รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  อินทรักษ์
 
1. นางญาณิศา  รัตนาพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกรกัญญา  สืบ
2. เด็กหญิงชลธิดา  เผ่าภู่
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูลี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณพิมล  ทักษ์จ่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์
2. นางสาวทิวาพร  ศรีกรด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสร  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  สโมสร
3. เด็กหญิงนันทิดา  เกิดสมมาศ
4. เด็กชายวรฤทธิ์  ธรฤทธิ์
5. เด็กหญิงอมิตตา  ยกทวน
 
1. นางสาวนุชสรา  สายชล
2. นายเขมชาติ  ไชย​จันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวศุภกมล  ถิ่นมะเดื่อ
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์   รัตนวรรณ
 
1. นายภูวนาถ   ลาดทุ่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   หนูดำ
2. นายธราเทพ  หอมรูป
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญสุข
4. นายนวัฒน์   มีพงษ์เภา
5. นางสาวบัณฑิตา   พรหมรักษา
6. เด็กชายปิยะวิทย์   ช่วยคงมา
7. นางสาวพรทิพย์   รัตนวรรณ
8. เด็กชายพลศรุต   เพชรเรือนทอง
9. นางสาวพิยะดา  บำรุงศรี
10. เด็กชายภูริวัต   ทองขาว
11. นายวีระพงศ์  เชื้อพุทธ
12. เด็กหญิงสรวงสุดา  เดชะ
13. นางสาวสิริมา  รุ่งเรือง
14. นายอดิเทพ  ขอรวมกลาง
15. นางสาวอาทิตยา  หนูดุก
 
1. นายภูวนาถ   ลาดทุ่ง
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
3. นางสาวศิริพร  เมืองราช
4. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  บวรสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองนาค
3. เด็กหญิงภูริฎชญาดา  ณ นคร
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
2. นายวีระชัย  แดงแสละ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรฤทธิ์
2. เด็กชายปิยะภัทร  บุญกวย
 
1. นายพนมกร  ทองสอน
2. นายธวัชชัย  สังข์เทวฤทธิ์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกออิม  อัครมนัส
2. นายชูเกียรติ  เส้งเอียด
3. นายวรวัฒน์  ช่างสุวรรณ
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายพจนันท์  สุริรักษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สวัสดีมาก
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกื้อฉิม
3. เด็กชายวัชรพล  แก่นจันทร์
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์  จันพลโท
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกิตติศักดิ์  ชนะฤทธิ์
2. นายวีรพล  วงค์ท่าเรือ
3. นายศุภชัย  ศรีบุรุษ
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพชรสง
2. นางสาวบุญรัตน์  บุญรักษา
3. นางสาววิภา  เสาร์ดี
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์  จันพลโท
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปาณิภา  ครรชิตพงษา
2. เด็กหญิงวริษฐา  นาคเป้า
3. เด็กหญิงอมราวดี  พงศ์เตรียง
 
1. นางจิราพร  เจริญผล
2. นางประนอม  สรรพา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ
2. เด็กหญิงปิยะรัช  ผอมกลัด
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  เจริญพร
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
2. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กชายทรงพล  น้อยชาตรี
 
1. นางสาวศิรินันต์  รัตนพันธ์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ขอพ่วงกลาง
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายกีระติ  วิละแสง
2. เด็กชายพศุตม์  ทองกระเดื่อง
 
1. นางสุธาสินี   หนูนาค
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธุ