รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นางสาวโสรดา  บงกฏ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวนายร้อย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมบุรี
 
1. นายศรัทธา  แสนเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นายธนดล  สุขโข
2. นายศุภรัตน์  ติ้นตะรัตน์
3. นายอดิศักดิ์  สังข์แก้วป่า
 
1. นายธีรพล  หาญสุด
2. นางปรียา  วรรณโร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ภูมี
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายนวพล  หมัดสุเด็น
2. นางสาวสุภาวดี  อำปลอด
3. นายสุวภัทร  สุวลักษณ์
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางจิรฐา  เทพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
3. นายพงศกร  พรหมสุข
4. นายพิจิตร  สุกกระ
5. นางสาวภัทรนันท์  มณีโรจน์
6. นายอำนวย  อุนแดง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
3. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. เด็กหญิงกวินทรา  เล็กสุทธิ
3. นางสาวกัลปพฤกษ์  ไชยจรูญ
4. เด็กชายก้องพิภพ  พรหมเมศร์
5. นางสาวคณาลักษณ์  ไชยจินดา
6. เด็กหญิงจักราวดี  บัญชา
7. เด็กชายจิตภาณุ  คำตีบ
8. นางสาวชมพูนุช  บำรุงวงศ์
9. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
10. นายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
11. นายณัฐวุฒิ  ชูหนู
12. เด็กชายตะวัน  คงมี
13. นางสาวธนพร  ผลบุญ
14. เด็กชายธีรเจต  อินทร์จันทร์
15. นางสาวนภัสวรรณ  โทธรัตน์
16. นางสาวนิศากร  ธรรมอิสระ
17. เด็กหญิงนิสรัตน์  ปาลรัตน์
18. นายพงศกร  พรหมสุข
19. เด็กชายพฤฒิพงศ์  มะเดื่อ
20. นายพิจิตร  สุกกระ
21. นางสาวภคนันท์  ล่ำประไพ
22. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีทองคำ
23. นายภัทรกร  ทองเรือง
24. เด็กหญิงภูษณิศา  เทพธารี
25. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์บำรุงเทวี
26. นางสาววัทนพร  ประยูรวงศ์
27. นางสาววิจิตรา  ธรรมรงค์
28. นางสาวศรีญาลักษณ์   ธรรมรงค์
29. เด็กหญิงศลิษา   เวชชูแก้ว
30. นายศุภกิตติ์  ราชเมืองฝาง
31. นางสาวสิริขวัญ  นิลประยูร
32. นางสาวสิรินยา  ฮ่อนเส้ง
33. นายสุธีร์  แก้วกิริยา
34. เด็กหญิงหนึ่งฤดี   กุฬานุวัฒน์
35. นางสาวอทิตยา  มีเดช
36. นายอภิเดช  ขวัญทอง
37. นางสาวอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
38. เด็กหญิงอัสราภา  ชายแก้ว
39. นายอาทิตย์สิริ  อิแอ
40. นายอำนวย  อุนแดง
 
1. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
2. นายสากล  สืบวงศ์
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
5. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
6. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
7. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
8. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. นางสาวชญานิน  ยมขรร
3. นางสาวชมพูนุช  บำรุงวงศ์
4. นายชัยวัฒน์  แก้วช่วย
5. นายชานนท์  นิลสุข
6. นางสาวซินเวีย  สะหมาน
7. นางสาวฐิตารีย์  จำเริญนุสิต
8. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
9. นายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
10. นายณัฐวุฒิ  ชูหนู
11. นางสาวธนพร  ผลบุญ
12. นายธนวัฒน์  ยอดมุณี
13. นางสาวนภัสวรรณ  โทธรัตน์
14. นางสาวนัทตะวัน  ขวดหรีม
15. นายพงศกร  พรหมสุข
16. นางสาวพรพรรณ  เอียดคำสวน
17. นางสาวพริมาภรณ์  กำลัง
18. นางสาวพัชรี  ขาวบก
19. นางสาวพันวสา  ก้องประวัติ
20. นายพิจิตร  สุกกระ
21. นายภัทรกร  ทองเรือง
22. นางสาวภัทรนันท์  มณีโรจน์
23. นางสาวรสกร  ปฏิสุวรรณ
24. นายรัชชานนท์  ชำนาญธุระกิจ
25. นางสาววรรษมน  ยงเกียรติกาล
26. นางสาววัทนพร  ประยูรวงศ์
27. นางสาววิจิตรา  ธรรมรงค์
28. นางสาวศรีญาลักษณ์  ธรรมรงค์
29. นายศุภกิตติ์  ราชเมืองฝาง
30. นายสรวิชญ์  ไกลจันทร์
31. นางสาวสิทธินี  อินน้ำหอม
32. นายสุธีร์  แก้วกิริยา
33. นางสาวอทิตยา  มีเดช
34. นายอนุชาติ  แก้วโกมิน
35. นายอภิเดช  ขวัญทอง
36. นางสาวอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
37. นางสาวอลิชา  จันทรสนิทศรี
38. นายอาทิตย์สิริ  อิแอ
39. นายอำนวย  อุนแดง
40. นางสาวเกตน์นิภา  ชูศรี
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
5. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
6. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
7. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
8. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายปริญญา  คงกะโชติ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์คง
2. นางสาวธาราทิพย์  นิมานนท์
3. นายนฤนาท  สุวรรณจุณี
4. นางสาวนิลรัตน์  ผลบุญ
5. นายภาสกร  ตันเจริญ
6. นายวันชนะ  ซิกพันธ์
7. นายสิทธิศักดิ์  สังข์สิงห์
8. นางสาวสุวิมล  นาแพง
9. นายอัมรินทร์  วงศ์พลาย
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชนภัทร  วุฒิกิจไพศาล
2. นายณัฐชนนท์  บุญช่วย
3. นายธัญธัช  ชูไพร
 
1. นางสาวนพรัตน์  นวลจันทร์
2. นายโสภณ  หมื่นพล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วทอง
2. นางสาวกัลย์ฐิตา   จิระธนพฤกษ์
3. นายกู้เกียรติ  กู้สมานเกียรติ
4. เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด
5. เด็กชายฆฤษวี  หีมหลี
6. นางสาวณฐพร   พรหมนุกูล
7. นายธนาคม  จันทร์ดวง
8. นางสาวปภาวี  อินทโน
9. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีสาร
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองเที่ยง
11. เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช
12. นางสาววรรณวิสา  ไชยแก้ว
13. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
14. นายสหัสเทพ  ภักดีเจริญ
15. นายอริส   บาเหะ
16. นายเขมณัฐ   รัตนพงศ์เสน
17. นายเตมีย์  อวะภาค
18. นางสาวเนตร​ชนก   ขวัญ​แก้ว
19. นางสาวแพรทอง  จันทมาศ
20. นายโมกข์  ผอมเส้ง
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
2. นางสุนิษา  กัณฑ์แก้ว
3. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์  ธีระกุล
4. นางสาวศิริภัสสร  มีเกลี้ยง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกุลทิวา   พวงสอน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฉันท์สินี  ปฐมรัตน์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวิไชยุทธ  โชติกรณ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง
2. นายณัฎฎ์รัชชานนท์   ปั้นแก้ว
3. เด็กหญิงปัญชญา   คนคล่อง
4. เด็กชายวีรวิชญ์   วัชรพงศ์นาวิน
5. เด็กชายสหศาสตร   เทพสุริวงค์
6. เด็กชายสันติ   ตั้นชีวะวงศ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกมลชนก   นวลนก
2. เด็กหญิงกัญญ์ชญา  สุขสวัสดิ์
3. นายกู้เกียรติ  กู้สมานเกียรติ
4. เด็กชายก้องภพ  ช่วยคง
5. นายคามิน   เสนาวัลย์
6. นายชนวีร์   ศรีสะอาด
7. นายชาญณรงค์  ทองศรี
8. นายชาญวุฒิ  รติพรพันธ์
9. นางสาวตรีสุคลธ์  วีระการณ์
10. นายติณณภพ   ช่วยคง
11. เด็กหญิงทักษอร  แก้วแพรก
12. เด็กชายธนดล  ศิริรักษา
13. เด็กหญิงธนวรรณ  มณีรัตน์
14. นายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
15. เด็กหญิงธมลวรรณ   สิทธิศักดิ์
16. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
17. นางสาวธันยพร   สุขผ่อง
18. เด็กชายนนทชาติ  นุ้ยกลิ่น
19. เด็กชายนพรุจ  ตันชะโร
20. เด็กหญิงปัณชญา   คนคล่อง
21. นางสาวปัณชญาดา   จิตร์บรรจง
22. นางสาวพรชิตา   โพธิ์สาลี
23. เด็กหญิงพัชรา  จราจร
24. นายพุทธิพงศ์  ศรีโยม
25. นายภานุเดช  เวชสานนท์
26. นายภูมิพัตน์  สุปรานนท์
27. นายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
28. นายภูเมศ  ภูมิสมบัติ
29. นางสาวมนัสนันท์   ปานเส้ง
30. นางสาวมะลิวัล   หนูพุ่ม
31. นายมาร์วิน  บัลลังก์
32. นายยงยุทธ  ชุมอินทร์
33. นายยศภัทร  นุ้ยสุภาพ
34. เด็กหญิงรติการ  จันทชาติ
35. เด็กชายวีรวิชญ์  วัชรพงศ์นาวิน
36. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
37. นางสาวศิริขวัญ   แซ่ว่อง
38. เด็กหญิงสุกัญญา  เเซ่เตีย
39. นายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ์
40. นางสาวอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
2. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
3. นางอัจฉรา  รัตนจรณะ
4. นางกิติมา  สละจิต
5. นายนริศวร์  แก้วมณี
6. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง
7. นายจิรายุ  สะอาดแก้ว
8. นางสาววิชุดา  เลื่อนแป้น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตฐิตา  อุดมรัตน์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวจินตนา   หมัดหมาน
2. นายณภัทร   ชลเจริญ
3. นางสาวทานตะวัน  สุดเลิศ
4. นางสาวปัณชญดา   จิตร์บรรจง
5. นางสาวปุณฑริกา    ชุมคง
6. นายพรหมเทพ   คล้ายสนิท
7. นายภูมิพัฒน์   สุปรานนท์
8. นายยศภัทร    นุ้ยสุภาพ
9. นายสุทธิรักษ์   ไชยบัญดิษฐ์
10. นายสุเมธ   อิ่มเอิบ
11. นายเนติธร    เอียดวงศ์
12. นายเรืองกิจ   สุวรรณวงศ์
 
1. นายนริศวร์  แก้วมณี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธีธัช  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนนทภัทร  สุวรรณรัศมี
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายพงศพัฒน์  เทศจนะกุล
 
1. นายชนะชัย  บริรักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจริพัฒน์  นิลทอง
 
1. นายชนะชัย  บริรักษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายเจษฎา  เพชรวงค์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักษณพร  รักโข
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจริพัฒน์  นิลทอง
2. เด็กชายจิรดนัย  หนูประกอบ
3. นางสาวฐานิดา  หรนจันทร์
4. นายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
5. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
6. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
7. นางสาวลักษณพร  รักโข
8. นางสาวศริญญา  คำมณีย์
9. นายเมธาวุฒิ  อุเทนพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกพร  ขุนโหร
2. เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ
3. นางสาวฐานิดา  หรนจันทร์
4. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
5. นายณัฐภัทร  พุุทธะสุภะ
6. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
7. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
8. นายธีธัช  สวัสดิ์เอื้อ
9. เด็กชายนพกร  ภัยรัตน์
10. เด็กชายพงศพัฒน์  เทศจนะกุล
11. นายพิริยากร  ชุมอินทร์
12. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
13. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
14. เด็กชายสิรภพ  เรือนปิน
15. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงค์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  พวงแก้ว
4. นายวิศรุต  ขุนแผน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
2. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
3. นายธนดล  นิลปักษ์
4. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
5. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
6. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
7. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
9. นายสู้  นวลละออง
10. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
11. เด็กชายอารักษ์  พิบูลย์ผล
12. นายเหมรัศมิ์  สองเมือง
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  พวงแก้ว
4. นายดิเรก  อินทร์ทองช่วย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฐาปนัธ  เทพวารินทร์
2. นางสาวนิศารัตน์  สุวรรณโณ
3. นายวรมันทร์  จันทมาศ
4. นางสาววรรณษา  แก้วมณี
5. นายอติรูป  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองเพชร
2. Miss Ji Eun   Kim
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกิตติมา   บัวพรม
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวแก้ว
 
1. นางนิจวรีย์  โกศิลญวงศ์
2. นายมะนูแมรี  ลีมืง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวบุณฑริกา  ยิ้มเจ้ย
2. นางสาวพรสินี  สุชลพานิช
3. นางสาววัฒนพรรณ  ห้องโสภา
 
1. นางมนชนก  ทองศรี
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนวลศรี
 
1. นางสาวสายสิญจน์  ศรีสมโภชน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฐิติกานต์  โกศล
2. นางสาวทิพารัตน์  บังหมัด
3. นางสาวอชิรญา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณดี  สันโห
2. นางสาวพิไลลักษณ์  สว่างแสง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันทรัตน์
2. เด็กชายอาทิตย์  มณีโชติ
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ  จันทะมณี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญราศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  อินบุ
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมคง
5. นายจิรวัฒน์  พันนุกิจ
6. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ขำพล
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ราชบำเพิง
8. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณโมสิ
9. นางสาวณัชฐิชา  พันคง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์พิไล  อินทร์แก้ว
11. นางสาวนรารัต  ชำนาญเมือง
12. นางสาวนิชกานต์  ปาตังตะโร
13. เด็กชายศิรวิทย์  โนระดี
14. นางสาวศิโรรัตน์  ดำคงเพชร
15. นางสาวศุภาวรรณ  แก้วทอง
16. เด็กหญิงสิริมาดา  คล้ายคลึง
17. นางสาวสุกฤษยา  พวงแก้ว
18. นางสาวสุคนทิพย์  ทองนวล
19. นายอัครชัย  ปานซ้าย
20. เด็กหญิงอัญญาณี  บุญประดิษฐ์
21. นางสาวโสภิญา  นวลละออง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทรัตน์
2. นางนันท์ริณี  ชูใหม่
3. นางสาว มารศรี  สนทนา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สุขะปณะ
2. เด็กหญิงภาพิมล  ศุภวัตรชินพงศ์
 
1. นายนัฐพงษ์  ดำน้อย
2. นางสุดาวรรณ  มณีโชติ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนากานต์  สังข์อุ่น
2. นางสาวนรารัต  ชำนาญเมือง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำพรหม
2. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชชา  สายกิ้มซ้วน
2. นางสาวอารษา  สุวรรณมุณี
 
1. นายพฤฒ   ใบระหมาน
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวยุวธิดา  จอมประพันธ์
 
1. นางสุดาวรรณ  มณีโชติ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกอร  สุวรรณมณี
2. นางสาวดารณี  ประทุมศรี
3. นางสาวปาลิตา  ประสานสงฆ์
 
1. นางศุภวรรณ  บุญขาว
2. นางกัลยาณี  สุดทองคง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  คงช่วย
2. เด็กหญิงณัฎยา  คงช่วย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมวดขาว
 
1. นางรัตนา  บุญทอง
2. นายศุภร  วงศ์สุวรรณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนเอียด
 
1. นายพิชญะ  ลียะผลมงคล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
 
1. นายสมประสงค์  บุญถนอม