รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายสิทธินนท์  ขวัญชุม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นายสุดเขตต์  แก้วประสม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 1. นางสาวนะดา  และตี
 
1. นายร่มหลี  หมูดงาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงศราสิณี  เเก้วมณี
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขเสมอ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ชมโคกกรวด
4. เด็กหญิงโชติกา  เกตุชีพ
5. เด็กหญิงโชษิกา  เกตุชีพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์
2. นางสาวประภัสสร  ณะสงฆ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นายอันนัสเซอร์  หมัดหนิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายชาญชัย  โพชนะกิจ
2. นางสาวอัญญารัตน์  บุญญราศรี
 
1. นางอัญชนา  ทองมาก
2. นางสาวกนกพร  คล้ายดวง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 1. นางสาวกฤตยา  จันหนู
2. นางสาวกัลยารัตน์  ร่างถิ่นแก้ว
3. นางสาวจิตติยา  นกพุ่ม
4. นางสาวญาศินีย์  ไชยชาญยุทธิ์
5. เด็กชายธีรชาติ  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวปทุมวดี  บุญสร้างสม
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วงาม
8. นายศิริพงศ์  ทองเสน
9. นางสาวสุพิชชา  อุคำ
10. นายเอกพันธ์  บุญสร้างสม
 
1. นางรัชนู  แก้วยอดทอง
2. นางสาวณัฐนรี  หนูอุไร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทภาโส
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมัณฑ์ลิกา  คงอนันต์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่ว่อง
2. เด็กชายกฤษดา  ทองอยู่
3. เด็กชายกันต์  วิศพันธ์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณชาตรี
5. เด็กหญิงขจี  อรัญศักดิ์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพทอง
7. เด็กชายฉลองรัฐ  จันทร์บัว
8. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  มานะชำนิ
10. เด็กหญิงธัญญา  พิมพกรรณ์
11. เด็กหญิงบุญยนุช  ขุนอินทร์
12. เด็กหญิงปาลิตา  เมฆะมานัง
13. เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วคง
14. นางสาวภัทรวดี  มานะกาญ
15. นางสาวมันทิกา  ปวงประชัง
16. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเทพ
17. นางสาววิภาพร  ทองจินดา
18. เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง
19. เด็กหญิงเขมนิจ  พรมหนู
20. นางสาวเยาวเรศ  ทองบุรี
21. เด็กหญิงเหมือนใจ  ชายพรม
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
3. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
4. นางสาวภานุมาศ  นิคมรัตน์
5. นายศรายุทธ  หมาดหลี
6. นายวิสิทธิ์  ทองนอก
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤต  ก็เด็ม
2. เด็กหญิงชิดชนก  สองยอด
3. เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์
4. เด็กชายปรีดา  ยอดจตุการ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นนทพันธ์
6. เด็กหญิงวณิดา  สุวรรณโณ
7. เด็กชายวายุพัฒน์  แกร้วทนง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ถาวรพันธ์ทิพย์
9. เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
10. เด็กชายฮาฟิต  ฝันฝา
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวสุกานดา  มีสุขศรี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
2. นายนรธีร์  รัตนแก้วมณี
3. นางสาวปาริฉัตร  พงศาวรัญญา
4. นายพงศกร  ปานส๊ะ
5. นางสาวพัชรินทร์  อ่อนน้อม
6. นางสาววรรณภา  หมุนจำนงค์
7. นางสาวอรพินท์  น้อยผา
8. นางสาวอาริษา  ช่างพูด
9. นายเดชาธร  แสงจันทร์
10. นายโฟซี  มั่น
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวสุกานดา  มีสุขศรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายกวีเดช  ศรีวิชาชาญ
2. นางสาวจรรยพร  เผือกผ่อง
3. นางสาวชนิษา  จินดาวงศ์
 
1. นางอภิญญา  หรับจัน
2. นางสาวกาลาโสม  หมัดอะดั้ม
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นายเฟาซีย์  ชายเหร็น
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญชู