10 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวปรินดา    ปังแลมานุม
1. นางสาวเจ๊ะสัลมา    ยาปาก
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวจันทรัศม์    วิสมิตนันท์
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
12 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวปรีชญา    ตีกาสม
1. นางสาวรสมีญา    สามารถ
13 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายตัลฮา    ขาวดี
1. นายศักรินทร์    สันมะหมูด
14 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกฤติมา    ใบโส๊ะ
1. นางสาวฮาดีย๊ะ    สลีหมีน
15 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวสุไวด๊ะ    ปะดุกา
1. นายมูฮำหมาดชุกรี    โต๊ะดอล๊ะ
16 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นางสาวกุลวานีย์    หวังดี
1. นางสาวฟารีด๊ะ    ลีงาล่าห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................