รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวประภัสสร  สีหาโมก
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชัชศรัณย์   หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ด่านอนุพันธ์
3. เด็กหญิงโรสยา  เข็มขาว
 
1. นางละอองดาว  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวมัลลิกา  ศรีสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  จารุโภคาวัฒน์
 
1. นางสาววรรณิสา  บุญอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม
2. เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์
3. เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์
 
1. นายเอกพนธ์  กลับใจ
2. นายจักรพันธ์  แซ่โค้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกึกก้อง  แก้วกรกฎ
2. นายนนท์  นัครา
3. นางสาวมนัสนันท์  เลาหวัสยษฏิ์
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพล  ด่านธีรวนิชย์
2. นางสาวนภัสราภรณ์  วิทยาแพทย์
3. นายรัฐพร  เด็ดรักษ์ทิพย์
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสาวปวีณา  แดงนาวา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธนพร  โทนจินดา
2. นายนันทภพ  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ชีวี
 
1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี
2. นางสาวภัทรดา  คงสุด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ชูชาติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกิดไพบูลย์
3. เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม
4. เด็กหญิงสุณิชา  ตันจรูญ
5. เด็กหญิงสุพิศฎา  คุ้มไทย
 
1. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
2. นางสาวดวงเดือน  แซ่วุ่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวคุณัญญา  สองเมือง
2. นางสาวณัฐนนท์  ศรีกาญจน์
3. นายธิปภัทร  เบญจพรกุลนิจ
4. นายปุณณัตถ์  สุขขุน
5. นายสิรวิชญ์  เอกเพชร
 
1. นางอัจฉรา  ขจรศักดิ์สิริกุล
2. นางนัยณา  คูทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ
4. เด็กหญิงประพาฬสาย  สุขสกุล
5. เด็กหญิงปุณย์ศิรา   ทองปลอด
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกัณตภณ  ชัยกำแหง
2. เด็กหญิงอรัญญา  รักทรง
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงฐิติยา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เกื้อเผือก
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มุมณี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงมายนิศา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
3. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกพร  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดวงมณี
3. นายณัฐชนน  รัตนรักษ์
4. นายณัฐพล  สายชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนันท์นริน  เนื่องโสม
6. นางสาวบุษกร  แบนมี
7. เด็กหญิงภัคจิรา  สมหวัง
8. นางสาวมณีรัตน์  อ่อนทอง
9. นางสาวเมธินี  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงไอศิกา  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
2. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน
3. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงฐิติยา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เกื้อเผือก
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มุมณี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงมายนิศา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
3. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชยพล  ธนาบุณย์เดชา
2. เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ภาวศุทธิ
 
1. นายจิรศักดิ์  แดงเอียด
2. นางชมัยรัตน์  เชียร์ศิริกุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายจักรี  พรหมเมฆ
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกฤษณากร  ลิ่มวงษ์
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐวุฒิ   คงสรรพ
2. นายปูรณ์   ราชพิบูลย์
3. นางสาวลูกแพร์   แย้มบุปผา
4. นายวชิรวิทย์   ลอยสกุล
5. นางสาวอภิสรา   ช่างสลัก
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์ทอง
2. นายกิตติพิชญ์  นพฤทธิ์
3. เด็กชายคมชาญพิชญ์  สระศรี
4. นายชาคริต  เกษศรัทธา
5. นางสาวชาติรส  จันทรณะ
6. นายชิษณุชา  เซ่งอั้น
7. เด็กชายณฐพัชร  ยี่หวา
8. เด็กชายณภัทร  หนูคง
9. นางสาวณัฏฐณิชา  คงไสยา
10. นายณัฐพล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์เสน
12. เด็กหญิงทิฐินันท์  รักบำรุง
13. เด็กชายธนภัทร  คงแดงดี
14. เด็กหญิงธัญจิรา  นาคทองกุล
15. เด็กชายธีรวุฒิ  จรานุพงศ์
16. เด็กหญิงธีระภิญญา  จรูญรักษ์
17. นายธีรเมธ  สอนสิทธิ์
18. เด็กชายนันทวีป  คงอุดหนุน
19. นางสาวนันท์ฐวดี  คงทวี
20. เด็กหญิงนารีรัตน์  นพฤทธิ์
21. นายพสธร  ทองปลอด
22. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์แจ่มใส
23. นางสาวพิชาพร  สถิตพรบรรพต
24. เด็กชายพีรณัฐ  พรมแก้ว
25. นายภัคพล  หลิมพันธ์โชติ
26. นายภัคพล  ศรีคง
27. เด็กชายภูริภัสร์  ประดิษฐ์พร
28. นายภูวดล  แซ่ภู่
29. นางสาวมณฑิรา  แสงจันทร์
30. นายวิทวัต  ชูกลิ่น
31. นายศรายุทธ  แก้วพฤกษ์
32. นายศักรินทร์  บุญพิทักษ์
33. นางสาวศิริประภา  เหมือนเส็น
34. นางสาวศิริพรรณ  วงวินิจ
35. นายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
36. เด็กชายศุภณัฐ  พันมุสิต
37. เด็กชายสรกฤช  ศรีสาครสุข
38. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรสาร
39. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
40. เด็กชายเสกสรร  ขนนวล
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
2. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
3. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
4. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นายยุทธการ  ยนปลัดยศ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  อมรชร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขัวละคร
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
 
1. นางสาวคณาวัลย์  เทพสุววรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มะลิโส
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายคณิน  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
3. นางสาวณัฏฐธิดา  สอนขำ
4. เด็กหญิงณินทิรา  คงเกิด
5. เด็กชายธนพัฒน์  กลางเดือน
6. เด็กชายธนวัฒน์  อินทองปาน
7. นายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
8. เด็กหญิงบุญสิตา  เต็มวิจิตร
9. เด็กหญิงปุณณิศา  ทองนา
10. นายพชร  ดวงใหญ่
11. นางสาวพิชญ์สินี  พุ่มจันทร์
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชโสภณ
13. นางสาวพิมพิศา  งามประดิษฐ์
14. นางสาวพุธิตา  อะทะจา
15. นายภูริพัฒ  ผลเจริญ
16. นางสาวมินตรา  งามเสมอ
17. เด็กชายศักดิ์สรรค์  หนูช่วย
18. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
19. นางสาวสุภลักษณ์  เกิดกัน
20. เด็กชายเมธัส  อินจันทร์
21. นางสาวโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางจรัญญา  สอนขำ
3. นางสาวเบญจพร  รัตนวงศ์
4. นางธวัลรัตน์  พริ้มพราย
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
3. นางสาวณัฐนันท์  กังแฮ
4. นางสาวพรรษา  คามบุศย์
5. นางสาวภัทรธิรา  นวลละออง
6. นางสาวสุภาวี  พัฒนประดิษฐ์
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
3. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  คงวิจิตร
2. นายณัฐพงศ์  กลิ่นหมี
3. นายตรีทเศศ  พรหมเลิศ
4. เด็กชายนัฐพร  เพชรเจริญ
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงบุหงา
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
2. นายสุรชัย  ลาชโรจน์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวมณีกานต์  ทอพิมาย
2. นายอัครเดช  นาคพิน
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์เพ็ชร์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐภัทร  คเชนทร์มาศ
 
1. นางนิศากร  กั้นเกษ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชนัฐพล  ยศเมฆ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิกาล
 
1. Mr.Zhao  Ziyang
2. Mrs.Yuk  Hon
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวทิพิชา  ชุมช่วย
2. นายปัญณ์นธร  ทองมี
 
1. นางยุวรัตน์  บุญทวีวัฒน์
2. นางสาวฐศุภากร  ทิมจร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายฉัตรดนัย  ปานอ่อน
2. นายชวกร  สุวรรณบุตร
3. นางสาวนันท์นภัส  รักชาติ
4. นายนิโคลัส อภิชัย  คัทสตัลเลอร์
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  ถาวรวัชรกุล
6. นางสาวปุณณภา  กัณฑมณี
7. นางสาวพัชรพร  บุญเสริมสุข
8. นางสาวมนัสวี   ทองเหล็ง
9. นางสาววริสา  ทองอินทร์
10. นางสาววาโรส   ชูแก้ว
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
3. นางสาวไอยลดา  สอนมี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ชิตเดชะ
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสิธาริณี  สุระนันท์
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  พุกสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพณิดา  อินทจันทร์
2. นางนิธิมา  จันทรโชตะ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายธีรภัทร  พรหมแก้ว
2. นายอดิศร  พริ้มจรัส
 
1. นายสัตยา  ทองอ่อน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขจันทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายณชพล  ช่อโต
2. นายศตวรรษ  ช่วยบำรุง
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสุวลี  พิชิตมโน
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุตรทอง
2. เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสุวลี  พิชิตมโน
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กชายวรวิช  ปลอดใหม่
2. เด็กชายสุทธิชัย  เกิดขาว
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุมนา  ธนภาษ
2. นายวรวัจน์  สารถวิล
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชีวานนท์  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กชายปกรณ์  คงนก
3. เด็กชายสิทธิพร  เทียบทัน
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นายธีระศักดิ์  แซ่ลิ้ม
2. นายปรวัฒน์  กองเหียะ
3. นายสัณหภาค  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวสุมนา  ธนภาษ
2. นายวรวัจน์  สารถวิล
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
2. เด็กชายทัตพงศ์  พรพุทธศรี
3. เด็กชายอธิริทธิ์  ยังวนิชเศรษฐ
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กหญิงธันยมัย  จันทรวงศ์ศรี
2. เด็กชายพงศธร  รอดบาง
3. เด็กชายพัทธนันท์  อินพรหม
4. เด็กชายสรวิศ  ทิพยจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวทิพย์รัตน์  คงจันทร์
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธราเทพ  ถิ่นหัวเตย
2. นายธีระชัย  มีแก้ว
3. นายพูลศักดิ์  เวชรักษา
4. นายศรุต  พันธุวงศ์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสรสิชา  พรหมชาติ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชลันดา  เจริญขุน
2. เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรปาน
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวสรัญพร  สุขเวช
2. นางสาวอรวดี  คงสิน
 
49 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีน้อย
 
1. นางประภา  ศรีทอง
 
50 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  ปัญจพล
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์เดชะ
3. เด็กหญิงพิศกร  ปลักปลา
 
1. นางสาวปาริณี  รัตน์ชู
2. นางสาวรจนา  ฟ้อนรำดี
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนารถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นายขจรวิทย์  สุขบาน
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ภูชงค์
 
1. นางชุตินันท์  ราชฉวาง
 
53 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดลยา  จักแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คชรินทร์
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  เทพแป้น
 
1. นายพงศ์สนิท   ศรีปานนิล