รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายมนชิต  ศรีกมล
 
1. นางสายไหม  จิตรหลัง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
3. เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
 
1. นายวิเชียร  เฟื่องฟ้า
2. นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  คงอินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล
 
1. นางปรีดา  ผลาสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  นุ้ยเด็น
2. เด็กชายมุสซาฟาร์  นิลพันธ์
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
2. นางสาวอารีรัตน์  ชุมวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์นวล
2. นายณัฐพงษ์  หมื่นหลัก
3. นายธนเทพ  แซ่ขู่
4. นางสาวพิชสินีย์  ดำมุสิก
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีนวล
 
1. นางสาวผกามาส  แก้ววารี
2. นายวัชรภรณ์  จีระเสถียร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนราธร  อาจเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พันธ์สงค์
 
1. นายอนันต์  รอดเซ็น
2. นางสุริยัน  รอดเซ็น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ศิริมาส
 
1. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชาคริยา  สันติ
2. นางสาวณัชชยา   ฐิตินันท์ศรกุล
 
1. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
2. MissLIU  YICUN
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกษมา  ราเหม
2. นายมงคล  จันทร์เจ้า
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายดานิสไฮกัล   บินซิดิค
2. นางสาวศดานันท์  ตันติอาภรณ์
3. นางสาวสิตานัน  มีเสน
4. นางสาวอิสริยา  พัตรา
5. นางสาวเซียร่า  บินอีตำ
 
1. นางสาวปารียา   ประทีปวัฒนพันธ์
2. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ไพจินดา
2. นางสาวสุภัชชา  กำเนิดงาม
3. นายอนิรุตติ  บูนำ
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายภาธร  นานช้า
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
 
1. นายสุเทพ  มะลิวัลย์
2. นายวิทยา  มิหอมมิ
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญวัน
 
1. นายอุดมพร   ไสยรินทร์