รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมณฤทัย   ชัยเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  การเพียร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บัวชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กระมล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  ชูศิริ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศักดามี
3. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ดี
4. นางสาวธารีรัตน์  คงชนะ
5. นางสาวมาริษา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุญเสนาะ
7. เด็กชายสิขรินทร์  หมวดทอง
8. นางสาวสฺุธิตา  รัตนูปกรณ์
9. นางสาวอริสา  พรหมแก้ว
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. นายโยธิน  นวลมุสิก
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายนราธิป  นาเจริญ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสมาส
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลำยาว
3. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วแมน
4. เด็กหญิงณัฐพิชชา  อินทรเพ็ชร
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ไพเราะ
7. เด็กหญิงนันท์นภัส   ลูกมณี
8. เด็กหญิงปุญญิศา  มาประสม
9. เด็กหญิงรัชนีกร  นิลเอี่ยม
10. เด็กหญิงอรอุมา  ทองแดง
 
1. นายธงชัย  เทพพิมล
2. นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกฤตเมธ  นุ้ยสวี
2. นายจิระภัทร  หาญรัตนปิยพร
3. นายจิรเมธ  พรหมรักษ์
4. นายตันติกร  สมมะลวน
5. นายธนัยนันท์  เรืองดุก
6. นายปรมินทร์  พรหมลิขิต
7. นายพิทยาภรณ์  ดิษฐราชา
8. นายวชิรพันธ์  มากคง
9. นายสราวุฒิ  สังด้วง
10. นายเด่นภูมิ  พรหมหีต
 
1. นายสุชาติ  ทองกลิ่น
2. นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร
3. นายณัฐพงษ์  คงเทพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายพัชรพล  สารภี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายศุภกร  เถียรวิชิต
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายอัฐสิทธิ์  เพชรเรืองตระกูล
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงอินทราภรณ์  สีแสนห้าว
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นายการีย์  สุวรรณวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณพิรญาณ์  ทรงบุญรอด
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวรรณพัฒน์
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วประดิษฐ์
2. นายศุภกร  จันทร์บ่อน้อย
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายกฤษติกานต์  ทองมุสิทธิ์
2. เด็กชายธรรมรัชต์  มีเพ็งจันทร์
3. เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา
 
1. นายณรงค์  มณีราช
2. นายอมรศิลป์  ธีรานุวรรตน์
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลจรัส
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
 
1. นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายศุภณัฐ  มิตรสาร
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทวีทอง
2. นางสาวอมลวรรณ   สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวศิโรรัตน์   อินทร์เนื่อง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน