รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพรนภัส  เพชรชะ
 
1. นางประคุณ  แสนสุด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์
 
1. นางเบญจวรรณ   ปังเอี้ยน
2. นางสาวสุมาลี  หลิมเฮงฮะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนันต์นิชา   เกียรติอภิญญากร
2. เด็กหญิงปานชนก   นิคมรัตน์
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางสาวนนทสรวง   รุจิรารุ่งเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ปรัชญานิพนธ์
2. นายปัญจภพ  แก้วเนียม
3. นายลาภิศ  ลาพินี
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
2. นางละออ  พรหมเหมือน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   นะแหล่
2. เด็กหญิงนวมินทร์   หนูช่วย
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี   รองสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   บัวทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา   จุลเรือง
 
1. นายวสันต์  ระมะโน
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวอุทุมพร  ศรีมงคล
2. นายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นายวัชรพล  ทองขจร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณตวัน  ชูชื่น
 
1. นางสาวปริตา  ศรีเต้ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศีลบุตร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ลี้
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนกนาถ   นิลพันธุ์
2. เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
3. เด็กหญิงธราพร  สัตยานุพันธุ์
4. นายนราธิป  ขาวทอง
5. เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์
6. เด็กชายอาคิรา  ชี้ทางดี
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
2. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์   วรภาพรหมพัฒน์
3. นายวีระ   รักงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวภัทรนันท์  ตัญจะโร
 
1. นางดวงเดือน  บำเพิงกาญน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ภูกำพล
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์   วรภาพรหมพัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชัญญานุช   รวมสุข
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติวรดา  ขุนทิพย์มาก
 
1. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกวิสรา  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวกุลธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
3. นางสาวชนิตา  พรหมขุนทอง
4. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
5. นายธราเทพ  มีแสงนิล
6. นางสาวนุรอัยนี  เภาเส็น
7. นายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
8. นายพงศกร  บัวทองเกื้อ
9. นายพลกฤต  วริศราพงศกร
10. นางสาวภัคนันท์  วังสปราบ
11. นายรักษิต  แก้วนุ้ย
12. นายเนติธร  พวงสุวรรณ์
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นายซำมรี  สะมะแอ
4. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายกรเอก  ไชยมุณี
2. เด็กหญิงกัญญดา  เทพรักษา
3. เด็กหญิงกัณติมา  ทองนิมิตร
4. เด็กหญิงขนิษฐา  โกศัยยะ
5. เด็กชายจิรายุ  รักษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวขวัญ
7. เด็กชายธนกฤต  เซ่งเข็ม
8. เด็กชายธนธรณ์  ลักษ์เล่ง
9. เด็กชายธนวรรธน์  อนันค์พรเลิศ
10. เด็กหญิงธันยพัต  ดอเลาะ
11. เด็กหญิงธิญาดา  ดิมยิริง
12. เด็กหญิงนภัสร์พร  แก้วทอง
13. เด็กชายนวชาติ  ชำนาญนา
14. เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์สุริยะ
15. เด็กหญิงปนัสชนก  สมบัติวงษ์
16. เด็กหญิงปภาวี  ลาภวงศ์
17. เด็กชายปรวิช  ยอดหวิด
18. เด็กหญิงปานไพลิน  ปานดำ
19. เด็กชายปิยภัทรร  หนูเอียด
20. เด็กหญิงพรวรา  พระไชย
21. เด็กชายพัชรพล  สุขสวัสดิ์
22. เด็กหญิงพิชญา  เอียดเฉลิม
23. เด็กหญิงพิชฏา  โภคินวรศักดิ์
24. เด็กหญิงพุทธิตา  มีมา
25. เด็กหญิงภัณฑิรา  ดวงภักดี
26. เด็กชายภูริณัฐ  บุญวงศ์
27. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญ
28. เด็กชายรพีภัทร  คงหล้า
29. เด็กหญิงรรินทิพย์  วรรณมาโส
30. เด็กหญิงวรรณณพัฒน์  วงสุคนธ์
31. เด็กชายวีรภัทร  ทองเจือเพรช
32. เด็กชายวีระพงศ์  พรหมจรรย์
33. เด็กหญิงวีรินทร์  พฤกษศรี
34. เด็กหญิงศตพร  ฉายาสกุลวงศ์
35. เด็กหญิงสุทธิชา  พวงสุวรรณ์
36. เด็กชายอนวัช  ศรีโชติ
37. เด็กชายอภิรักษ์  อินวิเชียร
38. เด็กชายออมทรัพย์  สายมณี
39. เด็กหญิงอารยา  คงหนู
40. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วรุณธรรม
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
4. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
5. นายเอนก  อมราพิทักษ์
6. นายซำมรี  สะมะแอ
7. นายครรชิต  บุญไกร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกชกร  หนูมาก
2. นางสาวกมลชนก  ไชยศรี
3. นางสาวชนิตา  พรหมขุนทอง
4. นางสาวชิษณุชา  จิตนุราช
5. นางสาวณัฎฐณิชา  เฉิดฉิ้ม
6. นางสาวณิชากร  ศรีโชติ
7. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
8. นางสาวดุจญาดา  สุวรรณมณี
9. นางสาวทัศน์นม  เพ็ชรประสมกูล
10. นางสาวธนัญญา  ภาตรอนุดิษฎ์
11. นายธราเทพ  มีแสงนิล
12. นางสาวธัญชนก  สุวรรณอ่อน
13. นายธเนศ  แสงมณี
14. นางสาวนุรอัยนี  เภาเส็น
15. นายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
16. นางสาวปิยาพัชร  จริงจิตร
17. นางสาวผจงชนก  แซ่ลี้
18. นายพงศกร  บัวทองเกื้อ
19. นายพลกฤต  วริศราพงศกร
20. นางสาวพิยดา  แก้วสม
21. นางสาวภัคนันท์  วังสปราบ
22. นางสาวภูสุตา  ศรีโสภณ
23. นางสาวมุนา  เบ็ญร่าหีม
24. นางสาวมโนราห์  แบมณี
25. นายรัฐภัทร์  ยอดดี
26. นายวรากร  ปราบณรงค์
27. นางสาววศินี  ชาติดำ
28. นายวุฒิพงศ์  วรเกตุ
29. นางสาวศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
30. นางสาวศิรภัสสร  คงชำนาญ
31. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
32. นางสาวสุกฤตา  ชุมพลรบ
33. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณอัมพร
34. นายอมเรศ  อินทบวร
35. นางสาวอริสรา  บุรีสวัสดิ์
36. นายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
37. นายเนติธร  พวงสุวรรณ์
38. นายเปมทัต  ปิ่นเซ่ง
39. นางสาวเปรมสินี  สะแมบากอ
40. นายเพิ่มลาภ  ขวัญชัย
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
4. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
5. นายซำมรี  สะมะแอ
6. นายเอกชัย  ไสยะ
7. นายเอนก  อมราพิทักษ์
8. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมโนรมย์
2. เด็กหญิงณิชชา  ศรีเฉลิม
3. เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์มุ้ย
4. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธงทอง
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม
8. เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพมณี
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
3. นางนิภา  ทองมั่นคง
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  ฮานาฝี
2. นางสาวทักษ์กันต์  สุขเนตร
3. นางสาวธนภรณ์  วิไลรัตน์
4. นางสาวนนทพร  ว่องศิริ
5. นางสาวปาริชาติ  จะนะจินา
6. นางสาวพัทธนันท์  บุหลัน
7. นางสาวมณัสวี  ทวีเมือง
8. นางสาวเปรมกมล  ดำสองสี
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นางนิภา  ทองมั่นคง
3. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายจิรากร  รักขา
2. นายชัยสิทธิ์  ทองประจุแก้ว
3. นางสาวปวรี  จุฬาคำ
4. นายรอมฎอน  และสา
5. นางสาวสฐิตา  เทวภักดิ์
 
1. MissFritzie  Alvarado
2. นางสาวกาโสม  หมาดเด็น
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชนม์ลดา  คงมี
2. นางสาวศศิธร  แก้วสอาด
 
1. นางสาวสิรีธร  หลำเบ็ลสะ
2. MissLu  Jinhui
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายบาซิล  โต๊ะเจ๊ะเหงาะ
2. เด็กหญิงปิยาภัทร  ละอองเทพ
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
2. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวพรชิตา  ชูชาย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  หนูสงค์
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
2. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวลลิตา  มณีโชติ
2. นายฮิลมี่ย์  อะฮ์ลีย์ตักวา
 
1. นายพิชารัฐ  จันทร์นิยม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวอัครนรี  ดวงมณี
2. นางสาวอัญชิสา  พลายด้วง
 
1. นางสาวประไพพรรณ   ลิ่มวรพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนภมน  ภิญโญศุภสิทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   โสธานิตย์
 
1. นางสาวนวพร  จันทร์งาม
2. MissEUN KYONG  KIM
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวสิริกร  รอดคล้าย
2. นางสาวอริสรา  ประกอบเขาทอง
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
2. Mr.Guillaume  Lacoste
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวญาณนันท์  ตรีสุวรรณ
2. นางสาวนิติธร  โล้วโสภณกุล
3. นางสาวอมลวรรณ  ชูเชิด
4. นายอัจฉริยะ  ด้วงสง
5. นายเฉลิมเกียรติ  ทวีรัตน์
 
1. Mr.Guillaume  Lacoste
2. Mr.Lionel  Lecharpentier
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชมพลอย  สามารถ
2. นางสาวธัญจิรา  เสื่อทอง
3. นายปฏิภาณ   เพ็ชรจรูญ
4. นางสาวพิมภ์ลภัส  พิทักษ์ธรรม
5. นางสาวศรุตา   ไหมพรหม
 
1. นางสาวนวพร  จันทร์งาม
2. MissEUN KYONG  KIM
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวปัณฑัตตา  จินดาพล
 
1. นางโซฟียะห์  สิเดะ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายชินภัทร  วรนารถ
2. นางสาวฐานิตา  สินเสน่ห์
3. นางสาวนัชชา  แก้วจุลกาญจน์
4. นางสาวอยุริญ  ประพัตร
5. นางสาวอิสรียา  หมาดหลี
 
1. นายบุญสร้าง  เปรมยกย่อง
2. นางจงจิตร์  พรหมจรรย์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนันทิกาญจน์  สุขขวัญ
2. นางสาวปาลิตา  เอื้อพาณิชย์กุล
3. นางสาวเมธาวินี  เรืองสังข์
 
1. นางสาวนิสรา  และตี
2. นางสาววนิดา  หมัดสุริยะ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  นิลพัฒน์
2. นายธีรวัช  เซ่งเวียง
3. นางสาวมัณฑนา  สุขสันต์
 
1. นางขวัญตา  รัตรสาร
2. นางนพคุณ  จันทรโชติ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายปวีณ  อิ่มประพันธ์ตรี
2. เด็กชายแก้วสรรพ์  แก้วบุบผา
 
1. นายมณฑล  เอื้อวงศ์ประวิทย์
2. นายเอกสิทธิ์  จันทร์เพ็ง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญน้อย
2. เด็กชายสรวิศ  สุขการณ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว
2. นางณูสนี  หะยียูโซะ
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกษิดิ์เดช  อินทะโร
2. นายธนกร  ปานะจินาพร
3. นายอัษฎายุธ  ดวงมาลา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  คงเกิด
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เยี่ยมพานิช
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ถนอมศรีมงคล
3. เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ
 
1. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
2. นางสาวดวงฤทัย  ไชยจารีย์
 
39 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายรามภูมิ  ทองรักษ์
2. นางสาวลลิดา  มีสุขศรี
3. นางสาวอภสรี  ศรีวิรัตน์
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญญรักษ์
2. เด็กชายธิติพัทธ์  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางชาดา  สุวรรณรัตน์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวนันทิวา  คงจันทร์
2. นางสาวสุนิตา  ตรีรัญเพชร
3. นายเกริกพล  แก้วกล
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นางสาวประทุม  วรรณสุวรรณ
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอณุภา  เดชเครือ
 
1. นางปีย์วรา  ชนะศรี
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวุฒินันท์  กาญจนสุวรรณ
 
1. นายพรชัย  พิกุล
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวผโลทัย  ครุฑธาโรจน์
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล