ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.78 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87.63 ทอง 5  
6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.69 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.97 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.02 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.59 ทอง 11  
12 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.49 ทอง 12  
13 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.96 ทอง 13  
14 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.76 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.96 ทอง 15  
16 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.13 ทอง 16  
17 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.95 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.93 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.91 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.41 เงิน 20  
21 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.85 เงิน 21  
22 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.52 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.58 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.56 เงิน 24  
25 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.92 เงิน 25  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.74 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน