ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64.33 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 63.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63.33 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 61.66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60.66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 48.66 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน