งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดารุลอูลูม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงอารยา    สกุลา
1. นางสาวสุทธิดา    จันทรัตนา
2 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปังเตะ
1. นางสาเราะ    สุขสง่า
3 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงนูรุ่ลฮูดา    หมาดมานัง
1. นางนันทนา    อิศโร
4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    บัวสม
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ    ปากบารา
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายนาบีล    อมฤตบุตร
1. นางนิศาชล    เอียดดี
6 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงพนัสดา    หาโส๊ะ
1. นางสาวอารดี    บิลลาเต๊ะ
7 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา    เมืองจันทร์
1. นางศิรญา    ไชยพูล
8 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายจิรภัทร    คงช่วย
1. นางจิรา    หัสมา
9 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงลักษณลี    ทองย้อย
1. นางรัชฎา    ทองนาวา
10 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 สตูล 1. นายเอกพัชร    เอี้ยวซิโป
1. นางมาลัย    นิติวิศิษฎ์กุล
11 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงโรสรีนา    โสสนุย
1. นางสาวกอรีย๊ะ    สมัยอยู่
12 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงอัสมา    อารีหมาน
1. นางสาวเจ๊ะสัลมา    ยาปาก
13 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงธันยพร    ณ พัทลุง
1. นางสาวอาอีฉ๊ะ    จอหวัง
14 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงสวรส    หวันสู
1. นายศักรินทร์    สันมะหมูด
15 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงวิชุดา    ฮะยีตำมะลัง
1. นางฮาดีย๊ะ    สลีหมีน
16 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กหญิงชวิศา    ตรงบาตัง
1. นางหวันฟาตีม๊ะ    ปดูกา
17 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สพม. เขต 16 สตูล 1. เด็กชายอานิส    กิมเอ๊ะ
1. นางสาวฟารีด๊ะ    ลีงาล่าห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................